usnesení rady města z 14. 5. 2007Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Zdeněk Kadlec, Milan Bauer, Milan Beneš, Ing. Jarmila Menšíková, Blanka Muzikářová, Ing. Josef Ďurta, Mgr. Jarmila Vošická, Edita Ondráčková, Ing. Zdeněk Endrle, Miroslav Sommer, JUDr. Hana Andělová, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar

 

299/07 Zápis ze 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s. r. o.

Rada města bere na vědomí zápis ze 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s. r. o.

 

300/07 Zápis ze 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s. r. o.

Rada města schvaluje likvidaci zařízení technologické části kotelny a topného systému v souvislosti s realizací investiční akce „Rekonstrukce tepelných rozvodů a osazení směšovacích stanic Smetanovo nám.“ včetně množství a cen, a to podle příslušného dokumentu ze dne 31. 1. 2007, který je součástí podkladových materiálů pro 3. zasedání DR

 

301/07 Zápis ze 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s. r. o.

Rada města projednala výsledky hospodaření společnosti Teplo HB s. r. o. za účetní období (rok) 2006 s těmito základními parametry:
celkové náklady:                                               57,2 mil. Kč,
celkové výnosy:                                                 58,3 mil. Kč,
hospodářský výsledek – zisk                               1,1 mil. Kč,
aktiva/pasiva po korekci                                  113,2 mil. Kč.

 

302/07 Zápis ze 3. zasedání dozorčí rady společnosti Teplo HB s. r. o.

Rada města schvaluje investiční záměr na provedení rekonstrukce kotelny v objektu Dolní čp. 258 v objemu cca 401 tis. Kč (cca 272 tis. Kč vlastní technologie kotelny, cca 119 tis. Kč měření a regulace, cca 10 tis. Kč stavební přípomoci).

 

303/07 Informace o prodeji bytu sourozencům K.

Rada města schvaluje navržený postup při převodu bytu č. 3 v domě čp. 1235, Žižkov II v Havlíčkově Brodě na děti nájemce Aleny K. a to Petra a Ivanu K.Rada města schvaluje pronájem tohoto bytu sourozencům Petrovi a Ivaně K. od 3.5.2007 do 30.9.2007.S nájemci bude uzavřena nájemní smlouva typu A za dvojnásob nájemného v souladu se zásadami pronájmu městských bytů.

 

304/07 Odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu s dobou odpisů 10 let - soubor prolézaček Johana.

 

305/07 Nákup serveru z investičního fondu .

Rada města schvaluje převod částky 53 tis.Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na nákup nového serveru včetně licencí a příslušenství.

 

306/07 Výpůjčka šaten zimního stadionu

Rada města souhlasí s bezplatnou výpůjčkou šaten zimního stadionu Havlíčkův Brod dne 21.5.2007 pro oddíl orientačního běhu TJ Jiskra.

 

307/07 Žádost Plzeňského Prazdroje a.s.

Rada města nesouhlasí s úpravou podmínek smlouvy č. HO 092/2005/ŠIM s nájemcem Plzeňský Prazdroj a.s.

 

308/07 Smlouva o spolupráci - Kasárna Letiště

Rada města schvaluje ukončení mandátní smlouvy číslo ORM/11/2004 dohodou k 31.5.2007.

 

309/07 Smlouva o spolupráci - Kasárna Letiště

Rada města schvaluje oproti vnitřní směrnici zadávání veřejných zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu, schváleného radou města pod číslem usnesení 525/06, uzavření smlouvy o spolupráci číslo SNKL 1/2007/SOM s Bohumírem K., Havlíčkův Brod ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 1.6.2007.

 

310/07 Protokol - prohlášení o nesprávnosti určení výměr parcel

Rada města schvaluje, aby město jako účastník řízení prohlásilo,  že opravené výměry parcel v Protokolu-prohlášení o nespornosti určení výměr parcel ( spisová značka : V 1519/2007-601 ) nejsou mezi účastníky řízení sporné a že účastníci řízení neuplatňují podání nesouhlasu s provedením opravy chyby ve smyslu § 8/ odstavec 5 katastrálního zákona.

 

311/07 Smlouvy o nájmu nebytových prostor - Kasárna letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo 6/2007/SOM s panem Milanem M., Havlíčkův Brod, ve znění přílohy podkladového materiálu s účinností od 10.4.2007.

 

312/07 Smlouvy o nájmu nebytových prostor - Kasárna letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 2/2007/SOM s fy U Vojtěcha – stavební a obchodní společnost s.r.o., Masarykova 3580, 580 01 Havlíčkův Brod ve znění upravené přílohy podkladového materiálu s účinností od 10.4.2007.

 

313/07 Smlouvy o nájmu nebytových prostor - Kasárna letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo SNKL 3/2007/SOM s fy AHORN s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Kyjovská 3280 ve znění upravené přílohy podkladového materiálu s účinností od 10.4.2007.

 

314/07 Smlouvy o nájmu nebytových prostor - Kasárna letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo 4/2007/SOM s fy ZOK-systém s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Pražská 2752, ve znění upravené přílohy podkladového materiálu s účinností od 10.4.2007.

 

315/07 Smlouvy o nájmu nebytových prostor - Kasárna letiště

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo 5/2007/SOM s panem Bohumírem K., Havlíčkův Brod, ve znění upravené přílohy podkladového materiálu s účinností od 10.4.2007.

 

316/07 Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést dopravu na dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP dne 17.5.2007 do Světlé nad Sázavou a zpět zdarma.

 

317/07 Evropský den bez aut 2007

Rada města schvaluje konání Evropského dne bez aut 2007 dle návrhu předloženého odborem životního prostředí a schvaluje podpis Charty 2007 v přiloženém znění dle bodů  2 a 3.

 

318/07 Lesní hospodářské osnovy - výběrové řízení

Rada města schvaluje Nařízení města Havlíčkův Brod č. 1/2007, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

 

319/07 Smlouva o podmínkách připojení k eletrizační soustavě - Spálená stráň

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy č. Z_S42_12_4120068745 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 27232425, dle předloženého návrhu na stavbu Kabelové vedení nn, Havlíčkův Brod – ZTV Spálená stráň.

 

320/07 Výběrové řízení Kozí ulice

Rada města stanovuje následující pořadí u zakázky malého rozsahu na dodávku stavby Rekonstrukce Kozí ulice v Havlíčkově Brodě: první Lubomír Dvořák stavby pozemních komunikací, IČ 10466452, druhý Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., IČ 45273910, třetí M- Silnice a.s., IČ 42196868.

 

321/07 Smlouva o budoucí smlouvě

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene s Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ 42196451, jejíž předmětem je uložení plynovodního potrubí na pozemcích parc.č. 603/1 katastrální území Termesivy a parc.č.1150/5 katastrální území Mírovka.

 

322/07 Informace o výběrech - opravy ve školských příspěvkových organizacích a informace o připravenosti akcí.

Rada města schvaluje provedení rozpočtových úprav v rámci kapitoly školství u stavebních akcí školských příspěvkových organizací.

 

323/07 Odvolání z funkce

Rada města odvolává na základě vlastní žádosti o starobní důchod paní Mgr.Jarmilu Vošickou z funkce ředitelky Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884 ke dni 31.5.2007. Město Havlíčkův Brod paní ředitelce velmi děkuje za dlouholetou a obětavou práci ve školství.

 

324/07 Inventarizace Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Rada města ukládá ředitelce Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884 zajistit provedení mimořádné inventarizace veškerého svěřeného majetku a inventáře, závazků a pohledávek této organizace ke dni 31.5.2007.

 

325/07 Střednědobý záměr vzdělávací soustavy ve městě HB - varianty optimalizace.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý záměr vzdělávací soustavy ve městě Havlíčkův Brod s variantou 4 základních škol od školního roku 2007 - 2008, a to sloučením Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 a Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

 

326/07 Obsah Havlíčkobrodských listů

Rada města schvaluje rámcovou obsahovou náplň Havlíčkobrodských listů.

 

327/07 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby mimo pořadník

Rada města schvaluje pronájem bezbarierového bytu č. 14 o velikosti 1+1 v domě čp. 3241 Na Výšině, Havlíčkův Brod Aleši V., Havlíčkův Brod. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B1 od 1.7.2007. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

328/07 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 60 o velikosti 1+1 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod, Antonii M., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1. 6.2007. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši tříměsíčního nájemného a služeb.

 

329/07 Pronájem bytu uchazeči ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9 o velikosti 1+1 Reynkova 2612, Havlíčkův Brod Petru R., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.6.2007, za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

330/07 Pronájem bytů č. 39 a 46 v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 39 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Miroslavě P., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 1.6.2007, za podmínky úhrady kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

331/07 Havlíčkobrodské listy - distribuce novin.

Rada města povoluje provést výběr ze dvou nabídek  na distribuci Havlíčkobrodských listů.

 

332/07 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - Handball help 2007

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí, přilehlého parkoviště a příjezdové komunikace společnosti Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání dalšího ročníku sportovně-společensko-humanitární akce Handball help 2007 konané ve dnech 12. – 19. 8. 2007.

