usnesení rady města z 12. 11. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Milan Beneš, Ing. Zdeněk Endrle, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Marta Gerthnerová, Ing. Vladislav Rohlík, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar

 

703/07 Odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu - sporák kombinovaný s elektrickou troubou.

 

704/07 Nájemné v nově přidělených městských bytech pro rok 2008

Rada města schvaluje pro rok 2008 částku základního nájemného 43,00 Kč/m2/měsíc za pronájem nově pronajatých  městských bytů.

 

705/07 Dodatek č. 2 k Operačnímu plánu zimní údržby komunikací města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje s platností od 15.11.2007  dodatek č. 2 k Operačnímu plánu zimní údržby komunikací města Havlíčkova Brodu dle předloženého podkladu.

 

706/07 Cena za vjezd na autobusový terminál Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje cenu pro dopravce za jeden vjezd na autobusový terminál Havlíčkův Brod ve výši 44,- Kč pro příměstskou dopravu a 55,- Kč pro dálkovou dopravu. Ceny jsou bez DPH a platí od  9.12.2007.

 

707/07 Střednědobý záměr vzdělávací soustavy města Havlíčkova Brodu

Rada města schvaluje na základě vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod ze dne 19.7.2007 čj.: KHSV-HB-HDD-2761/07-Ves kapacitu Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884 na 300 žáků.

 

708/07 Střednědobý záměr vzdělávací soustavy města Havlíčkova Brodu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dopracovaný "Střednědobý záměr vzdělávací soustavy města Havlíčkova Brodu".

 

709/07 Oživení vánočního středu města

Rada města ukládá Technickým službám zajistit postavení tribuny a dřevěných stánků na Havlíčkově náměstí dne 22.12.2007 do 12:00 hod.

 

710/07 Oživení vánočního středu města

Rada města ukládá Odboru správy a informatiky zajistit ozvučení akce Oživení vánočního středu města na Havlíčkově náměstí dne 22.12.2007.

 

711/07 Schválení výběru zpracovatele lesních hospodářských osnov

Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise stanovuje následující pořadí u veřejné zakázky na výběr zpracovatele lesních hospodářských osnov pro obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod: 1. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., IČ 25251431, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové, 2. Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., IČ 25351079, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, 3. LESPROJEKT BRNO, a.s., IČ 65279191, Jezuitská 13, 602 00 Brno a ukládá odboru životního prostředí jednat s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.

 

712/07 Rekonstrukce zabezpečovacího systému objektů městského úřadu

Rada města schvaluje výjimku z  Vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č.137/2006 a povoluje zadat rekonstrukci zabezpečovacího systému společnosti GEPARD s.r.o., V Ráji 919, 530 02  Pardubice, a současně schvaluje předloženou smlouvu o dílo.

 

713/07 Hřiště v Květnově

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit nákup zahradního domku pro potřeby skladu nářadí a pevné sportovní vybavení na hřišti v Květnově.

 

714/07 Nadace ČEZ - oranžová hřiště

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu sportovního hřiště z Nadace ČEZ - Oranžová hřiště na hřiště v lokalitě Žižkov, Konečná 1884, parcelní číslo 1646/6 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

715/07 Rekonstrukce Kozí ulice

Rada města se seznámila s průběhem stavby rekonstrukce Kozí ulice a ukládá odboru rozvoje města předložit zastupitelstvu města návrh na úpravu rozpočtu roku 2007 na tuto stavbu.

 

716/07 Zábradlí u Sázavy

Rada města se seznámila s průběhem stavby oprava zábradlí u řeky Sázavy a ukládá odboru rozvoje města předložit zastupitelstvu města návrh na úpravu rozpočtu roku 2007 na tuto stavbu.

 

717/07 Pojistná smlouva autobusový terminál

Rada města souhlasí s uzavřením předložené pojistné smlouvy č.7720225204 s Kooperativou pojišťovna a.s. IČ 47116617, jejíž předmětem je pojištění autobusového terminálu v Havlíčkově Brodě.

 

718/07 Pronájem bytů č. 17 a 32 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem bytu v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Lucii Č.

 

719/07 Pronájem bytů č. 17 a 32 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje pronájem bytu v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Miroslavě Š.

 

720/07 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 40 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině, Havlíčkův Brod Marii P., za podmínky uvolnění bezbarierového bytu č. 7. S nájemkyní bude uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.12.2007. Kauce nebude účtována.

 

721/07 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje mimo pořadník pronájem bezbarierového bytu č. 7 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině, Havlíčkův Brod Pavlu P., za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby. Nájemné bude účtováno ve výši dvojnásobku. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.12.2007.

 

722/07 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 5 v domě čp. 439 Strážná ul.,Havlíčkův Brod, Jolaně V.

 

723/07 Výpověď nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 12 Kokořínská ul. 2475, Havlíčkův Brod, Jaroslavě D.

 

724/07 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 73 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Anně M., Havlíčkův Brod za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.12. 2007.

 

725/07 Pronájem bytů v domě pečovatelské služby Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 83 Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod Jaromíru D., Havlíčkův Brod za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na služby. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.12.2007.

 

726/07 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely K., Havlíčkův Brod a manžely B., Praha 5 - Smíchov. S manžely B. bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.12.2007. Nájemné bude hrazeno ve výši dvojnásobku. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

727/07 Prodej bytů třetím osobám

Rada města doporučuje zastupitelstvu města realizovat prodej bytů v městských bytových domech třetím osobám dle předloženého materiálu.

 

728/07 Prodej nemovitostí v Nádražní ulici - úhrada kupní ceny

Rada města schvaluje úhradu kupní ceny nemovitostí (po odečtení již složené kauce ve výši 60.000 Kč) prodávaných dle usnesení Zastupitelstva města Havlíčkův Brod č. 346/07 ze dne 24.9.2007 ve 2. splátkách, a to úhradu 1. splátky kupní ceny ve výši 2.400.000 Kč před podpisem kupní smlouvy a úhradu 2. splátky kupní ceny ve výši 873.333 Kč do 60 dnů od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro případ, že kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas bude v kupní smlouvě sjednáno právo města od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu veškerých nákladů, které vynaloží v souvislosti s realizací svého práva na odstoupení, včetně dalších nákladů s tím spojených.

 

729/07 Ukončení nájemní smlouvy č. MBS HB,s.r.o. 1128/01/106/2005 dohodou

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. MBS HB,s.r.o. 1128/01/106/2005
 na pronájem garáže v ulici Bělohradská v Havlíčkově Brodě dohodou zpětně ke dni 30.4.2007.

 

730/07 Pronájem garáže v ulici Bělohradská v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje pronájem garáže o výměře 15,45 m2 v ulici Bělohradská v Havlíčkově Brodě postavené na pozemku stpč. –6591 pro garážování osobního automobilu pozemku Ing. Vladimíru K., za cenu 1550 Kč/měsíc s účinností od 1. prosince 2007 s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

 

731/07 Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 397 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Rada města ruší svoje usnesení č. 548 ze dne 27. 8. 2007 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 397 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 397 v Nádražní ulici o celkové výměře 94,1 m2 za cenu 800 Kč/m2/rok, tj. 75.280 Kč/rok a cenu služeb spojených s pronájmem předmětných nebytových prostor dle přiloženého návrhu nájemní smlouvy podkladového materiálu. Zároveň Rada města Havlíčkův Brod schvaluje předplatbu nájemného za 3 roky dopředu.

 

732/07 Souhlas s podnájmem ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. HO 238/2007/ŠIM (ROSSin 27-09-N)

Rada města schvaluje podnájem nebytových prostor dle článku 1 - Předmět a účel nájmu dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. HO 238/2007/ŠIM (ROSSin 27-09-N) s účinností od 1. prosince 2007 za cenu rovnou ceně nájemnému dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. HO 238/2007/ŠIM (ROSSin 27-09-N).

 

733/07 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 5.11.2007.

 

734/07 Program jednání listopadového zastupitelstva

Rada města schvaluje program jednání listopadového zastupitelstva města.

 

735/07 Žádost o příspěvek

Rada města nesouhlasí s poskytnutím požadovaného příspěvku panu Rostislavu Kováříkovi na pořádání plesu pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně

 

736/07 Poplatek ze vstupného

Rada města ukládá ekonomickému odboru připravit text vyhlášky, kterým se ruší vyhláška o poplatku ze vstupného a tuto předložit zastupitelstvu města ke schválení.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka