usnesení rady města z 17. 7. 2006Přítomni:
Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka
Ostatní:
Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar

 

525/06 Vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb.

Rada města schvaluje s účinností od 1.7.2006 Vnitřní směrnici k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. ve znění upravené přílohy materiálu.

 

526/06 Umístění útvaru územního plánování.

Rada města schvaluje provizorní umístění úseku územního plánování Odboru rozvoje města MěÚ Havlíčkův Brod v Hanusovském domě.

 

527/06 Vymáhání pohledávky

Rada města schvaluje podepsání plné moci a uzavření dohody o výši smluvní odměny za poskytnutí právní pomoci s advokátem JUDr. Lubomírem Málkem v předloženém znění na vymožení dluhu za Delta - pekárny a.s. podle svého předchozího usnesení č. 294/06 z 10.5.2006. Rada města souhlasí s vymáháním pohledávky prostřednictvím soukromého soudního exekutora

 

528/06 33. trh řemesel 17.11.2006

Rada města ukládá odboru životního prostředí (dále jen OŽP) v rámci trhu řemesel 17.11.2006 zabezpečit tyto úkoly:
- Připravit pro OSI vzory zvacích dopisů v anglickém a německém jazyce – do 8.9.06.
- Rozeslat informaci o trhu s návratkou - do 8.9.06.
- Provést výběr prodejců pouze z došlých návratek dle preferencí, se kterými byli předem seznámeni (uzávěrka 27.9.06 včetně) a vybraným odeslat vstupenku na trh (bez platné vstupenky není účast možná) - do 11.10.06.
- Zabezpečit účast pouze řemeslníků, umělců, prodejců výpěstků, občerstvení a cukrovinek a provozovatelů hudebních a divadelních produkcí – průběžně.
- Zajistit zveřejnění informací o trhu včetně internetových stránek města - do 8.9.06 pro účastníky a do 3.11.06 pro veřejnost (spolu s OSI).
- Zajistit hlavního pořadatele akce, který bude 17.11.06 přítomen od 5.30 do 18.00 hod. a bude zejména prověřovat splnění kritérií jednotlivými prodejci a řešit aktuální problémy. 
- Vyrobit plakáty s programem trhu a objednat výlep - do 3.11.2006.
- Zpracovat prostorový plánek akce a předat jej MP, TS a OSI – pro maximální aktuálnost
do 3.11.06.
- Oznámit OSI, TS a MBS požadavky na připojení k elektrickému proudu - do 3.11.06.
- Oznámit EO požadavky na finanční hotovost k vyplácení odměny za předvádění výroby a umělecké produkce – do 3.11.06 a zajistit zpětné vyúčtování - do 21.11.06.
- Požádat OD o úplnou uzavírku náměstí - do 27.9.06.
- Instalovat ve vestibulech radnic prodejní stoly a židle – 16.11.06 (spolu s OSI).
- 17.11.06  za předvádění výroby vyplatit částku a‘ 200 Kč a za stylový oděv v celém stánku 100 Kč/stánek. Výplatu provést během odpoledne. Za kulturní produkce bude uhrazena faktura či vyplacena částka dle platné objednávky nebo smlouvy. Pronájem stánků ve vlastnictví města, míst v budovách města a míst ke stavbě vlastních stánků bude bezplatný.
- Zajistit kulturní program k oživení trhu – téma: „BROD 750 let“ - do 17.11.06.
- Zajistit instalaci chemických záchodů do prostoru před č.p.181, Havlíčkovo nám. – do 17.11.06.
- Zpracovat aktuální seznam pozvaných prodejců (řazen abecedně dle příjmení) a předat jej MP, pořadatelům a MIC k provádění kontroly a značení účasti nejpozději 17.11.06 v 5.30 hod.
- Provést následný úklid vestibulů radnic – 20.11.06 (spolu s OSI).
- Zajistit výrobu „programu trhu“ ke zveřejnění přímo na akci – do 17.11.06.
- Dohodnout (jménem města) ze zaměstnanců města 7 pořadatelů (práce v terénu a služba v MIC), proškolit je a sdělit jejich jména OSI k sepsání dohody o provedení práce – do 8.9.06.

 

529/06 33. trh řemesel 17.11.2006

Rada města ukládá odboru správy a informatiky (dále jen OSI) v rámci trhu řemesel 17.11.2006 zabezpečit tyto úkoly:
- Oznámit akci Krajské knihovně Vysočiny – 29.8.06.
- Zajistit vytištění samolepících štítků s adresami řemeslníků (po výzvě OŽP, že jsou k dispozici aktuální data) - do 4.9.06.
- Zajistit odeslání informací o trhu partnerským městům – do 9.9.06.
- V případě návštěvy z partnerských měst zajistit 17.11.06 krátké přivítání, popř. předání infomateriálů (spolu s OŠKCR - MIC). 
- Zajistit zveřejnění informací o trhu včetně internetových stránek města - do 9.9.06 pro účastníky a do 3.11.06 pro veřejnost (spolu s OŽP).
- Vyvěsit poutač "TRH ŘEMESEL 17.11.2006" a poutač příslušného výročí na balkón staré radnice – 3.11.06.
- Zabezpečit odpovídající osvětlení ve vestibulech radnic - do 17.11.06.
- 17.11.06 zajistit připojení řemeslných nástrojů na elektrický rozvod 220V a 380V (dle konkrétní dohody s OŽP) z budov radnic, včetně stálé přítomnosti elektrikáře na akci od 6.00 hod. do doby odpojení posledního elektrospotřebiče.
- 17.11.06 zajistit zpřístupnění vestibulů radnic a znepřístupnění ostatních prostor radnic
- od 6.00 do 18.00 hod. 
- Instalovat ve vestibulech radnic prodejní stoly a židle – 16.11.06 (spolu s OŽP).
- Zajistit uzavření dohod o provedení práce se 7 pořadateli dle seznamu a požadavků předaných odborem ŽP – do 15.9.06 a následně tuto práci proplatit.
- Provést následný úklid vestibulů radnic – 20.11.06 (spolu s OŽP).

 

530/06 33. trh řemesel 17.11.2006

Rada města ukládá Městské policii (dále jen MP) v rámci trhu řemesel 17.11.2006 zabezpečit tyto úkoly:
- 17.11.06 zajistit službu strážníků (z důvodu odbavení prodejců) na vjezdech do dopravní uzávěry od 4.30 do 9.30 hod. Vjezd na náměstí prodejcům umožnit  v ý h r a d n ě  až od 6.00 hod. (jinak vzniká problém s organizací trhu) - na základě předložení platné vstupenky na trh a odkázat je na pořadatele, kteří je umístí. Odškrtnout v seznamu zvaných každého účastníka, který se skutečně dostaví. Seznamy do 10.00 hodin odevzdat na služebně MP, kde je vyzvedne hlavní pořadatel. Případné zapomenutí či ztracení vstupenky řeší hlavní pořadatel dle prvotních dokladů.
- Řemeslníkům, kterým nebyla vydána vstupenka na trh, ale prokáží se u vjezdu platným živnostenským listem na výrobu, podat informaci, že mohou vyčkat do 9.00 hod. jako náhradníci (zbylá místa a nezaplněné městské stánky a vestibuly), musí si však své pořadí ohlídat sami a do té doby nesmějí zabrat žádný prodejní prostor ani parkovat na náměstí.

 

531/06 33. trh řemesel 17.11.2006

Rada města ukládá Technickým službám (dále jen TS) v rámci trhu řemesel 17.11.2006 zabezpečit tyto úkoly:
- 17.11.06 zabezpečit nepřetržitý provoz veřejného WC v čase nejméně od 6.00 do 18.00 hod.
- 17.11.06 nejpozději do 6.00 hod. nainstalovat městské stánky dle plánku OŽP (celkem 25 ks malých a 15 ks velkých, od 17.00 hod. stánky demontovat, podle potřeby ošetřit a uložit.
- 17.11.06  od 6.00 do 18.00 hod.  zajistit připojování a odpojování prodejců u rozvodu elektrické energie na centrální ploše náměstí (sloup VO) včetně řešení poruch (viz dohoda TS a OSI). 
- 17.11.06 zajistit   v č a s n é  provedení dopravní uzavírky dle rozhodnutí odboru dopravy (včetně zodpovědnosti za její provedení a stav po celou dobu trvání akce), již 13.11.06 označit náměstí na vjezdech do obou parkovišť informací, že 17.11.06 bude v čase 5.00 –18.00 hodin v prostoru náměstí zákaz parkování.
- 17.11.06 pro potřeby prodejců přistavit nádoby na odpad 1100 litrů v počtu nejméně 4 ks a rovnoměrně je rozmístit po Havlíčkově náměstí tak, aby nekolidovaly s umisťováním stánků dle plánku, který předloží OŽP, po ukončení akce provést úklid náměstí a odvezení odpadu
- 17.11.06 v průběhu dne vyprazdňovat podle potřeby odpadkové koše nebo je posílit přistavením např. popelnicových koster s igelitovými pytli apod.

