Usnesení rady města z 11.10.2004Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Bc. Jiří Vondráček, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Jana Fischerová, Vladimír Hušek, Milan Plodík

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Vladislav Rohlík, JUDr. Vít Fikar, Ing. Jarmila Menšíková

 

619/04 Výpůjčka sálu staré radnice

Rada města schvaluje výpůjčku sálu staré radnice Odboru mládeže Církve bratské dne 29. 10. 2004 od 19 hodin pro konání divadelního večeru s přednáškou.

 

620/04 Výpůjčka sálu staré radnice

Rada města schvaluje výpůjčku sálu staré radnice Územní vojenské správě Žďár nad Sázavou na 8. 11. 2004 od 10 do 12 hodin k zorganizování aktivu náčelníka ÚVS Žďár nad Sázavou s vojenskými důchodci a rehabilitovanými z regionu Havlíčkův Brod.

 

621/04 Výpůjčka vestibulu staré radnice

Rada města schvaluje výpůjčku vestibulu staré radnice ve dnech od 1. do 15. 11. 2004 Krajské knihovně Vysočiny k uspořádání výstavy, která se bude vztahovat ke Dni nevidomých.

 

622/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrh na uzavření nájemní smlouvy

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 4 o velikosti 2+1 Žižkov II 1294 s Martou V., Havlíčkův Brod.

 

623/04 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrh na uzavření nájemní smlouvy

Rada města  ruší své usnesení č. 554/04 ze dne 6.9. 2004

 

624/04 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 16 Na Výšině, 3234, Havlíčkův Brod pro Tomáše S. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

625/04 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 15 v domě čp. 1857 Smetanovo náměstí Havlíčkův Brod pro Jarmilu M. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

626/04 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Petrem a Janou V., Smetanovo nám. 1857 Havlíčkův Brod a Karlem a Jaroslavou V., Trocnovská 742 Havlíčkův Brod.

S Karlem a Jaroslavou V. bude uzavřena nájemní smlouva typu E na nájem bytu č. 8 Smetanovo nám. 1857 Havlíčkův Brod.

 

627/04 Pronájem bytů v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č.  41 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul. Havlíčkův Brod Šárce N., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu D na 5 let, počínaje dnem 1.11.2004.

 

628/04 Záměr pronájmu části pozemku pp.č 1661/115 o výměře 40 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 1661/115 o výměře 40 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, za účelem dorovnání parcely.

 

629/04 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce č. HO 181/2000/Ho

Rada města schvaluje uzavřít s Hasičským záchranným sborem, kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava, IČ: 70885184, dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce  na zúžení předmětu výpůjčky o pozemek parc.č. 561 o výměře 657 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod  a budovu čp. 34 na Žižkově ulici v Havlíčkově Brodě.

 

630/04 Výpůjčka výstavní místnosti v domě čp. 56 na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje  výpůjčku výstavní místnosti v domě čp. 56 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, Miladě H., Havlíčkův Brod za účelem uskutečnění výstavy fotografií se sportovní tématikou ve dnech od 1.12.2004 do 20.12.2004.

 

631/04 Žádost o finanční účast - oprava oplocení pozemku parc. č. 1022/3 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod

Rada města neschvaluje finanční spoluúčast města Havlíčkův Brod na provedení rekonstrukce oplocení části pozemku parc. č. 1022/3 vedeného na LV 10001 příslušejícího k bytovému domu č.p. 2382, ul. Pražská v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, vše ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

632/04 Vyžádaná stavební úprava - bezbariérový přístup do nebytových prostor objektu v Dolní ulici č.p. 258, Havlíčkův Brod

Rada města souhlasí s provedením započtení nájemného vůči technickému zhodnocení objektu za provedený bezbariérový vstup do objektu č.p. 258 v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě nájemcem, firmou RELAXA a. s. se sídlem Ždírec 21, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 609 16 508 v rozsahu dle přílohy.

 

633/04 Ukončení nájemní smlouvy č. 66/94  - HO

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo 66/94 - HO uzavřené s Miroslavem M., Havlíčkův Brod, dohodou k 31. prosinci 2004.

 

634/04 Ukončení nájemní smlouvy č. 66/94  - HO

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 2745/18 o výměře 460 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

635/04 Budova restaurace v areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově restaurace v areálu letního koupaliště v Havlíčkově Brodě za podmínek uvedených v podkladu č. 541 a ukládá hospodářskému odboru nabízené nebytové prostory inzerovat.

 

636/04 Prodloužení doby nájmu nájemní smlouvy č. 17/95 - Kr

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 s účinností od 1.1.2005 k nájemní smlouvě č. 17/95 - Kr uzavřené se Stanislavem B., Havlíčkův Brod, jehož předmětem je změna doby nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď bude možné podat vždy k 1.10. kalendářního roku.

 

637/04 Turistické informační centrum

Rada města schvaluje záměr zřízení turistického informačního centra pod městem Havlíčkův Brod.

 

638/04 Program jednání říjnového zastupitelstva

Rada města schvaluje program říjnového jednání zastupitelstva města.

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Bc. Jiří VONDRÁČEK, v. r.

místostarostové

                                                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                                                       starosta