Usnesení rady města z 14. 11. 2005Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Čeněk Jůzl, Vladimír Hušek, Milan Plodík, Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Semerád, Bc. Jiří Vondráček, Jiří Vorlíček, Ing. Josef Jukl, JUDr. Vít Fikar

 

774/05 Dotační programy podpory bydlení pro rok 2006

Rada města ukládá odboru rozvoje města připravit podklady pro podání žádosti o dotaci na pokračování ve výstavbě technické infrastruktury v lokalitě Spálená Stráň a v lokalitě U Rybníčku z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora výstavby technické infrastruktury.

 

775/05 Přílož kabelů veřejné osvětlení u Sv.Jána

Rada města pověřuje odbor rozvoje města uzavřít s firmou První telefonní společnost a.s., odštěpný závod Jihlava, Divadelní 4, IČ 25527797 smlouvu o dílo na dodávku přílože kabelů veřejného osvětlení pro lokalitu U Sv. Jána a v souvislosti s touto stavbou se spolupodílet s firmou Optokonu Co Ltd s.r.o., Červený Kříž 250, Jihlava, IČ 13692283 na prováděných zemních pracech.

 

776/05 Komunikace ulice Pod Vodárnou

Rada města pověřuje odbor rozvoje města projednáním požadavků na vybudování komunikace ulice Pod Vodárnou s osadním výborem Vršovice a Sdružením vlastníků " Pod Vodárnou".

 

777/05 Autobusový terminál pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje finanční harmonogram stavby Autobusový terminál pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě do konce roku 2005 dle upravené přílohy podkladového materiálu.

 

778/05 Převod provozního příspěvku města na investiční příspěvek na rekonstrukci v rámci příspěvkové organizace SSMHB

Rada města schvaluje převod provozního příspěvku pro PO SSMHB na r.2005 určeného na činnost Domovinky ve výši 250 tis. Kč na investiční příspěvek na rekonstrukci objektu Na Losích včetně stavební dokumentace.

 

779/05 Převod provozního příspěvku města na investiční příspěvek na rekonstrukci v rámci příspěvkové organizace SSMHB

Rada města ukládá odboru rozvoje města zahájit do konce roku 2005 realizaci 1. etapy rekonstrukce (včetně projektové dokumentace) objektu Na Losích za účelem změny užívání do výše nákladů 250 tis. Kč. Finanční prostředky poskytne PO SSMHB ze svého rozpočtu na r.2005.

 

780/05 Převzetí listinných akcií

Rada města zmocňuje JUDr. Hanu Andělovou k převzetí listinných akcií VaK a.s. Chrudim za město Havlíčkův Brod.

 

781/05 Smlouvy o umístění zařízení městského kamerového systému

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění zařízení městského kamerového systému za roční nájemné Kč 5.000,- s Jaroslavem F., bytem Havlíčkův Brod.

 

782/05 Žádost o povolení použití znaku města oddílem sportovního karate

Rada města souhlasí s používáním znaku města oddílem moderního sportovního karate Havlíčkův Brod na vlajce oddílu a kimonech.

 

783/05 Smlouva o koupi optických vláken

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o koupi svazku optických vláken s firmou RNDr. Ing. Aleš Bacík - AICOM, Chotěbořská 2516, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 10463895, ve znění přílohy podkladového materiálu RM 1325/05.

 

784/05 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2005

Rada města schvaluje Pokyn II/2005 k zajištění a provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Havlíčkův Brod a jeho organizačních složek k účetní závěrce 2005. 

Rada města schvaluje složení Ústřední inventarizační komise pro r. 2005 takto:
Ing. Václav Stejskal                             předseda ústřední inventarizační komise
Ing. Josef Jukl                                     1. člen ústřední inventarizační komise
Ing.Tomáš Hermann                             2. člen ústřední inventarizační komise
Ing. Jarmila Menšíková                            3. člen ústřední inventarizační komise
Ing. Vladimír Kučírek                             4. člen ústřední inventarizační komise

 

785/05 Inventarizace majetku příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkův Brod  k účetní závěrce za rok 2005

Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkův Brod zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2005. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2005.

 

786/05 Inventarizace majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod k účetní závěrce za rok 2005

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2005. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2005.

 

787/05 Inventarizace majetku příspěvkové organizace ZŠ Konečná k účetní závěrce za rok 2005

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace ZŠ Konečná zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2005. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2005.

 

788/05 Inventarizace majetku příspěvkové organizace ZŠ Nuselská k účetní závěrce za rok 2005

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace ZŠ Nuselská zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2005. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2005.

 

789/05 Inventarizace majetku příspěvkové organizace ZŠ Štáflova k účetní závěrce za rok 2005

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace ZŠ Štáflova zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2005. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2005.

 

790/05 Inventarizace majetku příspěvkové organizace ZŠ V Sadech k účetní závěrce za rok 2005

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace ZŠ V Sadech zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2005. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2005.

 

791/05 Inventarizace majetku příspěvkové organizace ZŠ Wolkerova k účetní závěrce za rok 2005

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace ZŠ Wolkerova zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2005. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2005.

 

792/05 Inventarizace majetku příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod k účetní závěrce za rok 2005

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2005. Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2005.

 

793/05 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2005

Rada města ukládá řediteli společnosti s ručením omezeným Teplo HB zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2005. Rada města ukládá jednateli společnosti předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2005.

 

794/05 Smlouva o zpracování střednědobého výhledu města H. Brod s dodavatelem AQE advisors s.r.o. Brno

Rada města schvaluje uzavření smlouvy na dodávku služeb spojených se zpracováním a aktulalizací střednědobého výhledu města a podkladů pro závěrečný účet se společností AQE advisors s.r.o., IČ 269 54 770.

 

795/05 Postup přípravy rozpočtu města na rok 2006

Rada města schvaluje upravený postup přípravy rozpočtu města na rok 2006 dle přílohy podkladu RM 1372.

 

796/05 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 11 v domě čp. 2503 Reynkova ul. Havlíčkův Brod s Vladimírem a Janou S., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.12.2005.

 

797/05 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 9 v domě čp. 1106 Jihlavská ul. Havlíčkův Brod s Lucií F., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 1.12.2005.

 

798/05 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů ( předplacený nájem):
Jihlavská 1123 byt č. 8 o velikosti 2+1
Smetanovo náměstí 1857 byt č. 37 o velikosti 3+1
Na Výšině 3231 byt č. 10 o velikosti 3+1
Na Spravedlnosti 3214 byt č. 10 o velikosti 3+1
na dobu 15 dnů na úřední desce v budově radnice.

 

799/05 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Josefem a Radkou K., Havlíčkův Brod a Radkem a Lenkou V., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nové nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.12.2005. Josef a Radka K. budou hradit nájemné ve výši Kč 32,84 /m2.

 

800/05 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8 o velikosti 1+1 Žižkov II 1200 Havlíčkův Brod, Jaroslavě K. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.12.2005.

 

801/05 Pronájem bytu Žižkov II 1200 Havlíčkův Brod

Rada města ruší své usnesení č.  705/05 ze dne 17.10.2005.

 

802/05 Podnájem bytu

Rada města schvaluje smlouvu o podnájmu bytu č. 9 o velikosti 3+1 Na Spravedlnosti 3210, Havlíčkův Brod pro fi Vultur Trading s.r.o., se sídlem nám. Republiky 38 Kolín, zastoupené jednatelem Jozefem Chromiakem a to na dobu od 11.11.2005 do 2.11.2006. Nájemce bude hradit dvojnásobek nájemného.

 

803/05 Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Suchá ppč. 58/25, 684 a 58/34

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemků v k. ú. Suchá ppč. 58/25, 684 a 58/34 o výměře cca  491 m2.

 

804/05 Záměr výpůjčky pozemků v k.ú. Suchá ppč. 58/25

Rada města schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku v k.ú. Suchá ppč. 58/25 o výměře cca 203 m2 za účelem údržby.

 

805/05 Ukončení smlouvy č. 2/2005 dohodou - Střežení areálu kasáren Karla Havlíčka Borovského

Rada města schvaluje ukončení smlouvy č. 2/2005 o poskytování ochranných bezpečnostních služeb - střežení areálu kasáren KHB CE 051001 a vodárny 051006 uzavřené s Bohumírem K., Havlíčkův Brod, IČ: 73642118, dohodou se zpětnou účinností k datu 10. 11. 2005.

 

806/05 Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby "Obchodní centrum Havlíčkův Brod"

Rada města bere na vědomí text dopisu - Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby "Obchodní centrum Havlíčkův Brod"- ve znění příloh HO a ORM podkladového materiálu RM č. 1344.

 

807/05 Vyúčtování grantu - letní žurnalistická škola

Rada města souhlasí s prodloužením termínu ukončení grantové akce Letní žurnalistická škola pořádané Centrem Vysočina o.p.s. Havlíčkův Brod  o čtyři školení, která skončila 20. října t.r. a souhlasí s předloženým vyúčtováním grantové akce.

 


PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
místostarostové