Usnesení rady města z 13. 3. 2006Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Libor Honzárek

 

205/06 Sociální věci

V souladu s § 37 zákona č. 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů rada města schvaluje návrh číslo 28 na zařazení do seznamu a následné umístění do Domova důchodců Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle přiloženého seznamu.

 

206/06 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely M., Havlíčkův Brod a Milenou Š., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na neurčitou, počínaje dnem 1.4.2006.

 

207/06 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Lenkou a Ivanem M., Havlíčkův Brod a Deziderem M., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.4.2006.

 

208/06 Pronájem bytu v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 Simoně P., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům.

 

209/06 Pronájem bytu v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města ukládá hospodářskému odboru znovu zveřejnit nabídku pronájmu bytu č. 23 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod na dobu 15 dnů.

 

210/06 Pronájem části pozemku pozemkové parcely č. 843/1  v katastrálním území Šmolovy

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemkové parcely č. 843/1 o výměře 65 m2 v k.ú. Šmolovy manželům Jitce a Radkovi K., Šmolovy za účelem uskladnění dřeva.  Nájemní vztah se sjednává a účinností od 1.května 2006 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu Kč 2/m2 ročně. Nájemce bude povinen na vlastní náklady provádět údržbu navazující travnaté plochy v šíři 1 m od hranice pronajaté části parcely.

 

211/06 Revokace - Pronájem pozemku ppč. 631 (rybník) v katastrálním území Suchá

Rada města ruší svoje usnesení č. 148/06 přijaté dne 13. 2. 2006 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Rada města schvaluje pronájem pozemku ppč. 631 (rybník) o výměře 770 m2 v obci Svatý Kříž, katastrální území Suchá, Jaroslavu H., Havlíčkův Brod, za účelem chovu okrasných rybiček, za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 30.9. příslušného roku.

 

212/06 Oslavy 172. výročí založení Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a.s. - "Rebel má narozeniny"

Rada města schvaluje výpůjčku středové plochy Havlíčkova náměstí společnosti Tango Havlíčkův Brod v.o.s., Vlkaneč 45, pro uspořádání kulturně společenské akce "Rebel má narozeniny" dne 1. července 2006 od 7:00 do 24:00 hodin.

 

213/06 Oslavy 172. výročí založení Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod a.s. - "Rebel má narozeniny"

Rada města schvaluje výpůjčku jednací místnosti a velkého sálu staré radnice na den 1. července 2006 společnosti Tango Havlíčkův Brod v.o.s., Vlkaneč 45, pro uspořádání kulturně společenské akce "Rebel má narozeniny".

 

214/06 Zřízení dočasného dětského hřiště pro obec Horní Papšíkov na pozemcích v k.ú. Poděbaby

Rada města schvaluje zřízení dočasného dětského hřiště a pronájem částí pozemků vedených v pozemkovém katastru parcelní č. 542/6 a parcelní č. 173/1 ve vlastnictví Josefa P., Horní Papšíkov o celkové výměře cca 2000 m2 u obce Horní Papšíkov  v k.ú. Poděbaby za požadované nájemné ve výši 8000 Kč/rok, tj. 4 Kč/m2 od 1.4.2006 do doby zřízení dětského hřiště na pozemcích požadovaných od Ministerstva obrany ČR. Výpovědní lhůta u nájmu se stanovuje 3 měsíce předem.

 

215/06 Požadavky Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod dát do rozpočtu na rok 2007 požadavky dle usnesení zastupitelstva města č. 452/05 včetně finančního ocenění.

 

216/06 Účast na festivalu 1.dubna v partnerském městě Brielle

Rada města bere na vědomí návrh plánu akcí družebního výboru Havlíčkův Brod - Brielle na rok 2006 a schvaluje účast zástupce města Libora Honzárka na tradičních historických slavnostech 1. dubna v Brielle ve dnech 29. 3. až 2. 4. 2006. Náklady spojené s cestou budou hrazeny z prostředků vyčleněných v rozpočtu města na partnerské vztahy.

 

217/06 Pracovní náplně odborů a oddělení městského úřadu

Rada města schvaluje s účinností od 14. 3. 2006 pracovní náplně jednotlivých odborů a oddělení městského úřadu, které jsou přílohou organizačního řádu úřadu.

 

218/06 OÚO městského úřadu

Rada města schvaluje změny seznamu oprávněných úředních osob Městského úřadu v Havlíčkově Brodě.

 

219/06 Program březnového zastupitelstva

Rada města schvaluje program březnového jednání zastupitelstva města.

 

220/06 Zajištění správy majetku v areálu Kasáren letiště po jeho budoucím bezúplatném předání MO ČR a převzetí městem Havlíčkův Brod

Rada města jmenuje následující členy Operativní skupiny pro převzetí majetku v areálu Kasáren letiště, jeho správu a přípravu na prodej a pronájem a realizaci jeho prodeje a pronájmu ve složení: Ing. Josef Jukl, JUDr. Hana Andělová, JUDr. Vít Fikar, Ing. Josef Beneš, Ing. Václav Stejskal a Miroslav Žák.

 

221/06 FC Slovan

Rada města bere na vědomí informaci o stanoviscích právního oddělení, oddělení interního auditu, finančního a kontrolního výboru a doporučuje ZM akceptovat toto stanovisko.

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v.r.

Ing. Tomáš HERMANN, v.r.

místostarostové

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v.r.

                                                                                                     starosta