Usnesení rady města z 11. 7. 2005Přítomni:

Ing. Tomáš Hermann, Vladimír Hušek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Milan Plodík, PhDr. Ivana Štrossová

Omluveni:

Libor Honzárek

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Pejchl, Ing. Josef Beneš, Ing. Zdeněk Endrle 

 

536/05 Informace ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod Ing. Josefa Pejchla

Rada města bere na vědomí informaci ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod Ing. Josefa Pejchla o optimalizaci škol při zdravotnických zařízeních. Rada města ukládá starostovi a resortní místostarostce zahájit jednání o zachování mateřské školy v Nemocnici Havlíčkův Brod.

 

537/05 Přehled podaných žalob

Rada města bere na vědomí přehled žalob podaných městem k 30. 6. 2005.

 

538/05 Zjišťovací řízení EIA - Obchodní centrum Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje vyjádření města k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru: "Obchodní centrum Havlíčkův Brod, Bělohradská ulice" dle návrhu předloženého v příloze podkladového materiálu odborem životního prostředí.

 

539/05 Výběrové řízení - autobusový terminál

Rada města stanovuje následující pořadí veřejné zakázky na dodávku stavby Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě: 1.Skanska DS a.s., Bohunická 133/50, Brno, 2.Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, 3. M - Silnice, a.s., Husova 1697, Pardubice.

 

540/05 Smlouva o smlouvě budoucí - dešťová kanalizace U rybníčku

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch umístění dešťové kanalizace na pozemku parc.č.773/1 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

541/05 Výběrové řízení - zateplení penzionu Výšina

Rada města stanovuje následující pořadí veřejné zakázky na dodávku stavby Udržovací práce a zateplení fasády bytového domu Na Výšině čp.3241, Havlíčkův Brod: 1. Stavointerier s.r.o., Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, 2. Stavounie s.r.o., Lidická 1983, 580 01 Havlíčkův Brod, 3. Atos s.r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

 

542/05 Rekonstrukce komunikace ve Zbožici

Rada města nesouhlasí s provedením rekonstrukce komunikace, která je vedena po pozemku parc.č.1498 katastrální území Knyk a ukládá odboru rozvoje města jednat s majitelem této komunikace obcí Knyk o zajištění její opravy formou sdružené investice.

 

543/05 Nájemní smlouvy - sportovní areál Kotlina

Rada města schvaluje podání výpovědi nájemní smlouvy HO 6/97 firmě Restaurace Kotlina s.r.o., U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod k 31.12.2005 a vypsání výběrového řízení na nového nájemce nebytových prostor restaurace, bufetů a ubytovny od 1.1.2006.

 

544/05 Nájemní smlouvy - sportovní areál Kotlina

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/1998 s firmou Sportstarr a.s., U Stadionu 3570, Havlíčkův Brod, IČO 25272179, a s vypsáním výběrového řízení na nového nájemce bufetu v objektu krytého plaveckého bazénu od 1.1.2006.

 

545/05 Nájemní smlouvy - sportovní areál Kotlina

Rada města souhlasí s dohodou o ukončení pronájmu ploch pro provozování reklamní činnosti s firmou Sportstarr a.s., U Stadionu 3570, Havlíčkův Brod, IČO 25272179.

 

546/05 Nájemní smlouvy - sportovní areál Kotlina

Rada města bere na vědomí informace týkající se podmínek stávajících nájemních smluv s HC Rebel, a.s. a s Bruslařským klubem Havlíčkův Brod a ukládá řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod po projednání s představenstvem HC Rebel, a.s. předložit radě dodatečné podklady k této problematice pro rozhodnutí o dalším postupu.

 

547/05 Stánek rychlého občerstvení Žižkov

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu jednání se zástupci obyvatel domu čp. 1264-5, Žižkov II, ve věci "Rychlé občerstvení, Havlíčkův Brod, Žižkov II", projednala připomínky vznesené obyvateli i dotčenými orgány státní správy v rámci probíhajícího stavebního řízení a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s Evou K. na pozemek stavební parcela č. 5202 v katastrálním území Havlíčkův Brod dle usnesení rady města č. R  271/05 za předpokladu splnění veškerých podmínek uložených stavebním úřadem, tj. zejména: zachování stávajícího půdorysu objektu, nedotčení veřejné zeleně, splnění hygienických norem a zajištění pořádku a ukládání odpadu.

 

548/05 Stánek rychlého občerstvení Žižkov

Rada města ukládá místostarostovi Tomáši Hermannovi vyrozumět obyvatele domu čp. 1264-5, Žižkov II, Havlíčkův Brod o provedených opatřeních a rozhodnutí rady.

 

549/05 Stánek rychlého občerstvení Žižkov

Rada města ukládá hospodářskému odboru vyhodnotit splnění všech stanovených podmínek a předložit o tom písemnou informaci radě města.

 

550/05 Žádost HC Rebel a.s. - snížení nájemného

Rada města schvaluje snížení ceny za pronájem ledové plochy na zimním stadionu na 1000 Kč za 1 hodinu v měsíci srpnu 2005 pro mládežnická mužstva 2. - 9. tříd HC Rebel, a.s., se sídlem U Stadionu čp. 2777, Havlíčkův Brod, IČ: 64259757.

 

551/05 Žádost HC Rebel a.s. - snížení nájemného

Rada města schvaluje výpůjčku plaveckého bazénu třikrát týdně (pondělí - středa) od 1.9.2005 do 30.6.2006 v čase 7.15 – 8.00 hodin společnosti HC REBEL, a.s., se sídlem U Stadionu čp. 2777, Havlíčkův Brod, IČ: 64259757 pro sportovní hokejové třídy ZŠ Štáflova.

 

552/05 Prodej městských bytových domů - postup

Rada města bere na vědomí harmonogram dalšího postupu ve věci prodeje bytového fondu ve vlastnictví města dle podkladového materiálu.

 

553/05 Převod armádního majetku - lokalita  letiště

Rada města bere na vědomí informaci ve věci dalšího postupu při převodu nemovitého majetku vojenského areálu letiště do vlastnictví města.

 

554/05 Služební cesta do SNV

Rada města bere na vědomí informaci o služební cestě starosty a obou místostarostů do Spišské Nové Vsi.

 

555/05 Revokace usnesení č. 472/05

Rada města revokuje své usnesení č. 472/05 a nahrazuje jej textem:

Rada města schvaluje omezení provozu MHD ve dnech 4. a 5.8.2005 v době od 12:00 do 19:00 hod. z důvodu konání mezinárodního cyklistického závodu ROVNER VYSOČINA 2005 a to na zastávkách Sídl. Pražská, Havlíčkovo nám., Dolní, Penzion STARR, Prokopa Holého, Trocnovská, Žižkov II, Kyjovská, Žižkova, Pekárny, Prima, Zetor závod a BTV plast. 

 

556/05 Dotace - TJ Jiskra

Rada města bere na vědomí žádost TJ Jiskra o povýšení investiční dotace na rekonstrukci fotbalových šaten v areálu Na Losích o 130 000 Kč. V rámci příslušných kompetencí bude žádost postoupena zastupitelstvu města.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                starosta