usnesení rady města z 15. 11. 2006Přítomni:
Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl


Omluveni:
Ing. Čeněk Jůzl


Ostatní:
Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Josef Jukl, Ing. Vladimír Rohlík, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Vladimír Kučírek, JUDr. Vít Fikar755/06 Jízdní řády MHD od 10.12.2006

Rada města schvaluje jízdní řády MHD s platností od 10.12.2006.

 

756/06 Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku obč. sdruž. TJ Jiskra H. Brod

Rada města schvaluje smlouvu č. EK/11/2006 o investičním příspěvku ve výši 500 tis. Kč na zastřešení tribuny softbalového stadionu Tělovýchovné jednoty Jiskra v Plovárenské ulici, dle upravené přílohy podkladu č. 610.

 

757/06 Dotisky propagačních materiálů.

Rada města schvaluje objednání dotisků prezentačních materiálů městského informačního centra pro rok 2006 ve firmě Rostislav Koumar, Tiskárna Polička, Haškova  446, 572 01 Polička, DIČ CZ-7709043518, IČO  66838461 v částce 73.300,-Kč bez DPH.

 

758/06 Oslavy 750 let první písemné zmínky o městě Brod

Rada města schvaluje použití znaku města v rámci akce koncertu Mňágy a Žďorp pořádaného dne 8.12.2006 ku příležitosti závěru oslav 750 let první písemné zmínky o městě Havlíčkův Brod.

 

759/06 Zrušení usnesení rady města č. 614/06

Rada města ruší své usnesení č. 614/06, jehož předmětem bylo schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci výběrového řízení na akci „III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská – II. stavba“.

 

760/06 Výběrové řízení Domovinka

Rada města na základě doporučení hodnotící komise vylučuje uchazeče Stavokomp service s.r.o., Bělohradská 119, Havlíčkův Brod, IČ 25274368 a Stavointerier s.r.o., Kozí 201, Havlíčkův Brod, IČ 25943367 z veřejné soutěže na dodávku stavby Denní centrum pro seniory, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod z důvodu nesplnění požadavků na úplnost nabídky.

 

761/06 Výběrové řízení Domovinka

Rada města stanovuje následující pořadí na dodávku stavby Denní centrum pro seniory, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod: 1. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, IČ 60932171, 2. Stavounie, stavební a obchodní společnost s.r.o., Jihlavská 756, Havlíčkův Brod, IČ  15058620, 3. PSJ holding a.s., Jiráskova 32, Jihlava, IČ 25337220.

 

762/06 Výběrové řízení Domovinka

Rada města ukládá odboru rozvoje města jednat o uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Denní centrum pro seniory, ulice Reynkova, Havlíčkův Brod v souladu zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

763/06 Smlouva o dílo - koordinační kabel Masarykova ulice

Rada města souhlasí s uzavřením upravené smlouvy o dílo s AŽD Praha s.r.o., Praha 10, Žirovnická 2/3146, IČ  480 29 483, jejímž předmětem je realizace dodávky a montáže koordinačního kabelu,mezi světelnou signalizací křižovatek Humpolecká – Ledečská – Havlíčkova na ulici Masarykově v Havlíčkově Brodě, včetně vypracování projektové dokumentace a inženýringu k zajištění stavebního a ostatních povolení.

 

764/06 Zastávkové přístřešky - žádost společnosti MM CITÉ a.s.

Rada města schvaluje uzavřít smlouvu na dodávku a montáž zastávkových přístřešků s firmou MM CITÉ s.r.o., Třída Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín v celém rozsahu a s posunutím termínu dokončení na začátek roku 2007.

 

765/06 Zastávkové přístřešky - žádost společnosti MM CITÉ a.s.

Rada města ukládá odboru rozvoje města zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2007 finanční prostředky na dokončení realizace zastávkových přístřešků.

 

766/06 Program regenerace městské památkové zóny - ustanovení komise

Rada města jmenuje komisi rady města pro přípravu, zpracování a realizaci "Programu regenerace městské památkové zóny města Havlíčkův Brod" ve složení: Libor Honzárek, Ing.arch. Jiří Marek, Jarmila Brožová, Ing. arch. Eva Hochmanová , Mgr. Jana Zadražilová . Předsedou komise je ustanoven Libor Honzárek – místostarosta města.

 

767/06 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy typu D na nájem bytu č. 26 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod manželům B., do 30.11.2008.

 

768/06 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 8 v domě čp. 3229 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod s Lucií H., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.12.2006.

 

769/06 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 10 v domě čp. 3208 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod se Štěpánkou Z., Havlíčkův Brod počínaje dnem 1.12.2006.

 

770/06 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 19 v domě čp. 1857 Smetanovo náměstí Havlíčkův Brod s Gabrielou V., Havlíčkův Brod počínaje dnem 1.12.2006.

 

771/06 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 13 v domě čp. 3211 Na Spravedlnosti Havlíčkův Brod, s Michaelou K., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.12.2006.

 

772/06 Pronájem části pozemku PK 1048/1 o výměře 316 m2 díl č. 2 v k.ú. HB

Rada města bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 díl číslo 2 o výměře 316 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a tento postup schvaluje.

 

773/06 Pronájem části pozemku PK 1048/1 o výměře 316 m2 díl č. 2 v k.ú. HB

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/1 díl číslo 2 o výměře 316 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod, Jarmile N., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.12.2006 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 948 Kč/rok.

 

774/06 Pronájem části pozemku pp.č. 2745/1 díl č. 10 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 2745/1 díl číslo 10 o výměře 260 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a tento postup schvaluje.

 

775/06 Pronájem části pozemku pp.č. 2745/1 díl č. 10 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2745/1 díl číslo 10 o výměře 260 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Nadě N.,Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.1.2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 780 Kč/rok.

 

776/06 Pronájem pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1915/2

Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 1915/2 o celkové výměře 723 m2 katastrálním území Havlíčkův Brod Občanskému sdružení Fokus Vysočina se sídlem 5.Května  356, Havlíčkův Brod IČ: 15060306, za účelem užívání zahrady. Nájemní vztah se sjednává s účinností od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2 ročně.

 

777/06 Pronájem rybníka ppč. 34 o výměře 610 m2 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem pozemku (rybníka) ppč. 34 o výměře 610 m2 v katastrálním území Květnov, Petru B., Květnov, za účelem chovu ryb, za cenu 0,50 Kč/m2/rok, tj. 305 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 12. 2006, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 1.10. příslušného roku.

 

778/06 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 21 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod Evě M., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.12.2006, za podmínky úhrady kauce ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

779/06 Pronájem Havlíčkova náměstí - Vodafone turné

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 32 m2 společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001, za účelem uskutečnění reklamně - prodejní akce v termínu zpětně od 2. do 4. listopadu 2006. Cena za pronájem prodejní akce je 40 Kč/m2/den. Cena celkem činí 3.840 Kč.

 

780/06 Pronájem Havlíčkova náměstí - Vodafone turné

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 32 m2 společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001, za účelem uskutečnění reklamně - prodejní akce v termínu od 27. do 30. prosince 2006. Cena za pronájem prodejní akce je 40 Kč/m2/den. Cena celkem činí 5.120 Kč.

 

781/06 Pronájem kotelny včetně technologie v objetku čp. 34 Žižkova ulice

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 058/2000/Soj uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a  Teplem HB s.r.o., se sídlem Pražská 3551, Havlíčkův Brod, IČ: 25930354, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o kotelnu včetně technologie v objektu Žičkova čp. 34  za cenu 100 Kč s účinností od 15.11.2006.

 

782/06 Výpověď smlouvy o výpůjčce číslo HO 099/2004/MIŠ

Rada města bere na vědomí podání výpovědi smlouvy o výpůjčce číslo HO 099/2004/MIŠ uzavřené s Martinou Ž., Havlíčkův Brod na výpůjčku části pozemku pozemková parcela číslo 752/16 o výměře 100 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Výpovědní lhůta je tříměsíční tzn., že výpůjčka skončí 31.1.2007.

 

783/06 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 99/44/8/ns/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO 99/44/8/ns/Ho uzavřené se Zdeňkou N., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2745/1 díl číslo 5 o výměře 113 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou k 31.12.2006.

 

784/06 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 99/44/8/ns/Ho

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 2745/1 díl číslo 5 o výměře 113 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

785/06 Zúžení předmětu nájmu nájemní smlouvy č. HO 031/2000/Soj

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 031/2000/Soj uzavřené mezi městem Havlíčkův Brod a  Teplem HB s.r.o., se sídlem Pražská 3551, Havlíčkův Brod, IČ: 25930354, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu o nebytové prostory o výměře 5,25 m2 v objektu kotelny čp. 1867 na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě s účinností od 30.11.2006.

 

786/06 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1867 na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 5,25 m2 v objektu kotelny čp. 1867 na Smětanově náměstí, Havlíčkův Brod.

 

787/06 Oslavy 173. výročí založení Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a.s. - "Rebel má narozeniny"

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí a části parku Budoucnost (za bývalou ZŠ Rubešova), společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s., zastoupenou Jiřím Huškem, Dobrovského ulice 2027, Havlíčkův Brod, pro uspořádání kulturně společenské akce "Rebel má narozeniny" dne 30. června 2007 od 14:00 do 24:00 hodin.

 

788/06 Instalace nájezdové invalidní rampy u družstevního bytového domu OSBD Havlíčkův Brod v lokalitě Žižkov II č.p. 1279 na pozemku p.č. 777/64 ostatní plocha, komunikace ve vlastnictví města Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s instalací nájezdové invalidní rampy pro vozíčkáře požadované invalidními žadatelkami Ivankou N., Janou T. a Jarmilou K., Havlíčkův Brod, ke zřízení a instalování u vstupu do bytového domu OSBD Havlíčkův Brod v lokalitě Žižkov II č.p. 1279 na pozemku p.č. 777/64 ostatní plocha, komunikace vedeném na LV 10001 v k.ú. Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

789/06 Výstavba obchodního centra Kaufland - revokace

Rada města ruší usnesení č. 746/06/RM z 16. 10. 2006 a nahrazuje ho usnesením následujícího znění:
Rada města se na základě žádosti společnosti KB Building CZ, dodavatele stavby Obchodního centra Havlíčkův Brod - Kaufland, seznámila s navrženým postupem výstavby souvisejících objektů tj.  rozšíření křižovatek a výstavby parkovacích stání a trvá na kompletní rekonstrukci křižovatky u polikliniky včetně přeložek inženýrských sítí a veřejného osvětlení a náhradního parkoviště za zrušená parkovací místa v souvislosti s výstavbou (etapa 1 + 2, bez vrchních vrstev) v původním termínu, tj. k otevření Obchodního centra Havlíčkův Brod - Kaufland.
Rada města souhlasí s posunutím termínu dokončení rekonstrukce křižovatky komunikací Bělohradská a 5. května nejpozději do 15. května 2007 za podmínek:
- koordinace prací s dodavatelem stavby "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy", firmou Skanska DS a.s., Brno a s vybraným dodavatelem rekonstrukce ulice Bělohradská
- uzavření smlouvy o dílo na II. etapu stavby náhradního parkoviště u polikliniky s městem Havlíčkův Brod.
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska města předkládaná městem jako účastníkem řízení v následujících správních řízeních.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka