Usnesení rady města z 11. 4. 2005Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Čeněk Jůzl, Vladimír Hušek, Milan Plodík

Ostatní:

Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Gabriela Cyranyová, Ing. Zdeněk Kopecký, Mgr. Blanka Vyhnalíková, PhDr. Zdeněk Dobrý, Eva Vyoralová, Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Beneš, Ing. Josef Jukl, JUDr. Vít Fikar, Světlana Pátková

 

197/05 Otázky zdravotnictví ve městě

Rada města byla seznámena s koncepcí činnosti Nemocnice Havlíčkův Brod a sdělila své připomínky k této koncepci řediteli nemocnice Ing. Pejchlovi, náměstkovi hejtmana kraje Vysočina Ing. Hájkovi a řediteli Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina MUDr. Sedlákovi.

 

198/05 Pronájem hrobových míst

Rada města ukládá řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod napravit právní nesoulad při pronájmu hrobových míst.

 

199/05 Hospodaření MBS HB s.r.o.
Rada města schvaluje roční účetní závěrku obchodní společnosti  MBS HB s.r.o.  za rok 2004. Rada města schvaluje rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši  82 tis. Kč takto:
  0 tis. Kč na úhradu ztráty z předchozích období
  4 tis. Kč povinný příděl do rezervního fondu
37 tis. Kč do fondu hmotné zainteresovanosti (sociální)
41 tis. Kč ponechat na účtu Nerozdělený hospodářský výsledek.  

 

200/05 Městské informační centrum-zahájení provozu.

Rada města schvaluje termín 5.5.2005 dnem zahájení provozu městského informačního centra.

 

201/05 Městské informační centrum-zahájení provozu.

Rada města schvaluje ing.Jarmilu Menšíkovou odpovědným zástupcem pro živnosti:
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- velkoobchod
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
- zprostředkování obchodu a služeb
za účelem provozování městského informačního centra.

 

202/05 Žaloba

Rada města bere na vědomí, že správkyní konkursní podstaty Stavba - první stavební spol. s r.o. byla na město podána žaloba

 

203/05 Restituce

Rada města se seznámila s výsledky soudního sporu o restituční nárok k pozemkům v areálu TJ Jiskra a schvaluje, že město nepodá odvolání proti rozsudku okresního soudu.

 

204/05 Rozšíření Šubrtovy ulice

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit dopracování projektové dokumentace na rekonstrukci Šubrtovy ulice dle varianty, která zabírá plochu zahrady Základní školy Wolkerova v šíři cca2,3 m o ploše cca 250 m2 ve prospěch podélného stání pro motorová vozidla.

 

205/05 Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce Ledečské ulice

Rada města souhlasí, aby kraj Vysočina provedl společné výběrové řízení na rekonstrukci Ledečské ulice a to včetně stavebních objektů, jejichž investorem je města Havlíčkův Brod. Do hodnotící komise navrhuje rada města za město Havlíčkův Brod Ing.arch. Jaroslava Kruntoráda a jeho náhradníkem p.Libora Honzárka.

 

206/05 Výběrové řízení na dodavatele stavby autobusového terminálu

Rada města souhlasí s upraveným předloženým zněním oznámení zadávacího řízení na Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě a ukládá odboru rozvoje města dále ve věci výběrového řízení postupovat dle zákona č.40/2004 Sb. jako zadavatel.

 

207/05 Hodnocení nabídek veř.zakázky VZ 50003510ZR

Rada města schvaluje na základě výsledků hodnocení otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky na poskytovatele dlouhodobého úvěru 80.000 tis. Kč městu Havlíčkův Brod na Poskytnutí úvěru na předfinancování a spolufinancování projektu Autobusový terminál pro integrovaný systém dopravy přihlášeného k podpoře SROP 2.1.2. opatření Regionální infrastruktura vedené na Centrální adrese pod číslem 50003510ZR uzavření úvěrové smlouvy s uchazečem Českou spořitelnou a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 45244782, která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
V pořadí na druhém místě se umístil uchazeč Kommunalkredit Finance a.s Praha a na třetím místě se umístil uchazeč Komerční banka a.s. Praha.

 

208/05 Žádost o vystavení nájemní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 31 o velikosti 3+1 Husova ul. 1872 Havlíčkův Brod s Pavlem S. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.5. 2005.

 

209/05 Návrh na zařazení do sociálního pořadníku

Rada města schvaluje zařazení Jaroslavy V., Havlíčkův Brod do sociálního pořadníku žadatelů o byt.

 

210/05 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+0 Reynkova 2577 Havlíčkův Brod Evě Č. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

211/05 Přechod nájmu bytu

Rada města potvrzuje přechod nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1 v domě čp. 1239 Žižkov II Havlíčkův Brod pro Helenu K. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

212/05 Pronájem bytů - žádost Nemocnice Havlíčkův Brod

Rada města projednala žádost Nemocnice Havlíčkův Brod o pronájem dvou bytů pro lékaře a ukládá hospodářskému odboru informovat  ředitele Nemocnice o možných formách získání bytů a v případě výskytu vhodných bytů informovat radu města.

 

213/05 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+1 Žižkov II 1201 Havlíčkův Brod Marii B., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

214/05 Přenechání bytu do podnájmu

Rada města  ukládá hospodářskému odboru zveřejnit nabídku bytu č. 34 v domě čp. 1872 Husova ul. Havlíčkův Brod do podnájmu na dobu 2 let, na úřední desce a na webových stránkách města.215/05 Výpůjčka nemovitostí od České republiky v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje výpůjčku ideální 1/5 pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 2698/2 o výměře 884 m2, parcelní č. 2714/6 o výměře 267 m2, parcelní č. 2729 o výměře 599 m2, parcelní č. 2742 o výměře 569 m2 od České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10, městu Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemky pod komunikacemi v k.ú. Havlíčkův Brod v ulicích "U Kasáren" a "Dvořácká".

 

216/05 Záměr pronájmu pozemků v zahrádkářské kolonii "Na Nebi" v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje zveřejnit záměr pronájmu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní č. 1048/1 a 1048/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, za účelem užívání zahrádek.

 

217/05 Pronájem části pozemku pp.č. 752/23 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 752/23 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Ladislavu T., Havlíčkův Brod za účelem provozování novinového stánku. Nájemní vztah bude sjednán zpětně s účinností od 15. ledna 2005 na dobu určitou dvou let, tj. do 14. ledna 2007. V případě doložení vlastnictví nájemce k novinovému stánku, který je umístěn na pozemku parcelní číslo 752/23 ve lhůtě do 14.ledna 2007, bude doba nájmu upravena na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je tříměsíční. Cena za pronájem činí *1300 Kč/m2/rok, tj.*19.500 Kč/rok.

 

218/05 Lesní družstvo ve Štokách - nájemní smlouva

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Lesním družstvem ve Štokách, IČ: 64829561, 582 53 Štoky 261,ve znění přílohy podkladového materiálu. Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje dosud uzavřený nájem.

 

219/05 Změna termínu splatnosti

Rada města bere na vědomí informace hospodářského odboru ve věci nájemní smlouvy č. HO 085/2003/Ho a schvaluje odložení termínu splatnosti nájemného z 15.7.2004 a z 15.1.2005 k datu 30.4.2005. Vzhledem k opakovanému porušení platební kázně neschvaluje prominutí úroků z prodlení za zpožděnou platbu v roce 2004 v částce 13.536 Kč a doporučuje uzavření splátkového kalendáře.

 

220/05 Přehodnocení nájemného ve smlouvách o nájmu nebytových prostor a objektů pro rok 2005

Rada města schvaluje úpravu nájemného na rok 2005 dle upraveného návrhu hospodářského odboru ve znění přílohy.

 

221/05 Souhlas s konáním prezentace

Rada města dodatečně schvaluje konání prezentační akce 5. oddílu vodních skautů v rámci programu prevence kriminality a volnočasových aktivit dětí v prostoru rybníka Cihlář a pobřeží dne 10. dubna 2005.

 

222/05 Organizační složka Městská bytová správa

Rada města schvaluje podle §102, odst. 2, písm. j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, počet pracovníků organizační složky Městská bytová správa na 7,5 plného pracovního úvazku.

 

223/05 Organizační složka Městská bytová správa

Rada města schvaluje uzavření dodatku  č. 8  k mandátní smlouvě uzavřené s Městskou bytovou správou HB s.r.o., Havlíčkův Brod dle odůvodnění podkladového materiálu.

 

224/05 Organizační složka

Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ uzavřít ve smyslu § 249 an. Zákoníku práce 65/1965 Sb. dohodu o přechodu práv a povinností z pracovně-právních vztahů se všemi pracovníky Městské bytové správy HB s.r.o. k 1.5.2005 a pracovní smlouvu od stejného data s dosavadním jednatelem společnosti.

 

225/05 Organizační složka Městská bytová správa

Rada města schvaluje pracovní náplň organizační složky Městská bytová správa, platnou od 1. května 2005. Organizační složka je metodicky řízena příslušným rezortním místostarostou.

 

226/05 Organizační složka Městská bytová správa

Rada města jmenuje podle § 24, odst. 3, zákona 250/2000 Sb. vedoucím organizační složky Městská bytová správa Milana Beneše. Jeho práva a povinnosti jsou obsaženy v pracovní náplni, kterou tímto rada města schvaluje.

 

227/05 Organizační složka Městská bytová správa

Rada města souhlasí s ukončením mandátní smlouvy na správu bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města uzavřené s Městskou bytovou správou HB s.r.o. dohodou k 30. 4. 2005.

 

228/05 Organizační složka Městská bytová správa

Rada města schvaluje změnu manažerské smlouvy jednatele Městské bytové správy HB s.r.o. od 1. května 2005 podle předloženého podkladu.

 

229/05 Organizační složka Městská bytová správa

Rada města schvaluje provedení rozpočtových změn pro organizační zajištění činnosti organizační složky MBS na kapitole 38 do limitu schváleného rozpočtu. Provedené rozpočtové změny budou zobrazeny ve výkaznictví města v květnu 2005.

 

230/05 Organizační složka Městská bytová správa

Rada města souhlasí, že si město vypůjčí od Městské bytové správy HB s.r.o. vybavení kanceláří a osobní automobil na dobu určitou od 1. května 2005 do zrušení společnosti s r.o.

 

231/05 Organizační složka Městská bytová správa

Rada města souhlasí, že si město vypůjčí nebytové prostory v 1. patře domu Na valech 3523 od Městské bytové správy HB s.r.o. na dobu určitou od 1. května 2005 do zrušení společnosti s r.o. Jedná se o nebytové prostory, které jsou sídlem organizační složky Městská bytová správa.

 

232/05 Nájemní smlouvy - sportovní areál v Kotlině

Rada města ukládá Technickým službám Havlíčkův Brod provést revizi cen nájmů  dohodnutých ve smlouvách s jednotlivými nájemci zimního stadionu a krytého bazénu a předložit radě ke schválení návrh cen nájmů, které budou odpovídat cenám obvyklým na trhu.

 

233/05 Rok partnerství

Rada města bere na vědomí informaci o stavu příprav setkání partnerských měst 6.-8. května 2005 v rámci oslav Roku partnerství a souhlasí s navrženým programem dle přílohy 1podkladového materiálu.

 

234/05 Rok partnerství

Rada města bere na vědomí rámcový rozpočet setkání partnerských měst dle přílohy 2 a informaci o odsouhlasených finančních prostředcích z Fondu Vysočiny a Fondu podpory partnerských aktivit EU na projekt "2005 - Rok partnerství".

 

235/05 Rok partnerství

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení čestného občanství města Havlíčkova Brodu Rině van der Veen za dlouhodobý a významný přínos k rozvoji partnerských vztahů mezi občany Havlíčkova Brodu a Brielle.

 

236/05 Koordinační skupina - granty a dotace v roce 2004 a 2005

Rada města bere na vědomí stav žádostí o granty a dotace za město Havlíčkův Brod ve druhé polovině roku 2004 až doposud a ukládá místostarostce Ivaně Štrossové nadále sledovat tuto oblast a zajišťovat koordinaci mezi jednotlivými odbory města.

 

237/05 Turnaj starších žáků ve stolním tenisu

Rada města souhlasí s použitím znaku města v propagačních materiálech k mistrovství ČR starších žáků ve stolním tenisu 14.4. - 15.4.2005.

 

238/05 Stížnost Pretol

Rada města vzala na vědomí průběžnou informaci o řešení stížnosti obyvatel ulice U Kasáren a gen. Kutlvašra  proti činnosti firmy Pretol s.r.o.

 

 

 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Ing. Tomáš HERMANN, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                            Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                     starosta