 

333/07 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - Handball help 2007

Rada města schvaluje výpůjčku vestibulu a salonku staré radnice společnosti Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání dalšího ročníku sportovně-společensko-humanitární akce Handball help 2007 konané ve dnech 13. – 15. 8. 2007.

 

334/07 Výpůjčka Havlíčkova náměstí - Handball help 2007

Rada města schvaluje výpůjčku sálu staré radnice společnosti Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání dalšího ročníku sportovně-společensko-humanitární akce Handball help 2007 konané ve dnech 15.- 18. 8. 2007.

 

335/07 Pronájem bytu Záchranné službě

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4 o velikosti 3+1 v domě čp. 3209 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod Záchranné službě kraje Vysočina. Bude uzavřena nájemní smlouva typu A, počínaje dnem 1.6.2007 na dobu 2 let. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nájemné bude účtováno ve výši dvojnásobku.

 

336/07 žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely M., Havlíčkův Brod a manžely P., Havlíčkův  Brod. S manžely M. bude uzavřena nájemní smlouva typu E ( předplacený nájem).Nájemci uhradí kauci na nájemné ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 

337/07 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Rada města schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkách, uzavřenou mezi Městem Havlíčkův Brod a Drahomírou M., Humpolec.

 

338/07 Zrušení usnesení

Rada města ruší usnesení č. 205/07 ze dne 2.4. 2007.

 

339/07 Výpůjčka parku Budoucnost a parkoviště u zimního stadionu

Rada města schvaluje výpůjčku části parku Budoucnost včetně parkoviště u zimního stadionu v Havlíčkově Brodě dle situačního nákresu TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, IČ: 00529672, zastoupené Miloslavem Čejkou za účelem pořádání krajského kola Přeboru škol kraje Vysočina v orientačním běhu dne 21. května 2007.

 

340/07 Optická metropolitní síť, Havlíčkův Brod - 21. etapa - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o  elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 1032/16, 2341/21, 745/2, 778/2, 778/43, 778/59, 778/69, 778/98, 782/9, 785/1, 790/1, 802/17, 803/1, 930/32, 930/12, 930/2, 930/7, 930/8, 930/9, 987/20, 987/21, 987/22, 991/11, 991/3, 991/5, 991/6, 991/4, 991/9, st. 3307 (vlast. podíl 1475/2948) v k. ú. Havlíčkův Brod a parc. č. 36/1 v k. ú. Perknov a o odsouhlasení provedení vnitřních rozvodů v budovách č.p. 2921, 2941, 3643 a 3240 v k. ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti Metropolitní s.r.o., se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá  vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

341/07 Havlíčkův Brod - napojení optické sítě - zřízení věcného břemene

Rada města schvaluje úplatné zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu ve výši 1Kč spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 90 odst. 1 zák. č. 151/00  Sb., o telekomunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní vedení telekomunikační sítě včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě telekomunikačního vedení a zařízení umístěného na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz telekomunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. st. 458, 3570/1, 3616, 3592/1, 3612/1, 3608, 3607, 3606, 3605, 3604/7, 2259/72, 2270/1, 2434/29, 279/1, 263/12, 1873/19, 1873/5, 1873/14, 1858, 1852/4, 2380/3, 1849/1, 1849/2, 1848/2, 263/16, 539, 1852/6, 3914,1873/38 pozemky vedené ve zjednodušené evidenci  – původ pozemkový katastr parc.č. 2379, 1852 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci  – původ evidence nemovitostí parc.č. 3617 , vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve prospěch společnosti OPTOKON Co.,Ltd., spol. s r.o., Červený Kříž 250, Jihlava. Geometrický plán si žadatel nechal vyhotovit  na své náklady. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a náklady spojené se správním poplatkem na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene, tj. OPTOKON Co.,Ltd., spol. s r.o. 

 

342/07 Areál sběrné suroviny  H. Brod, nájemce Jiří Holešák, HBH Sběr surovin- nová přípojka NN

Rada města Havlíčkův Brod souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s Jiřím Holešákem, HBH sběr surovin Havířská 1124, Havlíčkův Brod, současným nájemcem areálu sběrných surovin v Havířské ulici č.p. 1124 v Havlíčkově Brodě s příslušenstvím a pozemky v k.ú. Havlíčkův Brod ve znění přiloženého dodatku k nájemní smlouvě č. NS-1/98 ze dne 26.1.1998.

 

343/07 Vybudování provizorního přístřešku na pozemku  st. p. 1052 v k.ú. Havlíčkův Brod u č.p. 309 v ul. Nádražní v Havlíčkově Brodě

Rada města souhlasí s vybudováním provizorního přístřešku na kola se skladem zahradního nářadí z ocelových trubek opláštěného ocelovým plechem o celkové výměře 2 x 2 m2 na pozemku  st. p. 1052 v k.ú. Havlíčkův Brod u č.p. 309 v ul. Nádražní v Havlíčkově Brodě žadatelkou Marií R., bytem v Havlíčkově Brodě.

 

344/07 Zásady nakládání s nemovitým majetkem města

Rada města schvaluje "Zásady nakládání s nemovitým majetkem města" ve znění přílohy tohoto podkladového materiálu v části, týkající se pravomocí rady města.

 

345/07 Příkazní smlouva Technických služeb Havlíčkův Brod č. HO 215/2004/ZIM

Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 5 k příkazní smlouvě č. HO 215/2004/ZIM jehož předmětem je vyjmutí dešťové kanalizace PZ Baštínov ze seznamu obsluhovaného majetku s účinností zpětně od 1. září 2006.

 

346/07 Pronájem dešťové kanalizace PZ Baštínov

Rada města schvaluje pronájem dešťové kanalizace PZ Baštínov Technickým službám Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 01  Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, za účelem provozování za cenu 130.000 Kč/rok, na dobu neurčitou se zpětnou účinností od 1. áří 2006.

 

347/07 Plynovodní řad v k.ú. Pávov

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu stavebníka provést stavbu s DK group a.s. se sídlem Jihlava, Na Hranici 4039/8, IČ: 25547577 ve znění přílohy.

 

348/07 Přílož trubek k veřejnému osvětlení a energetickému přívodu v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje udělení souhlasu společnosti Metropolitní, s.r.o. se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481 přiložit trubky pro optickou metropolitní síť k veřejnému osvětlení v ulici Bělohradská, Havířská, Průmyslová a k energetickému přívodu pro informační tabuli na budoucím autobusovém nádraží vše v Havlíčkově Brodě, za úhradu 100 Kč/bm výkopu.

 

349/07 Pozemky ve vlastnictví České republiky v zahrádkové kolonii "Vodárna" - Vršovice

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města koupi pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 1595/5, 1595/6, 1595/8, 1595/10, 1595/15, 1592/11, 1592/13 a 1592/23 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 10, Kodaňská 1441/46, do vlastnictví města Havlíčkův Brod s následným prodejem uvedených pozemků jednotlivým zahrádkářům v zahrádkové kolonii "Vodárna.

 

350/07 Poskytnutí příspěvku na zásobování

Rada města schvaluje navýšení finančního příspěvku na zásobování místních částí provozovateli pojízdné prodejny Zbyňkovi M. na Kč 6 tis./rok za jednu zásobovanou místní část s tím, že nedojde k překročení schválené finanční částky v rozpočtu města pro rok 2007.

 

351/07 Přílož trubek k nově budovanému světelnému signalizačnímu zařízení v ul. Masarykova v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje udělení souhlasu společnosti Metropolitní, s.r.o. se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ: 48172481 přiložit trubky pro optickou metropolitní síť k světelnému signalizačnímu vedení a  zařízení v ul. Masarykova v Havlíčkově Brodě, za úhradu 100 Kč/bm výkopu.

 

352/07 Úprava jednacího řádu likvidační komise města

Rada města schvaluje úpravu jednacího řádu likvidační komise města tak, že do hlavy 2, odstavce 5) vkládá první větu ve znění:
- majetek a pohledávky do Kč 1 500,- likviduje správce rozpočtové kapitoly

 

353/07 Žádost o změnu účelu dotace Pionýrské skupiny V. Šantorcha

Rada města schvaluje žádost organizace Pionýr, Pionýrská skupina V. Šantrocha Havlíčkův Brod, Na Výšině 3221, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 69172676, o změnu účelu poskytnuté dotace dle smlouvy Práv/26/2007 "na materiál pro akci Dětský den v parku Budoucnost."

 

354/07 Spisový s skartační řád města Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Spisový a skartační řád města Havlíčkův Brod.

 

355/07 Pronájem nebytových prostor v areálu bazénu - Sportstarr

Rada města byla seznámena se souhrnným stanoviskem MěÚ a TS ke zprávě interního auditu č. 12/2006 a ukládá tajemníkovi předložit toto stanovisko kontrolnímu výboru.

 

356/07 Program jednání květnového zastupitelstva

Rada města schvaluje program květnového jednání zastupitelstva města.

 

357/07 Zahraniční služební cesty

Rada města schvaluje zahraniční služební cestu místostarosty Libora Honzárka do Německa v termínu 21.5. až 24.5.2007 a člena rady Ing. Tomáše Hermanna do Holandska v termínu 4.6.2007 - 10. 6.2007.

 Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka