usnesení rady města z 16. 10. 2006Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, Csc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

Omluveni:

Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl, Ing. Vladimír Kučírek, Jan Zimmermann, Martin Stehno

 

715/06 Dotace Nemocnici H. Brod - pořízení Gama kamery/Spect

Rada města ruší své usnesení č. 344/06 a nahrazuje jej tímto textem: rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města číslo EK/05/2006 uzavřenou mezi smluvními stranami na základě usnesení zastupitelstva města č. 256/04 ze dne 24.4.2006 ve znění doplněném dle návrhu Kraje Vysočina. 

 

Smluvní strany:
- město Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449, jako poskytovatel dotace
- Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava 587 33  jako zřizovatel konečného příjemce
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČ 70890749 jako konečný příjemce dotace.

 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční dotace ve výši 2.000.000 Kč kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, IČO 70890749,  na pořízení technologického zařízení Gamakamera SPECT/CT pro jím zřizovanou příspěvkovou organizaci Nemocnice Havlíčkův Brod, IČ 001 79 540. 
Doplněný návrh smlouvy č. EK/5/2006 je přílohou materiálu rady města č.574/2006.

 

716/06 Smlouva o podmínkách stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č. 52/2006 o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod, IČ 83437 ve prospěch provedení vodovodní přípojky pro čp.34 Žižkova ulice.

 

717/06 Příspěvek na zateplení štítové stěny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2007 příspěvek na zateplení štítu rodinného řadového domu Josefa Pilaře, který je postaven na pozemku parc.č. 1647/1 katastrální území Havlíčkův Brod, ve výši 40 tis. Kč.

 

718/06 Dětská hřiště

Rada města souhlasí s přímým zadáním vybavení herní plochy v ul. Pražská dětským  mobiliářem firmě Dřevoartikl s.r.o., Uhelná 2641/4, Znojmo, IČ 26306921 ve výši rozpočtových nákladů, max. do výše 450 tis. Kč.

 

719/06 Dětská hřiště

Rada města souhlasí s přímým zadáním vybavení místní části Mírovka v roce 2006 dětským mobiliářem firmě Tomovy parky s.r.o., Radvánovice 11, 511 01 Turnov, IČ 47470712 do výše 180 tis. Kč.

 

720/06 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy budoucího o zřízení věcného břemene ve prospěch budoucího oprávněné, tj. Východočeské plynárenské a.s., Pražská 702, Hradec Králové, IČ 60108789, jejímž předmětem je vedení plynovodní přípojky pro Denní centrum pro seniory.

721/06 Oprava zábradlí u řeky Sázavy

Rada města souhlasí s tím, aby s opravou zábradlí na nábřeží u řeky Sázavy bylo v případě, že oprava mostu bude krajským úřadem realizována ve výhledu dvou let, započato souběžně s krajským úřadem. V opačném případě bude oprava zábradlí u řeky Sázavy zahájena v příštím roce, po vypsání nového výběrového řízení.

 

722/06 Autobusový terminál - výběrové řízení

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje rada města ve výběrovém řízení na zhotovitele Autobusového terminálu pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě následující pořadí uchazečů 1. Skanska DS, a.s., Bohunická 133/50, 619 00  Brno , IČ 26271303, 2. Strabag, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, IČ 60838744, 3. Stavby silnic a železnic, a.s., Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924, 4. Colas CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21  Praha 9, IČ 26177005, 5. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00  Praha 10, IČ 45273910.

 

 723/06 Autobusový terminál - výběrové řízení

Rada města ukládá odboru rozvoje města jednat o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem akce Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě v souladu zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

724/06 Výběrové řízení zastávkové přístřešky

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu na dodávku a montáž zastávkových přístřešků s firmou mmcité s.r.o., Třída Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín v celém rozsahu dle nabídky. Rada města ukládá odboru rozvoje města předložit zastupitelstvu návrh navýšení limitu rozpočtu na zastávkové přístřešky v Havlíčkově Brodě v rozpočtu roku 2006.

 

725/06 Výběrové řízení zastávkové přístřešky

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení limitu rozpočtu na zastávkové přístřešky v Havlíčkově Brodě.

 

726/06 Točna za KD Ostrov

Rada města souhlasí s provedením opravy povrchu točny za Kulturním domem Ostrov technologií horká asfaltová emulze.

 

727/06 Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací - Domovinka

Rada města souhlasí s předloženým zněním Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č.137/2006 Sb. na dodavatele stavby Denní centrum pro seniory, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod a ukládá odboru rozvoje města tuto výzvu zaslat uchazečům: QATROSYSTEM s.r.o. Havlíčkův Brod, STAVOINTERIER s.r.o. Havlíčkův Brod, U Vojtěcha - stavební a obchodní společnost s.r.o. Havlíčkův Brod, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., STAVOUNIE – stavební a obchodní společnost s.r.o. Havlíčkův Brod, Pozemstav, s.r.o., ROSS Holding, s.r.o., PSJ Holding, a.s., Stavokomp Servis, s.r.o. Havlíčkův Brod.

 

728/06 Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací - Domovinka

Rada města jmenuje členy hodnotící komise u výběrového řízení na dodavatele stavby Denní centrum pro seniory, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod : Libora Honzárka, Ing. Karla Báťu, Ing. Vladimíra Kučírka, Ing. Tomáše Hermanna a  Jiřího Vorlíčka a náhradníky: Ing. Josefa Jukla, Ing. Pavla Křehlík, Ing. Martina Lišku, Ing. Bohuslavu Havlíčkovou a Ivu Křížovou.

 

729/06 Program regenerace městské památkové zóny - vzor rozhodnutí

Rada města schvaluje vzor rozhodnutí o přidělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR dle přílohy podkladu č. 596/06.

 

730/06 Denní centrum pro seniory, Reynkova ul.

Rada města bere na vědomí informaci o navýšení rozpočtových nákladů stavby Denní centrum pro seniory, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod vyplývajících z dokumentace pro zadání stavby na částku 10 603 509,54 Kč a doporučuje zastupitelstvu města přijetí usnesení, že Město Havlíčkův Brod zajistí spolu s prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3.320 tis. Kč dofinancování investiční akce ve výši 7. 284 tis. Kč

 

731/06 Výpůjčka části areálu městského parku Budoucnost

Rada města schvaluje výpůjčku části areálu městského parku Budoucnost nad dětským hradem za bývalou základní školou Rubešova (nyní ZŠ V Sadech) o výměře 36 m2, Společnosti přátel Mongolska, zastoupené Dr. Šímou, Karafiátová 38, Praha 10, za účelem postavení mongolské jurty při příležitosti konání 16. společenského setkání členů a příznivců Společnosti přátel Mongolska a Klubu přátel Asie, ve dnech 17. - 19. listopadu 2006.

 

732/06 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241 - revokace

Rada města ruší své usnesení č. 678/06 ze dne 2.10. 2006  a nahrazuje ho následujícím textem: rada města schvaluje pronájem bytu č. 19 o velikosti 1+1 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, Věře P., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.12.2006. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši tříměsíčního nájemného.

 

733/06 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241 - revokace

Rada města schvaluje ponechání Antonie M. v pořadníku žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou.

 

734/06 Pronájem bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu o velikosti 1+0 v domě čp. 1451 U Panských, Havlíčkův Brod Karlu a Marii D., Havlíčkův Brod. Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.11.2006. Nájemné bude účtováno ve výši dvojnásobku. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

735/06 Podnájem bytu

Rada města schvaluje podnájem bytu č. 1 Na Výšině 3219, Havlíčkův Brod pro Františka P., Havlíčkův Brod a to na dobu určitou od 1.11.2006 do 31.10.2007. Nájemce bude hradit dvojnásobek nájemného.

 

736/06 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města  bere na vědomí trvalé opuštění společné domácnosti v bytě čp. 4 v domě čp. 3209 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod a skutečnost, že jediným nájemcem tohoto bytu se stal  Zdeněk K. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

737/06 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Zdeňkem K., Havlíčkův Brod a Vieroslavem M., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.12.2006, za podmínky úhrady nájemného ve výši dvojnásobku a složení kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

738/06 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkách, uzavřenou mezi Městem Havlíčkův Brod a Adrianou B., Havlíčkův Brod.

 

739/06 Prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou.

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy typu A na dobu určitou do 30.6.2007  s Markem P., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.1.2007. Nájemné bude účtováno ve výši dvojnásobku a nájemce je povinen před uzavřením nájemní smlouvy uhradit finanční prostředky na nájemné a úhradu služeb ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

740/06 Prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou.

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy typu A na dobu určitou do 15.2.2009  s Alenou M., Havlíčkův Brod, počínaje dnem  16.2.2007. Nájemné bude účtováno ve výši dvojnásobku a nájemkyně je povinna před uzavřením nájemní smlouvy uhradit finanční prostředky na nájemného a úhradu služeb ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

741/06 Prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou.

Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy typu A na dobu určitou do 17.1.2008  s Ladislavem B., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 18.1.2007. Nájemné bude účtováno ve výši dvojnásobku a nájemce je povinen před uzavřením nájemní smlouvy uhradit finanční prostředky na nájemné a úhradu služeb ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

742/06 Souhlas s umístěním parkoviště v k.ú. Havlíčkův Brod na pozemku ppč. 361/8

Rada města potvrzuje své usnesení č. 604/06 a nesouhlasí se zřízením parkoviště a vjezdem na části pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod ppč. 361/8.

 

743/06 Studie dopravního řešení areálu kasáren letiště včetně napojení na silnici I/34 a širších dopravních vztahů

Rada města ukládá odboru rozvoje města zadat zpracování studie dopravního řešení celého areálu kasáren letiště, včetně napojení na silnici I/34 a širších dopravních vztahů ve výši do Kč 100 000.

 

744/06 Jmenování vedoucího odboru EOM

Rada města jmenuje na návrh tajemníka a v souladu se zákonem o obcích do funkce vedoucího odboru evidence obyvatel a matrik Ing. Pavla Bártu s účinností od 1.1.2007.

 

745/06 Odměny ředitelům příspěvkových organizací

Rada města schvaluje zálohu odměny pro ředitele příspěvkových organizací Technické služby a Sociální služby města a zřizované organizace Teplo, s.r.o.

 

746/06 Výstavba obchodní centra

Rada města se na základě žádosti společnosti KB Building CZ, dodavatele stavby Obchodního centra Havlíčkův Brod - Kaufland, seznámila s navrženým postupem výstavby souvisejících objektů, tj.  rozšíření křižovatek a výstavby parkovacích stání a trvá na kompletní rekonstrukci křižovatky u polikliniky Nádražní - Bělohradská včetně přeložek inženýrských sítí a veřejného osvětlení a náhradního parkoviště za zrušená parkovací místa v souvislosti s výstavbou (etapa 1 + 2, bez vrchních vrstev) v původním termínu, tj. k otevření Obchodního centra Havlíčkův Brod - Kaufland. Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska města předkládaná městem jako účastníkem řízení v následujících správních řízeních.

 
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
Libor HONZÁREK, v. r.
místostarostové

 

                                                                              Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka