usnesení rady města z 15. 1. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Jiří Vorlíček, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Vladimír Rohlík, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, Ing. Jarmila Menšíková

 

1/07 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Technických služeb

Rada města souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku Technických služeb Havlíčkův Brod uvedeného v předloženém návrhu.

 

2/07 Výpůjčka salonku Kotlina

Rada města souhlasí s výpůjčkou salonku v Kotlině pro potřeby pořádání Akademie třetího věku Centra Vysočiny o.p.s., v rozsahu 5 - 7 hodin týdně od 1.2.2007 do 30.6.2007.

 

3/07 Plán investic Technických služeb na rok 2007 - rozšíření

Rada města souhlasí s rozšířením plánu investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2007 dle předloženého materiálu.

 

4/07 Návrh na spolupráci města a Generali pojišťovny,a.s.

Rada města nesouhlasí s návrhem na spolupráci s Generali pojišťovnou,a.s. předloženým panem RNDr. Strnadem a ukládá odboru dopravy předložit vlastní návrh na komerční využití nástěnky za předpokladu rovných podmínek pro všechny zájemce.

 

5/07 Integrované povolení ZZN Havlíčkův Brod a.s., Havířská 1059

Rada města schvaluje doslovné vyjádření města podle návrhu předloženého odborem životního prostředí k žádosti o integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s. pro zařízení Výrobna krmných směsí Havířská 1059.

 

6/07 Návrh na doplnění návrhu rozpočtu 2007 - rozestavěné investiční akce

Rada města bere na vědomí informaci o investičních akcích, které nebyly realizovány v roce 2006 a přecházejí do roku 2007 a ukládá ekonomickému odboru navýšit výdaje návrhu rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007 o 1.440.791 Kč dle přílohy tohoto materiálu.

 

7/07 Stanovení  příplatku za vedení pro ředitele školských příspěvkových organizací

Rada města schvaluje procentuelní výši příplatku za vedení pro ředitele školských příspěvkových organizací dle návrhu odboru školství. Platnost příplatku za vedení se v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, v platném znění stanovuje od 1.1.2007.

 

8/07 Použití znaku města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje použití znaku města při propagaci a v průběhu festivalu HB Fest v klubu Čechovka a na přebalu vydaného CD z tohoto koncertu.

 

9/07 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy Lence O., Havlíčkův Brod do 31.1.2008, za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku nájemného a služeb.

 

10/07 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy Petru M., Havlíčkův Brod do 9.3.2009, za podmínky dvojnásobku nájemného a úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku nájemného a služeb.

 

11/07 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Bohumilem H., Havlíčkův Brod a manžely Š., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.3.2007. Nájemné bude hrazeno ve výši dvojnásobku. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

12/07 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Lucií J., Havlíčkův Brod a manžely K., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.3.2007. Nájemné bude hrazeno ve výši dvojnásobku. Před uzavřením nájemních smluv bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

13/07 Žádost o pronájem bytu v DPS čp. 3504 U Kasáren

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 16 o velikosti 1+0 v domě s pečovatelskou službou čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod Miloslavu B., za podmínky uvolnění bytu č. 20 o velikosti 1+0 v tomtéž domě. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B1 , počínaje dnem 1.2.2007. Byt č. 20 bude ponechán jako rezerva města .

 

14/07 Žádost o pronájem bytu v DPS čp. 3504 U Kasáren

Rada města schvaluje vyjmutí bytů č. 20, 27 a 31 o velikosti 1+0 z režimu bytů zvláštního určení ( DPS) .Byt č. 20 ponechat jako rezervu města pro řešení naléhavých případů.

 

15/07 Změna zásad hospodaření s byty

Rada města schvaluje Změnu zásad hospodaření s městskými byty v části " Přechody nájmu bytů" takto: žádosti o potvrzení přechodu nájmu bytu projednává hospodářský odbor města a zároveň vydává Městské bytové správě pokyn k uzavření nájemních smluv.

 

16/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů (předplacený nájem), které budou volné k 31.1.2007.

 

17/07 Pronájem tří částí pozemku stp.č. 3346 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 3346 o výměře 20 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Markétě K., Havlíčkův Brod,  za účelem stání plechové garáže. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1. ledna 2007 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 44 Kč/m2/rok, tj. 880 Kč/rok.

 

18/07 Pronájem tří částí pozemku stp.č. 3346 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 3346 o výměře 20 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Jaroslavě S., Havlíčkův Brod,  za účelem stání plechové garáže. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1. ledna 2007 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 44 Kč/m2/rok, tj. 880 Kč/rok.

 

19/07 Pronájem tří částí pozemku stp.č. 3346 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku stavební parcela číslo 3346 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Jaroslavu F., Havlíčkův Brod,  za účelem stání dřevěného skladu. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1. ledna 2007 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 44 Kč/m2/rok, tj. 660 Kč/rok.

 

20/07 Pronájem části pozemku pp.č. 337 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 337 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Marii M., Havlíčkův Brod za účelem užívání novinového stánku. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1. ledna 2007 na dobu určitou dvou let tj. do 31.12.2008. Cena za pronájem činí 1.500 Kč/m2/rok, tj. 22.500 Kč/rok.

 

21/07 Pronájem části pozemku pp.č. 2745/1 díl č. 1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2745/1 díl číslo 1 o výměře 112 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Marii K., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 1.1.2007 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 336 Kč/rok.

 

22/07 Pronájem Havlíčkova náměstí - Vodafone turné

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 30 m2 společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001, za účelem uskutečnění reklamně - prodejní akce v termínu od 25. ledna 2007 do 26. ledna 2007. Cena za pronájem prodejní akce je 40 Kč/m2/den. Cena celkem činí 2.400 Kč.

 

23/07 Pronájem reklamních ploch

Rada města schvaluje pronájem reklamních ploch u parkoviště u zimního stadionu a u parkoviště u kulturního domu Ostrov dle situačního nákresu podkladového materiálu č. 16/07 pro umístění reklamního zařízení o výměře 3 m2 na restauraci Pivovarský hostinec REBEL, Měšťanskému pivovaru Havlíčkův Brod, a.s., zastoupeným Ing. Jiřím Huškem, Dobrovského 2027, Havlíčkův Brod, IČ: 60917628. Smlouva o pronájmu reklamních ploch bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 4. 2007.Cena za pronájem je 18.000 Kč/rok.

 

24/07 Vodafone Czech Republic - žádost o pronájem

Rada města schvaluje pronájem části střechy domu čp. 3234 Na Výšině, Havlíčkův Brod společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Praha na umístění základnové stanice sítě mobilních telefonů za cenu100 tis. Kč/ rok. Pronájem se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, počínaje dnem 1.2.2007.

 

25/07 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 136/2001/Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO 136/2001/Ho uzavřené s Danou V., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku stavební parcela číslo 5342 o výměře 9 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, dohodou k 31.12.2006.

 

26/07 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 136/2001/Ho

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku stavební parcela číslo 5342 o výměře 9 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

27/07 Provedení vnitřních rozvodů v bytových domech Na Spravedlnosti a Na Výšině

Rada města schvaluje provedení vnitřních rozvodů v budovách č.p. 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222,3223, 3229, 3232, 3233, 3234, 3236, 3237, 3273, 3248 (vlastnický podíl 4134/10000), 3249 (vlastnický podíl 4134/10000) 3250 (vlastnický podíl 4134/10000), 3251(vlastnický podíl 4134/10000)  ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, bezúplatně za podmínek stanovených správcem.

 

28/07 Havlíčkův Brod, U Topíren 36 - telekomunikační síť - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí, parc. č. 1903/76 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, IČ: 60193336, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

29/07 Zástupci města  v orgánech Svazu měst a obcí

Rada města podle § 102, odst. 3 zákona o obcích a § 5, odst. 1, písm. a) stanov Svazu měst a obcí ČR navrhuje jako zástupce města Havlíčkův Brod do Rady Svazu měst a obcí ČR ing. Janu Fischerovou, CSc., do komise pro zahraniční spolupráci ing. Janu Fischerovou CSc. , do komise cestovního ruchu Libora Honzárka, do školské komise Ing. Tomáše Hermanna, do sociální komise MUDr. Petra Libuse.

 

30/07 Žádost Krajského úřadu kraje Vysočina ke změně názvu Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2003

Rada města podporuje název školy Gymnázium Havlíčkův Brod.

 

31/07 Smlouva o poskytnutí podpory - Generely bezbariérových tras

Rada města bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí podpory FV 008/151/06 s krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 587 33, IČ 70890749.

 

32/07 Smlouva o poskytnutí podpory - Generely bezbariérových tras

Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat k podání nabídky na realizaci generelů bezbariérových tras jednoho zájemce, firmu Efekt projekt s.r.o., Beckovského 1882, Havlíčkův Brod, IČ 27468500.

 

33/07 Platové zařazení

Rada města schvaluje platové zařazení a plat ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle podkladu č. 32/07.

 

34/07 Znak města

Rada města schvaluje použití znaku města na internetových stránkách FC Slovan Havlíčkův Brod.

 

35/07 Znak města

Rada města schvaluje použití znaku města na dresech a internetových stránkách HC Rebel Havlíčkův Brod.

 

36/07 Program jednání zastupitelstva v lednu 2007

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva města v lednu 2007.

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka