Usnesení rady města z 13. 2. 2006Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl

Ostatní:

Ing. Zdeněk Endrle, Milan Semerád, Ing. Václav Stejskal, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Marta Gerthnerová, JUDr. Vít Fikar

 

124/06 Plán investic Technických služeb HB na rok 2006

Rada města schvaluje předložený plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2006.

 

125/06 Inventarizace majetku TS rok 2005

Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku Technických služeb za rok 2005.

 

126/06 Bezplatný pronájem plochy zimního stadionu

Rada města schvaluje výpůjčku plochy zimního stadionu dne 27.5.2006 pro pořadatele Dětského dne.

 

127/06 Plavecký bazén v Kotlině - zpráva o odstávce a opravě

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu opravy střešní konstrukce krytého plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě.

 

128/06 Žádost Družstva Stavba o prodloužení chodníku

Rada města bere na vědomí žádost družstva Stavba o prodloužení chodníku k areálu Humpolecká čp.1576 a konstatuje, že stavba není v rozpočtu města na rok 2006 a tudíž nemůže být v tomto roce realizována a ukládá odboru rozvoje města projednat finanční spoluúčast družstva.

 

129/06 Sociální věci

V souladu s § 37 zákona číslo 114/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů rada města schvaluje návrh číslo 27 na zařazení do seznamu a následné umístění do Domova důchodců Reynkova 3643, Havlíčkův Brod dle přiloženého seznamu.

 

130/06 Kontroly na základních školách.

Rada města ukládá odboru školství, kultury a CR projednat s uvedenými organizacemi navržená opatření a provést následnou kontrolu jejich dodržování.

 

131/06 Trh řemesel 8.5.2006 - organizační schéma

Rada města ukládá odboru životního prostředí (dále OŽP) v rámci trhu řemesel 8.5.2006 zabezpečit tyto úkoly:
- Připravit pro OSI vzory zvacích dopisů v anglickém a německém jazyce – do 3.3.06.
- Rozeslat informaci o trhu s návratkou - do 10.3.06.
- Provést výběr prodejců pouze z došlých návratek dle preferencí, se kterými byli předem seznámeni - (uzávěrka 27.3.06 včetně) - do 7.4.06.
- Zabezpečit účast pouze řemeslníků, umělců, prodejců výpěstků, občerstvení a cukrovinek a provozovatelů hudebních a divadelních produkcí – průběžně.
- Vybraným prodejcům odeslat vstupenky na trh (bez platné vstupenky není účast na trhu možná) - do 12.4.06.
- Zajistit zveřejnění informací o trhu včetně internetových stránek města - do 10.3.06 pro účastníky a do 28.4.06 pro veřejnost (spolu s OSI).
- Zajistit hlavního pořadatele akce, který bude 8.5.06 přítomen od 5.30 do 18.00 hod. a bude zejména prověřovat splnění kritérií jednotlivými prodejci a řešit aktuální problémy. 
- Vyrobit plakáty s programem trhu a objednat výlep - do 21.4.06.
- Zpracovat prostorový plánek akce a předat jej OSI, MP, MIC a TS – pro maximální aktuálnost do 28.4.06.
- Oznámit OSI, TS a MBS požadavky na připojení k elektrickému proudu - do 21.4.06.
- Oznámit EO požadavky na finanční hotovost k vyplácení odměny za předvádění výroby a umělecké produkce – do 28.4.06 a zajistit zpětné vyúčtování - do 10.5.06.
- Požádat OD o úplnou uzavírku náměstí - do 24.3.06.
- Instalovat ve vestibulech radnic prodejní stoly a židle – 5.5.06 (spolu s OSI, svatby v sobotu nebudou).
- 8.5.06  za předvádění výroby vyplatit částku a‘ 200 Kč a za stylový oděv v celém stánku 100 Kč/stánek. Výplatu provést během odpoledne. Za kulturní produkce bude uhrazena faktura či vyplacena částka dle platné objednávky nebo smlouvy. Pronájem stánků ve vlastnictví města, míst v budovách města a míst ke stavbě vlastních stánků bude bezplatný.
- Zajistit kulturní program k oživení trhu – téma: Možná přijde i Havlíček - do 8.5.06.
- Zajistit instalaci chemických záchodů do prostoru rozšířeného chodníku pod starou radnicí – do 8.5.06.
- Zpracovat aktuální seznam pozvaných prodejců (řazen abecedně dle příjmení) a předat jej MP, pořadatelům a MIC k provádění kontroly a značení účasti nejpozději 8.5.06 v 5.30 hod.
- Provést následný úklid vestibulů radnic – 9.5.06 (spolu s OSI).
- Zajistit výrobu „programu trhu“ ke zveřejnění přímo na akci – do 8.5.06.
- Dohodnout (jménem města) ze zaměstnanců města 7 pořadatelů (práce v terénu a služba v MIC), proškolit je a sdělit jejich jména OSI – do 24.3.06.

 

132/06 Trh řemesel 8.5.2006 - organizační schéma

Rada města ukládá odboru správy a informatiky (dále OSI) v rámci trhu řemesel 8.5.2006 zabezpečit tyto úkoly:
- Oznámit akci Krajské knihovně – neprodleně.
- Zajistit vytištění samolepících štítků s adresami řemeslníků (po výzvě OŽP, že jsou k dispozici aktuální data) - do 3.3.06.
- Zajistit odeslání informací o trhu partnerským městům – do 10.3.06.
- Zajistit zveřejnění informací o trhu včetně internetových stránek města - do 10.3.05 pro účastníky a do 28.4.06 pro veřejnost (spolu s OŽP).
- Zajistit výrobu dvou poutačů, které bude možné umísťovat pod poutač stávající na balkón staré radnice (stejná velikost a typ písma), ve znění „8. květen - DEN VÍTĚZSTVÍ“ a „17. listopad – DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII“. Opětovné uvedení datumu je zde proto, že takové poutače je možné v případě potřeby využít i samostatně či na jiném místě (výrobu je vhodné objednat najednou) – do 21.4.06.
- Vyvěsit poutač "TRH ŘEMESEL 8.5.2006" a poutač příslušného výročí na balkón staré radnice – 21.4.06.
- Zabezpečit odpovídající osvětlení ve vestibulech radnic - do 8.5.06.
- 8.5.06 zajistit připojení řemeslných nástrojů na elektrický rozvod 220V a 380V (dle konkrétní dohody s OŽP) z budov radnic, včetně stálé přítomnosti elektrikáře na akci od 6.30 hod. do doby odpojení posledního elektrospotřebiče.
- 8.5.06 zajistit zpřístupnění vestibulů radnic a znepřístupnění ostatních prostor radnic od 6.00 do 18.00 hod. 
- Instalovat ve vestibulech radnic prodejní stoly a židle – 5.5.06 (spolu s OŽP).
- Zajistit uzavření smluv o provedení práce se 7 pořadateli dle seznamu a požadavků předaných OŽP – do 7.4.06 a proplatit tuto práci.
- Provést následný úklid vestibulů radnic – 9.5.06 (spolu s OŽP).

 

133/06 Trh řemesel 8.5.2006 - organizační schéma

Rada města ukládá Technickým službám (dále TS) v rámci trhu řemesel 8.5.2006 zabezpečit tyto úkoly:
- 8.5.06 zabezpečit nepřetržitý provoz veřejného WC v čase nejméně od 6.00 do 18.00 hod.
- 8.5.06 nejpozději do 6.00 hod.  nainstalovat městské stánky dle plánku OŽP (celkem 25 ks malých a 15 ks velkých, od 17.00 hod. stánky demontovat, podle potřeby ošetřit a uložit.
- 8.5.06  od 6.00 do 18.00 hod.  zajistit připojování a odpojování prodejců u rozvodu elektrické energie na centrální ploše náměstí (sloup VO) včetně řešení poruch (viz dohoda TS a OSI).
- Zajistit dopravní uzavírku dle rozhodnutí odboru dopravy (včetně zodpovědnosti za její provedení a stav po celou dobu trvání akce), již 3.5.06 označit náměstí na obou parkovištích informací, že 8.5.06 bude v čase 5.00 –18.00 hodin v prostoru náměstí zakázáno parkování.
- pro potřeby prodejců přistavit nádoby na odpad 1100 litrů v počtu nejméně 4 ks a rovnoměrně je rozmístit po Havlíčkově náměstí tak, aby nekolidovaly s umisťováním stánků dle plánku, který předloží OŽP – do 8.5.06, po ukončení akce provést úklid náměstí a odvezení odpadu - do rána 9.5.06 
- 8.5.06 v průběhu dne vyprazdňovat podle potřeby odpadkové koše nebo je posílit přistavením např. popelnicových koster s igelitovými pytli apod.

 

134/06 Trh řemesel 8.5.2006 - organizační schéma

Rada města ukládá Městské policii (dále MP) v rámci trhu řemesel 8.5.2006 zabezpečit tyto úkoly:
- 8.5.06 zajistit službu strážníků (z důvodu odbavení prodejců) na vjezdech do dopravní uzávěry od 5.00 do 9.30 hod. Vjezd na náměstí prodejcům umožnit od 6.00 hod. , na základě předložení platné vstupenky na trh a odkázat je na pořadatele, kteří je umístí. Odškrtnout v seznamu zvaných každého účastníka, který se skutečně dostaví. Seznamy do 10.00 hodin odevzdat na služebně MP, kde vyzvedne hlavní pořadatel. Případné zapomenutí či ztracení vstupenky řeší hlavní pořadatel dle prvotních dokladů.

- Řemeslníkům, kterým nebyla vydána vstupenka na trh, ale prokáží se u vjezdu platným živnostenským listem na výrobu, podat informaci, že mohou vyčkat do 9.00 hod. jako náhradníci (zbylá místa a nezaplněné městské stánky a vestibuly), kteří si však musí své pořadí ohlídat sami a do té doby nesmějí instalovat svůj stánek ani zabrat městský a ani parkovat v prostoru dopravní uzávěry.

 

135/06 Trh řemesel 8.5.2006 - organizační schéma

Rada města ukládá ekonomickému odboru (dále EO) v rámci trhu řemesel 8.5.2006 zabezpečit tyto úkoly:
Zajistit pro OŽP finanční hotovost na krytí výdajů spojených s předváděním řemeslných prací a produkcemi umělců. Hotovost bude k dispozici na hlavní pokladně MěÚ dne 5.5.06 ve výši dle předcházejícího sdělení OŽP.

 

136/06 Trh řemesel 8.5.2006 - organizační schéma

Rada města ukládá odboru dopravy (dále OD) v rámci trhu řemesel 8.5.2006 zabezpečit tyto úkoly:
Vyřešit společně s OŽP dopravním vymezení a uzavírku v centru města 8.5.06 – do 14.4.06.

 

137/06 Trh řemesel 8.5.2006 - organizační schéma

Rada města ukládá Městské bytové správě (dále MBS) v rámci trhu řemesel 8.5.2006 zabezpečit tyto úkoly:
8.5.06 zajistit připojení řemeslných nástrojů na elektrický rozvod 220V a 380V (dle konkrétní dohody s OŽP) z budovy č. p. 91, Havlíčkovo nám., včetně servisu během dne a odpojení po ukončení trhu (viz dohoda MBS a OSI).

 

138/06 Trh řemesel 8.5.2006 - organizační schéma

Rada města ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu (OŠKCR) v rámci trhu řemesel 8.5.2006 zabezpečit tyto úkoly:
Umožnit provoz pořadatelského místa 8.5.06 v MIC - od 5.45 do 17.00 hod.

 


139/06 Nakládání s odpady v regionu skládky Ronov nad Sázavou - projekt pro financování ze SROPu

Rada města bere na vědomí práce na projektu odpadového hospodářství oblasti Přibyslav - Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou (spádová oblast skládky Ronov nad Sázavou) a pověřuje dalším jednáním v této věci místostarostu ing. Tomáše Hermanna. Prováděním odborných prací dle instrukcí ing. Tomáše Hermanna pověřuje odbor životního prostředí.

 

140/06 Integrované povolení (IPPC) Asanační podnik Věž - změna

Rada města schvaluje vyjádření města jako účastníka řízení o změně integrovaného povolení pro zařízení Asanační podnik Věž společnosti ASAP s.r.o., 582 56 Věž 145, které probíhá podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, dle přiloženého návrhu odboru životního prostředí. 

 

141/06 Údržba pozemků ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rada města bere na vědomí informaci o postupu ve věci údržby pozemků ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

142/06 Byty s předplaceným nájemným

Rada města schvaluje vrácení předplaceného nájemného ke dni uzavření kupní smlouvy s nájemcem, na základě jeho žádosti, v případech bytů obsazených formou předplaceného nájemného a určených k prodeji.

 

143/06 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 7 v domě čp. 3229 Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, pro Davida B. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.3. 2006.

 

144/06 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy Aleně M., Havlíčkův Brod do 15.2.2007.

 

145/06 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Milana M., Havlíčkův Brod.

 

146/06 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Hany H., Havlíčkův Brod.

 

147/06 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Josefu a Marii V., Kněž . Bude s nimi uzavřena nájemní smlouva typu B2, počínaje dnem 1.3. 2006.

 

148/06 Pronájem pozemku ppč. 631 (rybník) v katastrálním území Suchá

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku ppč. 631 (rybník) o výměře 770 m2 v obci Svatý Kříž, katastrální území Suchá, Jaroslavu H., Havlíčkův Brod, za účelem chovu okrasných rybiček, za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 30.9. příslušného roku.

 

149/06 Pronájem veřejného prostranství - Oskaravan na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje pronájem Havlíčkova náměstí společnosti Oskar Mobil a.s. (od 1.2.2006 Vodafone Czech Republic a.s.), Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001, za účelem uskutečnění prodejní akce Oskaravan v termínu od 2. do 4. března 2006 v rozsahu 32 m2. Poplatek za pronájem prodejní akce je 40 Kč/m2/den. Cena celkem činí 1280 Kč/den.

 

150/06 Prodloužení nájemní smlouvy č. 22/95-Ho

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 22/95-Ho uzavřené se Zdeňkem P., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku parcelní číslo 1100 o výměře 500 m2 za účelem užívání zahrádky na dobu určitou zpětně od 1.1.2006 do 31.12.2007. Nájemné je stanoveno ve výši 3 Kč/m2/rok.

 

151/06 Převod nájemní smlouvy č. HO 161/2000/Ho

Rada města bere na vědomí, že pozůstalá manželka Jana L. vstoupila dnem úmrtí svého manžela Vlastimila L. do práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy č. HO 161/2000/Ho.

 

152/06 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 106/2004/Miš

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. HO 106/2004/Miš uzavřené s Josefem P., Havlíčkův Brod dohodou k 31.12.2005.

 

153/06 Záměr pronájmu pozemku

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu id. 1/10 pozemku parcelní číslo 1447/13 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

154/06 Ukončení nájemní smlouvy č. 40/94-Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 40/95-Ho uzavřené s Josefem S., Mírovka , Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku stavební číslo 23 v k.ú. Mírovka dohodou k 31.12.2005.

 

155/06 Ukončení nájemní smlouvy č. 111/94-Ho

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 111/94-Ho uzavřené s Jaroslavem B., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku parcelní číslo 2745/1 o výměře 260 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod dohodou k 31.12.2005.

 

156/06 Výpověď nájemní smlouvy č. HO 219/2005/Miš

Rada města bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. HO 219/2005/Miš podanou Květoslavou P., Havlíčkův Brod na pronájem části pozemku parcelní číslo 1048/2 PK o výměře 292 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, nájemní vztah končí dnem 30.6.2006.

 

157/06 Program jednání únorového zastupitelstva

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 20.2.2006.

 

158/06 Dar na dopravu folklornímu souboru Kalamajka

Rada města schvaluje poskytnutí daru na dopravu ve výši 1.000 Kč folklornímu souboru Kalamajka na vystoupení souboru na IX. Národním krojovém plese Folklorního sdružení České republiky dne 4. 2. 2006 ve Žďáře nad Sázavou.

 

159/06 Autobusový terminál - aktuální informace

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit další postup realizace projektu "Autobusový terminál pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě".

 

160/06 Autobusový terminál - aktuální informace

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 780300 09806 5 5123 na provedení díla "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě" se společností Skanska DS a.s., se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno.

 

161/06 Žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ 150 60 233, bezplatnou výpůjčku Havlíčkova náměstí dne 25.2.2006 za účelem uspořádání "Masopustního jarmarku".

 

162/06 Žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ 150 60 233, používat logo města Havlíčkova Brodu v rámci a kulturní akce "Masopustní jarmark".

 

163/06 Žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Boženy Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ 150 60 233, dar ve výši 5.000 Kč na uspořádání "Masopustního jarmarku" dne 25. 2. 2006.

164/06 Žádost Oblastní charity Havlíčkův Brod

Rada města ukládá příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod zapůjčit a zajistit postavení stánků na Havlíčkově náměstí na III. Masopustní jarmark pořádaný Oblastní Charitou Havlíčkův Brod.

 

165/06 Oslavy 750 let první písemné zmínky o městě Brod

Rada města bere na vědomí informace o plánovaném průběhu oslav 750 let první písemné zmínky o městě Brod

 

166/06 Oslavy 750 let první písemné zmínky o městě Brod

Rada města schvaluje vystavení objednávky na historický program dne 9.9.2006 na uměleckou agenturu Historia z Kuřimi, IČO 697 60 641,  včetně úhrady požadované zálohy ve výši 50%, t.j. cca 32.000 Kč.

 

167/06 Rekonstrukce objektu Na Losích pro potřeby Denního centra pro seniory - Domovinku

Rada města souhlasí s realizací investiční akce  změna užívání objektu č.p. 738 Na Losích 738 , Havlíčkův Brod na denní centrum pro seniory v roce 2006. Rada města schvaluje podání žádosti na rekonstrukci objektu č.p. 738 Na Losích, Havlíčkův Brod v rámci programu č. 213 310, který vypisuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, včetně dodržení všech povinností žadatele, které vyplývají z podmínek financování akce z rozpočtu města.

 

168/06 Rekonstrukce objektu Na Losích pro potřeby Denního centra pro seniory - Domovinku

Rada města ukládá odboru rozvoje města a PO sociální služby města Havlíčkova Brodu zpracovat a podat žádost do 16.2.2006.

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.
Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.
                                                                                                     starosta