Usnesení rady města z 16. 5. 2005Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav  Kruntorád, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Čeněk Jůzl, Vladimír Hušek, Milan Plodík

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, JUDr. Hana Andělová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Jarmila Menšíková, Martin Stehno, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar

 

291/05 Žádost Ross holding

Rada města bere na vědomí oznámení Ross holding s.r.o. o noční hudební produkci na fotbalovém stadioně Na Losích dne 21. května od 22.00  do 1.OO hod. při příležitosti fotbalového turnaje a diskotéky po něm pořádané

 

292/05 Vyhlášky

Rada města ukládá právnímu oddělení předložit květnovému jednání zastupitelstva města návrh na zrušení vyhlášek - č. 5 o ochraně životního prostředí, č. 19 o veřejném pořádku, č. 38 o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a č. 54 o provedení deratizace na území města

 

293/05 Vyhlášky

Rada města ukládá řediteli MP předložit červnovému zasedání zastupitelstva návrh nové vyhlášky o veřejném pořádku a upravenou vyhlášku č. 1 o městské policii

 

294/05 Vyhlášky

Rada města ukládá vedoucímu hospodářského odboru předložit červnovému zasedání zastupitelstva města nové vyhlášky města o provozním řádu dětského hradu, skate parku a parkovišť zkonzultované s místním pracovištěm MV ČR

 

295/05 Vyhlášky

Rada města ukládá vedoucímu odboru správy a informatiky předložit červnovému jednání zastupitelstva města upravený text vyhlášky č. 34 o znaku a praporu města zkonzultovaný s místním pracovištěm MV ČR

 

296/05 Vyhlášky

Rada města ukládá vedoucí odboru životního prostředí na základě zpracovaného plánu odpadového hospodářství města zkonzultovat změny vyhlášky č. 50 o nakládání s komunálním odpadem s místním pracovištěm MV ČR a vyhlášku předložit zářijovému zasedání zastupitelstva města

 

297/05 Vyhlášky

Rada města ukládá vedoucí živnostenského úřadu předložit červnovému zasedání rady města nařízení č. 49 o tržním řádu zkonzultované s místním pracovištěm MV ČR.

 

298/05 Evropský Den bez aut (EDBA) a Evropský týden mobility (ETM) 2005

Rada města schvaluje pořádání akce Evropský den bez aut 2005 v Havlíčkově Brodě dle návrhu odboru životního prostředí, ukládá odboru životního prostředí rozpracovat úkoly pro jednotlivé rezorty a předložit ke schválení radě města a zmocňuje starostu města podepsat CHARTU 2005 o připojení se k Evropskému dni bez aut.

 

299/05 Futaba lakovna - vyjádření města k posudku EIA

Rada města schvaluje vyjádření města k posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) společnosti Futaba Czech, s.r.o. pro zařízení "Kontinuální předúprava a kataforetické nanášení barev", zpracovanému ing. Jaromírem Pokojem v dubnu 2005 - dle upraveného návrhu.

 

300/05 Městské informační centrum - ceník

Rada města schvaluje ceník poskytovaných služeb Městského informačního centra.

 

301/05 Dohoda o spolupráci.

Rada města schvaluje upravenou dohodu o spolupráci mezi městem Havlíčkův Brod a Smíšeným pěveckým sborem Jasoň při konání Stamicových slavností konaných ve dnech 18.5.-23.6.2005.

 

302/05 Nařízení města o zpoplatněném parkování

Rada města schvaluje Nařízení města Havlíčkův Brod č. 1/2005, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu.

 

303/05 Výpůjčka náměstí - BU BU BU festival

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí panu Pavlu Malcovi, Mírovka 107, Havlíčkův Brod pro uspořádání výstavy fotografií v rámci BU BU BU festivalu ve dnech 16. června 2005 od 14:00 hod do 17. června 2005 17:00 hod.

 

304/05 Výpůjčka náměstí - BU BU BU festival

Rada města  schvaluje výpůjčku pozemků města  za školou Rubešova u dětského hradu, za hradební zdí u památníku B. Smetany a pod sochou K.Havlíčka Borovského  panu Pavlu Malcovi, Mírovka 107, Havlíčkův Brod pro uspořádání BU BU BU festivalu  dne 17. června 2005 od 17:00 hod. do 24.00 hod. Zároveň bere na vědomí , že po 22 hodině zde bude provedena večerní diashow.

 

305/05 Výpůjčka náměstí - BU BU BU festival

Rada města ukládá Technickým službám provést pokosení trávníků na vypůjčených pozemcích v parku podle dohody s vypůjčitelem Pavlem Malcem pro pořádání BU BU BU festivalu  dne 17. června 2005.

 

306/05 Reklamně-prodejní akce spol. Oskar Mobil a.s. - Oskar na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí společnosti Oskar Mobil a.s., Vinohradská 167, Praha 10 pro uskutečnění reklamně-prodejní akce ve dnech 30. června - 2. července 2005 v rozsahu 32 m2 na Havlíčkově náměstí. Poplatek za užívání Havlíčkova náměstí se zvyšuje, vzhledem ke stání prodejny Oskaravan i přes noc, o 20 %. Celkem je tedy stanoven ve výši Kč 3.456.

 

307/05 Žádost o výpůjčku sálu a vestibulu Staré radnice na 22.10.2005 k zabezpečení konání 15.bramborářských dnů

Rada města schvaluje výpůjčku sálu a vestibuliu Staré radnice na den 22.10.2005  pro Ústřední bramborářský svaz ke konání 15. bramborářských dnů.

 

308/05 Žádost o povolení použití znaku města v diplomové práci Bc. Petry S.

Rada města souhlasí s použitím znaku města v diplomové práci Bc. Petry S., studentky Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné za podmínek uvedených v přiložené žádosti.

 

309/05 Provedení atestu informačního systému města

Rada města bere na vědomí, že informační systém města získal atest na shodu se standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

 

310/05 Rekonstrukce komunikace ulice Pražská

Rada města ukládá odboru rozvoje města v rámci rekonstrukce Pražské ulice provést kompletní výměnu veřejného osvětlení a předložit zastupitelstvu města na květnovém jednání návrh úpravy rozpočtu města navýšením výdajů na tuto stavbu.

 

311/05 Fond Vysočiny - smlouva o poskytnutí podpory

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o poskytnutí podpory č.FV 050/102/05 na projekt Osvětlení přechodů pro chodce s krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

312/05 Stezka pro pěší a cyklisty u koupaliště

Rada města ukládá odboru rozvoje města realizovat stavbu stezky pro pěší u letního koupaliště s chodníkem o šíři 2m v prostoru za stávající budovou sociálního zázemí a 3 m ve zbývajícím úseku.

 

313/05 Prodloužení komunikace ulice Pod Kyjovskou

Rada města se seznámila s žádostí Jaroslava B. o dokončení komunikace ulice Pod Kyjovskou a konstatuje, že komunikace je provedena dle schválené projektové dokumentace. Rada města souhlasí s tím, aby si pan Jaroslav B., Habry na pozemku parc.č.3211/59 katastrální území Havlíčkův Brod zřídil účelovou komunikaci jako přístup ke své nemovitosti.

 

314/05 Dětské hřiště Herlify

Rada města souhlasí s vypůjčením pozemku parc.č.478/30 katastrální území Termesivy a s umístěním drobného zařízení hřiště pro potřeby místní části Herlify na tomto pozemku.

 

315/05 Výběrové řízení na dodavatele stavby „Udržovací práce a zateplení fasády bytového domu Na Výšině čp.3241, Havlíčkův Brod“

Rada města souhlasí s předloženým zněním oznámení zadávacího řízení na „Udržovací práce a zateplení fasády bytového domu Na Výšině čp.3241, Havlíčkův Brod“ a ukládá odboru rozvoje města dále ve věci výběrového řízení postupovat dle zákona č.40/2004 Sb. jako zadavatel.

 

316/05 Mandátní smlouva - výkon metodické činnosti v rámci Programu obnovy venkova

Rada města souhlasí s uzavřením předložené Mandátní smlouvy mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod o zajišťování Programu obnovy venkova kraje Vysočina.

 

317/05 Dohody o úhradě nákladů a o zajištění povinností souvisejících s pokácením dřevin

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o úhradě nákladů a o zajištění povinností souvisejících s pokácením dřevin v k.ú. a obci Havlíčkův Brod s krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava ohledně kácení dřevin v rámci stavby Otevřená vodoteč mezi ulicemi Rozkošská a Havlíčkova.

 

318/05 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 14 , v domě čp. 1105 Jihlavská ul. Havlíčkův Brod, pro Richarda Z. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

319/05 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 6 Husova ul. 1869 Havlíčkův Brod, pro Jana K. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

320/05 Žádost o snížení nájmu bytu

Rada města neschvaluje snížení nájemného v bytě č. 1 Reynkova 2503 Havlíčkův Brod, jehož nájemcem je Tomáš M.

 

321/05 Revokace usnesení

Rada města revokuje své usnesení č. 390/99 z 28.6.1999 takto:

Rada města schvaluje zařazení a pronajímání bytů č. 27 a 30 U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod , do režimu bytů s pečovatelskou službou.

 

322/05 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy typu A pro Milana H. a Natašu Š. na nájem bytu   č. 3 v domě čp. 310 ul. 5.května Havlíčkův Brod a to od 1.4.2005 do 31.3.2006.

 

323/05 Byty v domech pečovatelské služby - pořadník pro období květen 2005 - duben 2006

Rada města schvaluje pořadník uchazečů o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod, na období květen 2005  - duben 2006 dle přílohy.

 

324/05 Pronájem bytu v DPS

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 65 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod , Lidmile P., a to za podmínky současného uvolnění a předání bytu č. 62 o velikosti 2+1. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

325/05 Pronájem bytu v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 44 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul. v Havlíčkově Brodě Romaně W., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu D na 7 let podle schválených podmínek pro tento dům.

 

326/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města schvaluje  pronájem bytu č. 62 o velikosti 2+1 v domě čp. 3241 Na Výšině Havlíčkův Brod manželům Ladislavu a Janě H. ,Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

327/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 18 o velikosti 1+1 v domě čp. 3241 Na Výšině, Havlíčkův Brod, Marii K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

328/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 91 o velikosti 1+1 v domě čp. 3241 Na Výšině,Havlíčkův Brod,  Daně K., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

329/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 25 o velikosti 1+1 v domě čp. 3241 Na Výšině ,Havlíčkův Brod, Janě T., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

330/05 Pronájem bytů v domech pečovatelské služby Na Výšině 3241 a U Kasáren 3504

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 36 o velikosti 1+0 v domě čp. 3504 U Kasáren,Havlíčkův Brod,  Petru W., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

331/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 316 m2
- nájemce Karel A., Havlíčkův Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

332/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 333 m2
- nájemce Jan A., Havlíčkův Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        333/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 333 m2
- nájemci Pavel P., Havlíčkův  Brod a Jana P., Havlíčkův Brod                          
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

334/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
části pozemků parc. č. 1048/1a 1048/2 o celkové výměře 323 m2
- nájemci Josef K., Havlíčkův  Brod a Marie P., Havlíčkův Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

335/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
části pozemků parc. č. 1048/1 a  1048/2 o celkové výměře 320 m2
- nájemce Marie K., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

336/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 333 m2
- nájemce Bohuslav T., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

337/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 334 m2
- nájemci Pavel a Bohumila B., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

338/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 285 m2
- nájemce Zdeněk K., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

339/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 283 m2
- nájemci Libor a Alena H., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

340/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 341m2
- nájemci František a Marie M., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

341/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 348 m2
- nájemce Josef P., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

342/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 336 m2
- nájemce Oldřiška T., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

343/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
části pozemků parc. č. 1048/1 a 1048/2 o celkové výměře 341m2
- nájemci Jiří a Jiřina H., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od  1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.         

 

344/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 283m2
- nájemce Luděk P., Havlíčkův Brod         
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

345/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 308 m2
- nájemci Lubomír a Alena R., Havlíčkův Brod  
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

346/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 298 m2
- nájemce Marie M., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

347/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 312 m2
- nájemci Vladimír a Jaroslava Ž., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

348/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 296 m2
- nájemce Jiřina H., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

349/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 288 m2
- nájemci Karel a Věra F., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

350/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 302 m2
- nájemce Jaroslav P., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

351/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 329 m2
- nájemci Lubomír a Jaroslava F., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

352/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr,  v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 327 m2
- nájemce Marie H., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

353/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
části pozemků parc. č. 1048/1 a 1048/2 o celkové výměře 282 m2
- nájemce Marie D., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

354/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 289 m2
- nájemce Bohuslav M., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

355/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 307 m2
- nájemce Josef P. a Stanislava P. , Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

356/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 292 m2
- nájemce Květoslava P., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

357/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 301m2
- nájemce Irena V., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

358/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 300 m2
- nájemci Horst a Jana M., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

359/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 322 m2
- nájemci Josef a Emílie P., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

360/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 311 m2
- nájemce František S., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

361/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 311 m2
- nájemce Ladislav B., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

362/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemků, vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
části pozemků parc. č. 1048/1 a 1048/2 o celkové výměře 311 m2
- nájemce Jaroslav D., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

363/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 300 m2
- nájemce Hana J., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

364/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr,  v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 315 m2
- nájemce Vlasta L., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

365/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr,  v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 302 m2
- nájemce Bohumil M., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od  1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.         

 

366/05 Pronájem pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, v katastrálním území Havlíčkův Brod: 
část pozemku parc. č. 1048/2 o výměře 288 m2
- nájemce Jiří M., Havlíčkův  Brod
Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. 1. 2005 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město Havlíčkův Brod nevypoví smlouvu do 31. 12. 2005.        

 

367/05 Pronájem případně prodej objektu a pozemků v k.ú. Mírovka

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků pozemková parcela číslo 705 o výměře 220 m2, pozemková parcela číslo 704/3 o výměře 580 m2, pozemková parcela číslo 703 o výměře 1343 a stavební parcela číslo 93 o výměře 1374 m2 v katastrálním území Mírovka a záměr pronájmu bývalé školy čp. 72 na stavební parcele číslo 93 v katastrálním území Mírovka.

 

368/05 Pronájem případně prodej objektu a pozemků v k.ú. Mírovka

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků a bývalé školy čp. 72 na stavební parcele číslo 93 v katastrálním území Mírovka.

 

369/05 Snížení výměry u pronajatého pozemku parcelní číslo 703 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. HO 313/2003/ZIM, uzavřené dne 11. 12. 2003 s Jiřinou a Stanislavem T., kterým bude zúžen předmět nájmu z výměry 843 m2 na výměru 650 m2 u pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 703 v katastrálním území Mírovka, s účinností od 1.7.2005.

 

370/05 Záměr pronájmu části pozemku parcelní č. 704/3 v k.ú. Mírovka

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku, vedeného v katastru nemovitostí, parcelní č. 704/3 o výměře 400 m2 v katastrální území Mírovka.

 

371/05 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 258 v Dolní ulici

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor nebytových prostor o výměře 62,4 m2 v domě čp. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě, Josefu Borovskému, Kominictví, Ledečská 3015, Havlíčkův Brod, IČ: 10466614, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 64.148 Kč/rok s účinností od 1.7.2005.

 

372/05 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 07/1997/Soj

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 07/1999/Soj uzavřené s Triggers, s.f.o., zastoupené Romanem Volše, Jirchářská 2396, Havlíčkův Brod, IČ: 60131195, dohodou k 31.5.2005.

 

373/05 Záměr pronájmu nebytových prostor - Svatý Kříž čp. 55

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 40 m2 v objektu čp. 55 (bývalá škola) ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu.

 

374/05 Rekonstrukce elektrického zabezpečovacího zařízení - čp. 19 Havlíčkův dům

Rada města doporučuje zastupitelstvu města předání elektrické zabezpečovací signalizace v domě čp. 19 - Havlíčkův Dům na Havlíčkově náměstí do vlastnictví Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod, formou daru.

 

375/05 Žádost o zúžení předmětu nájmu

Rada města schvaluje zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. 91/11 MBS,s.r.o./2005 o pronajatý nábytek za cenu 1.800 Kč/rok nájemci Miruslavu K., Havlíčkův Brod, IČ: 45909156 k datu 31.5.2005.

 

376/05 Technické zhodnocení - sběrné suroviny Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje uzavření dodatku číslo 5 k nájemní smlouvě číslo 1/98 ze dne 26.1.1998, ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

377/05 Technické zhodnocení - sběrné suroviny Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje provedení technického zhodnocení předmětu nájmu nájemcem (nájemní smlouva číslo 1/98 ze dne 26.1.1998) v roce 2005 v rozsahu dle přílohy podkladového materiálu.

 

378/05 Technické zhodnocení - sběrné suroviny Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje předložený rozpočet ve věci plánovaného provedení technického zhodnocení předmětu nájmu nájemcem (nájemní smlouva číslo 1/98 ze dne 26.1.1998) v rozsahu dle přílohy podkladového materiálu.

 

379/05 Chránička pro optický kabel kabelové televize

Rada města ukládá hospodářskému odboru předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí zřízení věcného břemene za úplatu ve smyslu žádostí žadatelů o přiložení chrániček k trase výkopu kabelového vedení veřejného osvětlení v rekonstruované ulici Pražská v Havlíčkově Brodě, za účelem budoucí instalace optického kabelu kabelové televize a pro další záměry žadatelů v souladu s platnými normami pro souběh vedení tohoto typu.

 

380/05 Stavební úprava nebytových prostor - osazení vrat v objektu č.p. 55 ve Svatém Kříži

Rada města ukládá hospodářskému odboru udělit žadateli Tomášovi B., Havlíčkův Brod souhlas s provedením stavební úpravy, která spočívá v osazení dřevěných vrat do pronajatých nebytových prostor v objektu č.p. 55 ve Svatém Kříži za podmínky, že stavební úpravy provede žadatel na vlastní náklady.

 

381/05 Stavební úprava nebytových prostor - osazení vrat v objektu č.p. 55 ve Svatém Kříži

Rada města ukládá hospodářskému odboru udělit žadateli Tomášovi B., Havlíčkův Brod souhlas s odpisováním provedeného technického zhodnocení pronajatého majetku dle § 28, Zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. s tím, že se strany dohodly, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebudou proti sobě mít žádných nároků z titulu technického zhodnocení a budou se považovat za vzájemně vyrovnané.

 

382/05 Vstupné za užívání plochy určené ke sportování v areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje výši úplaty za vstup na plochy určené ke sportování v areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

383/05 Návrh postupu při realizaci prodejů bytového fondu

Rada města bere na vědomí informace ze schůzky členů zastupitelstva města konané 3. 5. 2005 s realitní kanceláří Sever ve věci možného postupu při prodeji bytového fondu města dle přílohy podkladového materiálu a ukládá hospodářskému odboru předložit dalšímu jednání rady města ke schválení podmínky zadání zakázky města Havlíčkův Brod a postupovat v souladu s vnitřní směrnicí k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod nižšího rozsahu než určuje zákon 40/2004 Sb.

 

384/05 Informace o stavu příprav na provoz letního koupaliště v Havlíčkově Brodě

Rada města bere na vědomí informaci o stavu příprav na provoz areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě a ukládá odboru rozvoje města zajistit úpravu oplocení hřiště plážového volejbalu dle podkladu a zapracovat ji do rozpočtových změn.

 

385/05 Souhlas se stavbou stezky - Katastrální úřad Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města zapracovat způsob odvodnění komunikace v prostoru před bočním vchodem do budovy Katastrální úřadu a odvodnění vlastního prostoru před bočním vchodem, do projektové dokumentace a tuto práci konsultovat s katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod a tyto náklady zapracovat do nákladů realizace stavby.

 

386/05 Souhlas se stavbou stezky - Katastrální úřad Havlíčkův Brod

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyřešit oplocení pozemku před bočním vchodem Katastrálního úřadu v projektové dokumentaci, toto konsultovat s katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod a náklady na zřízení oplocení zapracovat do nákladů realizace stavby.

 

387/05 Souhlas se stavbou stezky - Katastrální úřad Havlíčkův Brod

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s Českou republikou - Katastrální úřad pro Vysočinu, Fibichova 4666/6, Jihlava, IČ: 71185208, ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

388/05 Členství v komisi SMO

Rada města doporučuje  jako zástupce města Havlíčkův Brod v komisi pro tělesně postižené  Svazu měst a obcí ČR občany MUDr Doubravku Košťálovou

 

389/05 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 25. 4. 2005.

 

390/05 Doplatek odměn řediteli TS za rok 2004

Rada města schvaluje vyplacení doplatku odměny za rok 2004 dle předloženého materiálu pro ředitele příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za splnění kritérií daných usnesením rady města 493/01.

 

391/05 Stížnost obyvatel Vršovic - jednosměrné zprovoznění ulic Pod Vodárnou a Jirchářské

Rada města ukládá starostovi znovu odpovědět na opakovanou žádost obyvatel Vršovic o zprovoznění ulice Pod Vodárnou pro motorová vozidla s ohledem na stanoviska odpovědných orgánů.

 

392/05 Změna pracovní náplně odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Rada města schvaluje změnu pracovní náplně odboru školství, kultury a cestovního ruchu, která spočívá v doplnění povinností souvisejících se zajištěním provozu městského informačního centra.

 

393/05 Závazek města ve smlouvě kupní

Rada města schvaluje uzavření smlouvy kupní  mezi společností Futaba Czech s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Baštínov 130, Miroslavem Novotným, bytem Havlíčkův Brod, Mírovka 51 a městem Havlíčkův Brod  ve znění přílohy.

 

394/05 Festival minibasketbalu

Rada města schvaluje poskytnutí 1 hodiny bezplatného plavání účastníkům Festivalu minibasketbalu v jednom ze dnů 27. až 29. května t.r.  Podrobnosti organizace ukláda zajistit řediteli Technických služeb.

 

395/05 Pronájem ledové plochy - HC Rebel

Rada města schvaluje snížení ceny pronájmu ledové plochy pro hokejovou školu, kterou pořádá HC Rebel v termínu od 24.7.2005 do 6.8.2005 na 1000Kč /hodinu.


PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v.r.


Ing. Tomáš HERMANN, v.r.

 

místostarostové

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v.r.

                                                                                                     starosta