 

532/06 33. trh řemesel 17.11.2006

Rada města ukládá ekonomickému odboru (dále jen EO) v rámci trhu řemesel 17.11.2006 zabezpečit tyto úkoly:
Zajistit pro OŽP finanční hotovost na krytí úhrad prodejcům a umělcům. Hotovost bude k dispozici na hlavní pokladně MěÚ 16.11.06 ve výši dle předcházejícího sdělení OŽP.

 

533/06 33. trh řemesel 17.11.2006

Rada města ukládá odboru dopravy (dále jen OD) v rámci trhu řemesel 17.11.2006 zabezpečit tyto úkoly:
Vyřešit společně s OŽP dopravním vymezení a uzavírku v centru města 17.11.06 – do 16.10.06.

 

534/06 33. trh řemesel 17.11.2006

Rada města ukládá Městské bytové správě (dále jen MBS) v rámci trhu řemesel 17.11.2006  zabezpečit tyto úkoly:
17.11.06 zajistit připojení řemeslných nástrojů na elektrický rozvod 220V a 380V (dle konkrétní dohody s OŽP) z budovy č. p.91, Havlíčkovo nám., včetně servisu během dne a odpojení po ukončení trhu (viz dohoda MBS a OSI).

 

535/06 33. trh řemesel 17.11.2006

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cest. ruchu (OŠKCR) v rámci trhu řemesel 17.11.2006 zabezpečit tyto úkoly:
- 17.11.06 umožnit provoz pořadatelského místa v MIC - od 5.45 do 17.00 hod.

- V případě návštěvy z partnerských měst zajistit 17.11.06 krátké přivítání, popř. předání infomateriálů (spolu s OSI). 

 

536/06 Pronájem Havlíčkova náměstí - Vodafone Czech Republic a.s.

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 32 m2 společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001, za účelem uskutečnění reklamně - prodejní akce v termínu od 3. do 4. srpna 2006. Cena za pronájem prodejní akce je 40 Kč/m2/den. Cena celkem činí 2.560 Kč.

 

537/06 Žádost Aeroklubu Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje žádost Aeroklubu Havlíčkův Brod, Horní Papšíkov 125, IČ 00528951, o prodloužení termínu podání vyúčtování grantu Volnočasové aktivity - primární prevence kriminality o 30 dnů.

 

538/06 Změna Zásad hospodaření s městskými byty

Rada města schvaluje změnu Zásad hospodaření s městskými byty v části " výměny bytů" takto: při výměnách bytů bude při uzavírání všech nájemních smluv účtováno nájemné ve výši dvojnásobku.

 

539/06 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města neschvaluje výměnu bytů mezi manžely D., Havlíčkův Brod a Petrou P., Havlíčkův Brod.

 

540/06 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje pronájem bytu z výskytu o velikosti 2+1, event. 3+1, mimo sociální pořadník Petře P. , Havlíčkův Brod, za podmínky uvolnění bytu 1+1 a složení kauce ve výši trojnásobku nájemného. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

541/06 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod Věře B. do 31.10.2006.

 

542/06 Pronájem bytů Oblastní charitě Havlíčkův Brod

Rada města ukládá hospodářskému odboru předložit návrh pronájmu bytů o velikosti 1+1, nebo 1+0 Oblastní charitě Havlíčkův Brod v okamžiku jejich výskytu.

 

543/06 Souhlas s pronájmem bytu

Rada města ukládá hospodářskému odboru udělit souhlas s pronájmem bytu č. 5 v domě čp. 3274 Na Výšině, Havlíčkův Brod na dobu určitou 1 roku, nebo: rada města ukládá hospodářskému odboru vydat souhlas s pronájmem bytu č. 5 v domě čp. 3274 Na Výšině, Havlíčkův Brod na dobu neurčitou, za podmínky úhrady dvojnásobku nájemného.

 

544/06 Návrh na doplnění soc. pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Michala C., Havlíčkův Brod.

 

545/06 Návrh na doplnění soc. pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Marty D., Havlíčkův Brod.

 

546/06 Návrh na doplnění soc. pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise a schvaluje zařazení Oldřicha G., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

547/06 Pronájem Havlíčkova náměstí

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí, přilehlého parkoviště a příjezdové komunikace společnosti Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., Na Výšině 3236, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání dalšího ročníku sportovně-společensko-humanitární akce Handball help 2006 konané ve dnech 16. – 20. 8. 2006 .

 

548/06 Program jednání zastupitelstva města

Rada města schvaluje program mimořádného jednání zastupitelstva města dne 24.7.2006.

 

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
Libor HONZÁREK, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                              Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka