Usnesení rady města z 15. 11. 2004Přítomni:

Bc. Jiří Vondráček, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Vladimír Hušek, Milan Plodík

Omluveni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Petr Zgarba, Jiří Vorlíček, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, Martin Stehno, Ing Josef Beneš, Mgr. Bohumila Hofmanová, Mgr. Bohumil Fikar, Mgr. Věra Gablechová, Mgr. Jana Hartmanová, PaedDr. Veronika Prchalová, Blažena Polyaková, Světlana Pátková

 

678/04 Vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu nižšího rozsahu než určuje zákon 40/2004 Sb.

Rada města schvaluje upravený návrh Vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek nižšího rozsahu než určuje zákon 40/2004 Sb. příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu .

 

679/04 Nájem na trvání hřbitova

Rada města schvaluje předložený text nájemní smlouvy na trvání hřbitova.

 

680/04 Nová smlouva: město - TS HB - Jiří Holešák - HBH Sběr surovin

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o sběru a třídění využitelných složek komunálního odpadu mezi městem Havlíčkův Brod IČ 00 26 74 49, Technickými službami Havlíčkův Brod IČ 70 18 80 41 a Jiřím Holešákem-HBH Sběr surovin IČ 11 00 47 54 ve znění přílohy podkladového materiálu.

 

681/04 Schválení smlouvy o spolupráci při tvorbě,aktualizaci a správě mapových digitálních podkladů města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Havlíčkův Brod, současně vypovídá dnem 30.11.2004 smlouvu o dílo se společností GEOS Hradec Králové uzavřenou 17.5.2001 a ukládá vedoucímu odboru správy a informatiky připravit a vypsat výběrové řízení na nového správce digitální technické mapy města do 30.12.2004.

 

682/04 Vánoční výzdoba a trhy 2004

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod  zajistit vánoční výzdobu města takto:

- postavení vánočního stromu na náměstí a jeho osvětlení od 28.11.2004 do 6.1.2005.
- vánoční výzdoba města nejpozději od 5.12.2004 do 6.1.2005

 

683/04 Vánoční výzdoba a trhy 2004

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí dne 5.12.2004 pro uspořádání Setkání Mikulášů, čertů a andělů.

 

684/04 Vánoční výzdoba a trhy 2004

Rada města schvaluje pronájem středové plochy Havlíčkova náměstí dle situační mapy Technickým službám Havlíčkův Brod pro pořádání Vánočních trhů 2004 ve dnech 13.12. -23.12.2004 za cenu 50.000 Kč.

 

685/04 Vánoční výzdoba a trhy 2004

Rada města schvaluje pořádání Vánočních trhů na Havlíčkově nám. ve dnech 13.12. - 23.12.2004. Pořadatelem trhů a pronajímatelem prodejních ploch se počínaje 13.12.2004 určují Technické služby Havlíčkův Brod.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce ve znění přílohy, jejímž předmětem bude městský prodejní stánek s každým prodejcem, který zaplatí poplatek za místo pod stánkem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, nejdříve od zahájení vánočních trhů do 23.12.2004 včetně.

 

686/04 Vánoční výzdoba a trhy 2004

Rada města schvaluje způsob organizace a ceník pronájmů prodejních ploch při Vánočních trzích 2004.

 

687/04 Vánoční výzdoba a trhy 2004

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí pro umístění jednoho městského prodejního stánku pro Oblastní spolek Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě, Horní 2002, Havlíčkův Brod ve dnech 15. - 18. 12 2004.

 

688/04 Reklamně-prodejní akce spol. Český Mobil a.s. - Oskar na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí společnosti Český Mobil a.s., Vinohradská 167, Praha 10 pro uskutečnění reklamně-prodejní akce ve dnech 29. - 31. prosince 2004 v rozsahu 32 m2 na Havlíčkově náměstí. Poplatek za užívání Havlíčkova náměstí se zvyšuje, vzhledem ke stání prodejny Oskaravan i přes noc, o 20 %. Celkem je tedy stanoven ve výši Kč 3.456.

 

689/04 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - vodovodní přípojka k bývalé škole ve Svatém Kříži

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch vedení vodovodní přípojky po pozemku parc.č.647/1 katastrální území Suchá u Havlíčkova Brodu, který je ve vlastnictví kraje Vysočina.

 

690/04 Obchodní podmínky

Rada města na základě § 48, odst. 3. zákona o zadávání veřejných zakázek 40/2004 Sb. schvaluje obchodní podmínky požadované městem při uzavírání smluv podle zákona 40/2004 Sb. .

 

691/04 Obchodní podmínky

Rada města ukládá právnímu oddělení zjistit konkrétní podmínky možných bankovních záruk u investic velkého rozsahu a informovat o nich nejbližší jednání rady města.

 

692/04 Smlouva o dílo - autobusový terminál

Rada města jmenuje pro přípravu a realizaci projektu Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy  realizační tým ve složení: Bc.Jiří Vondráček, Ing.Josef Beneš, Ing.Josef a Jukl a JUDr.Vít Fikar.

 

693/04 Smlouva o dílo - autobusový terminál

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování podkladů nezbytných k podání žádosti o získání finanční dotace ze Společného regionálního operačního programu na projekt  „Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy“ předkládaný  k 30.11.2004 s firmou EUTRAIN s.r.o., Sadová 1887, Uherský Brod.

 

694/04 Žádost o finanční účast - oprava oplocení pozemku parc. č. 1022/3 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod

Rada města ukládá hospodářskému odboru zajistit realizaci opravy oplocení části pozemku parc. č. 1022/3 vedeného na LV 10001 příslušejícího k bytovému domu č.p. 2382, ul. Pražská v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, vše ve vlastnictví města Havlíčkův Brod do maximální výše 10.000 Kč.

 

695/04 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 Žižkov II., 1235 Havlíčkův Brod, Heleně N. Nájemní smlouva typu A bude uzavřena na dobu určitou do 30.11.2007.

 

696/04 Prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nájem bytu č. 4 Jihlavská 1108, Havlíčkův Brod, Luboši M . Bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou do 31.10.2007.

 

697/04 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 27 v domě čp. 1872 Husova ul., Havlíčkův Brod pro Bohumilu E. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

698/04 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 4 v domě čp. 3222 Na Výšině, Havlíčkův Brod pro Jarmilu Š. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

699/04 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 10 v domě čp. 2762 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod pro Jiřinu H. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

700/04 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Jakubem J, Havlíčkův Brod a  Františkem a Marií J., Brandýs nad Labem. S manžely J. bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou na nájem bytu č. 21 Na Výšině 3232, Havlíčkův Brod.

 

701/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E  na nájem bytu č. 14 o velikosti 1+1 Jihlavská 1171 s  Petrem B., Havlíčkův Brod.

 

702/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 14 o velikosti 1+1 Smetanovo náměstí 1859 Havlíčkův Brod s  Alenou Ž., Havlíčkův Brod.

 

703/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č.  4 Plovárenská 799 o velikosti 1+1 s Annou B., Havlíčkův Brod.

 

704/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 5 o velikosti 1+KK Kokořínská 2475 Havlíčkův Brod s Andreou K., Havlíčkův Brod.

 

705/04 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  24 o velikosti 1+0 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod, Miladě P., Krásná Hora. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

706/04 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytů č.  7 , 23 a 27 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská, Havlíčkův Brod:byt č. 7 Manželé Jiří a Jarmila V., Havlíčkův Brod
byt č. 23 Jana K., Havlíčkův Brod
byt č. 27 Ladislav V., Havlíčkův Brod
S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu D dle schválených podmínek pro tento dům.

 

707/04 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 016/2002/Soj

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 016/2002/Soj uzavřené s Pavlem C., bytem Česká Bělá, dohodou k 31.12.2004.

 

708/04 Záměr pronájmu nebytových prostor v areálu zimního stadionu

Rada města schvaluje zveřejnění záměru  pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 82,3  m2 v areálu zimního stadionu čp. 2777 v ulici U Stadionu, Havlíčkův Brod.

 

709/04 Záměr pronájmu nebytových prostor (salónek) v objektu zimního stadionu

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor (salónek) o výměře 28,2 m2, který se nachází v II. nadzemním podlaží objektu zimního stadionu.

 

710/04 Udělení souhlasu k podnájmu Bruslařskému klubu Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje udělení souhlasu k podnájmu nebytových prostor o výměře 615 m2, ve znění přílohy mezi Bruslařský klubem Havlíčkův Brod, zastoupené předsedou Ing. Janem Hromádkem, U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod, IČ: 527734 a HC Rebel.

 

711/04 Předání majetku dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku do správy Technickým službám Havlíčkův Brod dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění v souladu s podkladovým materiálem s účinností od 1.1.2005.

 

712/04 Kontrola útvaru vnitřního auditu - návrh na řešení situace

Rada města schvaluje ukončení obstaravatelské smlouvy č. HO 184/2000/Soj uzavřené s Technickými službami Havlíčkův Brod dohodou k 31.12.2004 a uzavření příkazní smlouvy s Technickými službami Havlíčkův Brod, se sídlem na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, ve znění přílohy  podkladu.

 

713/04 Kontrola útvaru vnitřního auditu - návrh na řešení situace

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemena přístupu k salónku společnosti START HB, s.r.o. v objektu zimního stadionu, k tíži objektu zimního stadionu a ve prospěch společnosti START HB, s.r.o..

 

714/04 Zvýšení nájemného - nájemce Kominas, s.r.o.

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 005/95 uzavřené dne 7.2.1995 se společností Kominas, s.r.o., zastoupené Josefem Borovským, Dolní ulice 258, Havlíčkův Brod, jehož předmětem je  zvýšení nájemného na částku 62.400 Kč/rok, tj. 1.000 Kč/m2/rok s účinností od 1.1.2005.

 

715/04 Předání domu čp. 116 v Mírové ulici v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města bere na vědomí informace ve věci předání nemovitostí budovy čp. 116 na parcele č. st. 618  a pozemku č. st. 618 v katastrálním území a obci Havlíčkův Brod restituentce.

 

716/04 Převod objektů Dolní ul. č.p. 3107 a Horní ul. č.p. 2002 v Havlíčkově Brodě z majetku státu do vlastnictví města Havlíčkův Brod - informace o stavebně technickém stavu objektů - doplnění

Rada města bere na vědomí vyžádané doplnění k usnesení rady města č. 672/04 ze dne 1.11.2004 - sdělení navrhovatele k převodu objektů Dolní ul. č.p. 3107 a Horní ul. č.p. 2002 v Havlíčkově Brodě z majetku státu do vlastnictví města Havlíčkův Brod dle přílohy.

 

717/04 Autobusový terminál pro  integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě - výpůjčky nemovitého majetku.

Rada města bere na vědomí postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků pozemkových parcel číslo 2260/1, 1360/3, 2457/1 a 1905/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod a tento postup schvaluje.

 

718/04 Autobusový terminál pro  integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě - výpůjčky nemovitého majetku.

Rada města schvaluje uzavření smluv o výpůjčkách a smlouvy o smlouvě budoucí - o výpůjčce s Českými drahami, Českou poštou a firmou Hartmann-Rico tak, jak byly v příloze předloženy.

 

719/04 Autobusový terminál pro  integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě - výpůjčky nemovitého majetku.

Rada města souhlasí se zněním smluv o smlouvách budoucích kupních s Českými drahami, Českou poštou a firmou Hartmann-Rico ve znění přílohy tak, jak byly předloženy.

 

720/04 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884 za školní rok 2003/2004

Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1844 za školní rok 2003/2004.

 

721/04 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za školní rok 2003/2004

Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření  Základní školy Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za školní rok 2003/2004.

 

722/04 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za školní rok 2003/2004

Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560 za školní rok 2003/2004.

 

723/04 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za školní rok 2003/2004

Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 za školní rok 2003/2004.

 

724/04 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za školní rok 2003/2004

Rada města bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 za školní rok 2003/2004.

 

725/04 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu za školní rok 2003/2004

Rada města  bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu za školní rok 2003/2004.

 

726/04 Vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje upravenou vnitřní směrnici k postupu zadávání zakázek nižšího rozsahu než určuje zákon 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, Základní škola Havlíčkův  Brod, Nuselská 3240, Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2904, Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560, Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 a Mateřské školy města Havlíčkova Brodu.

 

727/04 Smlouva o poskytnutí digitálních dat

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí digitálních dat č. 2181 s firmou SHOCart spol. s r.o. k podpisu.

 

728/04 Účast města Havlíčkův Brod na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005

Rada města schvaluje účast města Havlíčkův Brod na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005 v Brně v době od 13.1. do 16.1.2005.

 

729/04 Program jednání listopadového zastupitelstva

Rada města schvaluje program jednání listopadového zastupitelstva města.

 

730/04 Nabídka darů

Rada města se seznámila s nabídkou živnostníků z oblasti Smetanova náměstí na poskytnutí darů na pořízení kamerového bodu do této oblasti v celkové výši Kč 57 000,-. Protože nabídnuté prostředky zdaleka nedosahují částky  na jednáních přislíbené, město za této situace kamerový bod nebude v roce 2005 ze svého rozpočtu financovat a realizovat. Rada města ukládá právnímu oddělení, aby potenciálním dárcům za jejich vstřícnost písemně poděkovalo.

 

731/04 Návrh na likvidaci hmotného investičního majetku

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 25. 10. 2004.

 

732/04 Informace o přípravě rozpočtu na rok 2005

Rada města byla seznámena s dalšími kroky při přípravě rozpočtu na rok 2005 a ukládá tajemníkovi, řediteli TS, řediteli sociálních služeb a řediteli MP předložit analýzu navrhovaného rozpočtu mzdových prostředků pro rok 2005 se zaměřením na počty pracovníků zařazených do jednotlivých tříd, podílu nadtarifních složek mzdy a podílu nadtarifních složek.

 

733/04 Architekt města

Rada města schvaluje vytvoření pracovního místa "architekt města" s platností od 1.1.2005 za předpokladu zachování stávajícího počtu zaměstnanců.

 

734/04 Žádost Domu dětí a mládeže o zapůjčení nebo darování serveru.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města darovat nepotřebný  server typu DELL Domu dětí a mládeže "U Aleje".

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Bc. Jiří VONDRÁČEK, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                                                       starosta