usnesení rady města z 12. 6. 2006Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka

 

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Jiří Vorlíček, Milan Beneš, JUDr. Hana Andělová, Ing. Zdeněk Endrle, Bc. Jan Pavlík, Ing. Vladimír Kučírek, JUDr. Vít Fikar, Ing. Marta Gerthnerová, Beno Trávníček, Blanka Muzikářová

 

428/06 Přímé zadání projektové dokumentace na výstavbu denního centra pro seniory v ulici Reynkova

Rada města schvaluje, aby firmě Stavotherm - projekce s.r.o., Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod bylo přímo zadáno vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a zadání stavby na akci Denní centrum pro seniory v ulici Reynkova, 580 01 Havlíčkův Brod, výstavba objektu v návaznosti na studii rekonstrukce objektu zpracované touto firmou.

 

429/06 Informace o postupu prodejů městských bytů

Rada města bere na vědomí informaci o postupu prodeje městských bytů a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodeje bytů č.21 čp. 2577, č. 7 čp. 2577 a č. 2 čp. 1170 s uplatněním slevy 15% za zrychlenou akceptaci nabídky.

 

430/06 Informace o postupu prodejů městských bytů

Rada města schvaluje navržený postup při převodu bytu č. 5 v domě čp. 2381 Brigádnická ul. v Havlíčkově Brodě na manžele Dagmar a Zbyňka S.

 

431/06 Informace o postupu prodejů městských bytů

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě provedení změny prohlášení vlastníka o rozdělení domu Husova 1868 po jednotkách a doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu "Pravidel prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod" v čl. XII, Závěrečná ustanovení, takto: odstavec sedmý se doplňuje o větu: Výjimku tvoří pouze bytový dům Husova 1868-1869, kde nabídku ke koupi bytu podle zákona č. 72/1994 Sb. lze doručit ve lhůtě do 30 dnů od zápisu změněného prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotky do katastru nemovitostí.

 

432/06 Oprava hospodářského výsledku PO MŠ Havlíčkův Brod za rok 2005

Rada města schvaluje změnu hospodářského výsledku  za rok 2005 PO MŠ Havlíčkův Brod, převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku a odpisový plán na r. 2006.

 

433/06 Přerušení provozu krytého plaveckého bazénu

Rada města souhlasí s přerušením provozu krytého plaveckého bazénu v termínu od 1.7. do 13.8.2006 z důvodu provedení nezbytně nutné údržby.

 

434/06 Žádost Sportovního klubu Policie ČR

Rada města souhlasí s pronájmem ledové plochy zimního stadionu v termínu 8. a 9. 9. 2006 v rozsahu 16,25 hodiny pro Sportovní klub Policie ČR Havlíčkův Brod za úplatu s 50 % slevou oproti schválenému ceníku.

 

435/06 Likvidace hmotného majetku

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku dle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 6. 6. 2006.

 

436/06 Výběrové řízení Chodník komunikace Perknovská ulice

Rada města souhlasí s upraveným zněním Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodavatele stavby Chodník a komunikace Perknovská, Havlíčkův Brod a ukládá odboru rozvoje města po nabytí účinnosti zákona č.137/2006 Sb. tuto výzvu zaslat uchazečům dle přílohy podkladového materiálu zastupitelstva města č. 322.

 

437/06 Výběrové řízení Chodník komunikace Perknovská ulice

Rada města jmenuje členy hodnotící komise u výběrového řízení na dodavatele stavby Chodník a komunikace Perknovská, Havlíčkův Brod: Libor Honzárek, Ing. Vladimír Kučírek, Ing. Josef Jukl, JUDr. Vít Fikar, Ing. Karel Báťa,  Ing. Čeněk Jůzl,  a náhradníky: Ing. Ivan Kuželka, Milan Semerád, Miroslav Žák, Ing. Tomáš Hermann.

 

438/06 Smlouva o poskytnutí podpory - Bezpečná silnice 2006

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o poskytnutí podpory FV 021/138/06 s krajem Vysočina, IČ 70890749.

 

439/06 Smlouva o poskytnutí podpory - Bezpečná silnice 2006

Rada města ukládá odboru rozvoje města připravit k předložení zastupitelstvu města návrh na změnu rozpočtu spočívající v zahrnutí výdajů na zřízení přejezdných prahů v Horní ulici a v Chotěbořské ulici a příjmů z Fondu Vysočiny jako dotaci na pořízení těchto prahů.

 

440/06 Dotazník plynofikace Mírovka, Herlify

Rada města schvaluje upravený anketní lístek dle přílohy tohoto podkladu a ukládá odboru správy a informatiky zajistit provedení ankety a předložit zastupitelstvu města.

 

441/06 Informace ohledně objektu čp. 34 Žižkova ulice v Havlíčkově Brodě

Rada města bere na vědomí informace ohledně objektu čp. 34 Žižkova ulice v Havlíčkově Brodě dle podkladového materiálu rady města č. 357 a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr budoucího umístění městské policie v tomto objektu.

 

442/06 Žádost o prominutí penále

Rada města neschvaluje prominutí penále ve výši Kč 1 153,- ing. Josefu S., Havlíčkův Brod.

 

443/06 Pronájem bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 23 o velikosti 1+1 v domě čp. 3236 Na Výšině, Havlíčkův Brod Markétě N., za podmínky uvolnění bytu č. o velikosti 1+1 v domě čp. 1172 Jihlavská ul., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7.2006.

 

444/06 Pronájem bytu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8 o velikosti 1+1 v domě čp. 1108 ,Jihlavská ul.Havlíčkův Brod Dagmar K., za podmínky uvolnění bytu č. 7 v domě čp. 1121 Jihlavská ul. Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7.2006.

 

445/06 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 13 v domě čp. 2797, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod pro Dagmar N. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, zpětně počínaje dnem 1.6.2006.

 

446/06 Přechod nájmu bytu

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Dagmar N., Havlíčkův Brod a Jaroslavem a Naděždou P., Havlíčkův Brod.

S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou zpětně od 2.6.2006.

 

447/06 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely R., Havlíčkův Brod a Rudolfem S., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.6.2006.

 

448/06 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů

Rada města schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu bytů ( předplacený nájem):
byt č. 9 o velikosti 3+1 Sídliště Pražská 2800, Havlíčkův Brod
byt č.8 o velikosti 4+1 Na Spravedlnosti 3229, Havlíčkův Brod
byt č.15 o velikosti 3+1 Na výšině 3237, Havlíčkův Brod
bt č. 18 o velikosti 3+1 Na Výšině 3209, Havlíčkův Brod
na dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu a na internetových stránkách města.

 

449/06 Pronájem bytu uchazeči ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+0 v domě čp. 2614 Reynkova ul., Havlíčkův Brod Milanu M. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7.2006.

 

450/06 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+1 v domě čp. 799 Plovárenská ul., Havlíčkův Brod Haně H. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.7.2006.

 

451/06 Pronájem části pozemku PK 1048/2 o výměře 292 m2 v k. ú. HB (Jana B.)

Rada města bere na vědomí informaci ve věci zveřejnění záměru pronájmu části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/2 o výměře 292 m2 díl číslo 28 v katastrálním území Havlíčkův Brod a tento postup schvaluje.

 

452/06 Pronájem části pozemku PK 1048/2 o výměře 292 m2 v k. ú. HB (Jana B.)

Rada města schvaluje pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 1048/2 o výměře 292 m2 díl číslo 28 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Janě B., Havlíčkův Brod za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1.7.2006 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok, tj. 876 Kč/rok.

 

453/06 Prodloužení nájemní smlouvy číslo HO 11/1995 (Jaroslav B.)

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě číslo 11/1995 ze dne 24.2.1995 uzavřené s Jaroslavem B., Havlíčkův Brod, firma  "Jaroslav Brož" - obchodní firma", IČ: 49980581, se sídlem Jižní 1309, 580 01 Havlíčkův Brod, nájemcem části pozemku pozemková parcela číslo 337 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, kterým je prodloužena doba nájmu od 1.ledna 2006 na dobu určitou do 31.prosince 2007. Cena za pronájem činí 1500 Kč/m2/rok, tj. 22.500 Kč/rok.

 

454/06 Pronájem Havlíčkova náměstí - Profit - mobilní telefony, s.r.o.

Rada města schvaluje pronájem části Havlíčkova náměstí o výměře 6 m2, společnosti Profit - mobilní telefony, s.r.o., Horní ulice 16, Havlíčkův Brod, IČ: 25949519, za účelem pořádání reklamní akce společnosti Nokia ČR a Profit - mobilní telefony, s.r.o., na den 23. 6. 2006 v čase od 11:00 do 15:00 hodin za částku 240 Kč.

 

455/06 Výpůjčka skateparku včetně zařízení

Rada města schvaluje výpůjčku hřiště pro skateboard v Havlíčkově Brodě spolu se zařízením Pavlu M., SMILE sk8 shop, Beckovského 2045, Havlíčkův Brod, za účelem uspořádání 3. ročníku skateboardových závodů SMILE SK8 CONTEST na den od 22.7.2006 v čase od 8:00 do 24:00 hodin. 

 

456/06 Objekt čp. 188 v ulici B. Němcové v Havlíčkově Brodě - Oblastní charita Havlíčkův Brod

Rada města ukládá hospodářskému odboru udělit žadateli Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, souhlas s provedením stavebních úprav sociálního zařízení v pronajatém objektu čp. 188 v ulici B. Němcové v Havlíčkově Brodě za podmínky, že v případě ukončení nájemní smlouvy uvede nájemce stavební úpravy do původního stavu na své náklady nebo tyto nabídne formou daru pronajímateli.  Projekt stavebních úprav bude předložen městu k odsouhlasení.

 

457/06 Zamezení vytékání odpadních vod z odpadní jímky u domu č.p. 116 v ul. Mírová v Havlíčkově Brodě - informace

Rada města bere na vědomí informaci hospodářského odboru o opatřeních provedených odborem rozvoje města a právním oddělením k řešení současného stavu v lokalitě Mírová ulice.

 

458/06 Změna integrovaného povolení ASAP Věž - odvolání

Rada města schvaluje podání odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina č.j. KUJI 42710/2006 ze dne 8.6.2006, kterým bylo vydáno integrované povolení společnosti ASAP s.r.o., 582 56 Věž 145, IČ 45535183 pro zařízení na zneškodňování nebo znehodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu "Asanační podnik Věž", doslovně, dle předloženého návrhu.

 

459/06 Projekt odpadového hospodářství Přibyslav - H. Brod - Žďár n/S a přilehlé obce

Rada města bere na vědomí informaci o postupu prací na integrovaném projektu odpadového hospodářství oblasti Přibyslav - Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou (spádová oblast skládky Ronov nad Sázavou).

 

460/06 Projekt odpadového hospodářství Přibyslav - H. Brod - Žďár n/S a přilehlé obce

Rada města souhlasí se zpracováním studie proveditelnosti integrovaného projektu "Nakládání s odpady (spádová oblast skládky Ronov nad Sázavou)" za finanční spoluúčasti kraje Vysočina v rámci programu "Partnerství pro Vysočinu". Zpracovatelem studie proveditelnosti integrovaného projektu bude ing. Zbyněk Bouda, Energetická agentura Vysočiny, Jiráskova 65, Jihlava. Rada města ukládá odboru životního prostředí  aktivně na projektu spolupracovat.

 

461/06 Program jednání červnového zastupitelstva

Rada města schvaluje program červnového zasedání zastupitelstva města

 

462/06 Převzetí majetku - kasárna letiště

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 84 odst.2 písmeno c) č.128/2000 Sb. zřídit organizační složku města Správa nemovitostí.

 

463/06 Bytová a sociální komise

Rada města snižuje počet členů bytové a sociální komise na 10.

 

464/06 Výběrové řízení na místo vedoucího odboru evidence obyvatel a matrik

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Václava Stejskala o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího odboru evidence obyvatel a matrik.

 

465/06 Vymožení dlužné částky

Rada města ukládá právnímu oddělení zaslat firmě Delta - pekárny a.s. výzvu ve věci vymožení dluhu.

 

466/06 GAMAKAMERA

Rada města byla seznámena s podkladovým materiálem rady kraje č. RK-19-2006-40. Rada města nesouhlasí se změnou smlouvy o poskytnutí dotace na nákup Gamakamery typu SPECT/CT pro Nemocnici Havlíčkův Brod ze strany kraje Vysočina.

 

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.
Libor HONZÁREK, v. r.
místostarostové

 

                                                                              Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka