Usnesení rady města z 14. 3. 2005Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Milan Plodík

Omluveni:

Vladimír Hušek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar

 

138/05 Rekonstrukce sportovních zařízení TJ Jiskra - výkon inženýrské činnosti

Rada města pověřuje odbor rozvoje města zajištěním inženýrské činnosti pro TJ Jiskra Havlíčkův Brod u stavby Rekonstrukce sportovních zařízení TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

 

139/05 Pronájem nebytových prostor v budově restaurace v areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě

Rada města ukládá hospodářskému odboru vyžádat doplňující informace od pivovarů Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s. a Plzeňský Prazdroj, a.s. ve věci výše nájemného restauračního zařízení a způsobu provozu sportovišť na letním koupališti. Do 25.3.2005 předložit radě města nabídky v zalepených obálkách.

 

140/05 Partnerství v projektu Centrum pro podporu zaměstnávání osob se sluchovým postižením

Rada města souhlasí se zapojením města Havlíčkův Brod v roli partnera do projektu Centrum pro podporu zaměstnávání osob se sluchovým postižením, který podává Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Vysočina.

 

141/05 Partnerství v projektu Benefit

Rada města souhlasí se zapojením města Havlíčkův Brod v roli partnera do projektu, který podává Úsvit – zařízení SPMP Havlíčkův, Nádražní 909, Havlíčkův Brod. Projekt je zaměřen na zlepšení situace spoluobčanů s mentálním postižením v rámci socializace do společnosti a částečně i na trhu práce.

 

142/05 Granty 2005

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení grantových programů podle předloženého materiálu.

 

143/05 Parkování na středové ploše - hokej

Rada města povoluje parkování aut na středové ploše Havlíčkova náměstí  vždy od 16 hodin ve dnech, kdy hraje HC Rebel baráž.

 

144/05 Zákon 96/2005 Sb.

Rada města bere na vědomí informaci o zákona 96/2005 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. března 2005.

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                     starosta