usnesení rady města z 10. 9, 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Ivan Kuželka

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal , Mgr. Jana Hartmanová, Ing. Jarmila Menšíková, Ing.  Josef Beneš, Ing. Vladimír Kučírek,  JUDr. Vít Fikar, JUDr. Hana Andělová

 

567/07 Žádost o souhlas s vydáním nového organizačního řádu PO Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Rada města podle čl.V, odst. 5 zřizovací listiny  příspěvkové organizace souhlasí s vydáním nového úplného znění organizačního řádu příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 s účinností od 10.9.2007.

 

568/07 Vyhlášení pokusného ověřování podle školních vzdělávacích programů 16 pilotním ZŠ

Rada města bere na vědomí, že ve školním roce 2007/2008 bude v příspěvkové organizaci Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 probíhat pokusné ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu 26 744/2005-22.

 

569/07 Vícepráce rekonstrukce MŠ Příčná

Rada města schvaluje použít část rezervy kapitálových výdajů kapitoly školství do výše 500 tis.Kč na dofinancování akce MŠ Příčná.

 

570/07 Rozhodnutí o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Rada města souhlasí s předloženým návrhem rozhodnutí o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2007.

 

571/07 Chodník Chotěbořská

Rada města ukládá odboru rozvoje města pokračovat v projektové přípravě chodníku vedoucího od podchodu Vršovice podél Chotěbořské ulice dle varianty č. 2.

 

572/07 Rekonstrukce Perknovské ulice

Rada města bere na vědomí informaci o ukončení stavby Rekonstrukce Perknovské ulice a souhlasí s úhradou nákladů dle podkladového materiálu.

 

573/07 Autobusový terminál

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy v Havlíčkově Brodě" (č. 78 0300 11700 5 6233) v upraveném znění upravené přílohy tohoto podkladu.

 

574/07 Souhlas s podnájmem nebytových prostor objektu čp. 53 Havlíčkovo náměstí

Rada města uděluje souhlas s umístěním informačního označení firmy podnájemce Ing. Jany K. na fasádu objektu čp. 53 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě a umístění příjimacího zařízení pro internet za předpokladu schválení umístění předmětného označení   a zařízení  památkovým ústavem v Brně .

 

575/07 Sanace objektu Hanusovský dům č.p. 56, Havlíčkův Brod-informace o výběru zhotovitele

Rada města bere na vědomí informaci o výběru zhotovitele dle Vnitřní směrnice k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. na akci Sanace objektu Hanusovský dům č.p. 56, Havlíčkův Brod, kterým je firma QATROSYSTÉM, spol.s r.o., se sídlem Kyjovská 3578, 580 01  Havlíčkův Brod, IČ  15058654.

 

576/07 Odpuštění nájemného po dobu rekonstrukce nebytových prostor v objektu Hanusovský dům č.p. 56, Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje odpuštění nájemného nájemní smlouvy č. 24/95-Šk ze dne 5. 12. 1995 z nebytových prostor v zadní části objektu čp. 56 (zadní trakt 20,80 m2 a ostatní plochy 52,60 m2) na Havlíčkově náměstí po dobu rekonstrukce prováděných v těchto prostorách od 18. září 2007 do 7. prosince 2007, z důvodu nemožnosti užívání nájemcem.

 

577/07 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Bohuslavem T., Havlíčkův Brod a manžely S., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.10. 2007. Nájemné bude hrazeno ve výši dvojnásobku. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

578/07 Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi Richardem Z., Havlíčkův Brod a Janou R., Havlíčkův Brod. S nájemci budou uzavřeny nájemní smlouvy typu A na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.10.2007. Nájemné bude hrazeno ve výši dvojnásobku. Před uzavřením nájemních smluv budou uhrazeny kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

579/07 Pronájem služebního bytu

Rada města schvaluje pronájem služebního bytu č. 5 Reynkova ul., Havlíčkův Brod pracovnici Městského úřadu Renátě K. na dobu určitou 1 roku od 1.10.2007 do 30.9.2008, za podmínky úhrady kauce na nájemné ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

580/07 Pronájem bezbarierového bytu v domě pečovatelské služby - mimo pořadník

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9 o velikosti 1+1 v domě pečovatelské služby Na Výšině, 3241 Havlíčkův Brod, mimo pořadník Michalu H., Hlinsko v Čechách. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B1, počínaje dnem 1.10.2007, za podmínky úhrady kauce na nájemné a služby ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

 

581/07 Pronájem bezbarierového bytu v domě pečovatelské služby - mimo pořadník

Rada města ruší usnesení č. 426/07 ze dne 11.6.2007.

 

582/07 Schválení podnájemní smlouvy

Rada města schvaluje podnájem bytu č. 13 v domě čp. 2503 Reynkova ul.,Havlíčkův Brod pro Jakuba J. Světlá nad Sázavou a to na dobu 1 roku od 1.10.2007 do 30.9.2008. Nájemce hradí dvojnásobek nájemného.

 

583/07 Pronájem reklamní plochy - BALLI

Rada města schvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 2987 za účelem umístění oboustranného reklamního zařízení o výměře 1,275 m2 reklamní plochy v ulici Kyjovská v Havlíčkově Brodě Janu B., 614 00 Brno, IČ: 46317660 za cenu 2.000 Kč/m2/rok, tj. cena celkem 5.100 Kč/rok s účinností od 1. října 2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

584/07 Pronájem části pozemku pp.č. 2359/27 o výměře 7 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2359/27 o výměře 7 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Martinu a Mileně Š., 580 01 Havlíčkův Brod, za účelem uskladnění dřeva. Nájemní vztah bude sjednán zpětně od 1.9.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena za pronájem činí 100 Kč/rok.

 

585/07 "Optická síť COMA Polička - etapa I v Havlíčkově Brodě" věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění vymezeném v ustanovení § 104, odst. 3, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, zejména v oprávnění zřizovat a provozovat na cizích pozemcích nadzemní a podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů. V nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti v souvislosti s uvedenými činnostmi a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačního vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na nemovitostech. V nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačního vedení a zařízení. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí, parc. č. 2259/85, 2259/102, 2259/124, 2259/125, 2259/127, 2259/130, 2259/131, 2259/138 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch společnosti COMA s.r.o., se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, IČ: 47471557, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemku do původního stavu.

 

586/07 Souhlas s podnájmem nebytových prostor objektu čp. 53 Havlíčkovo náměstí

Rada města schvaluje udělení souhlasu s podnájmem nebytových prostor v objetku čp. 53 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě, Stanislavě K., IČ: 63584484, dle odůvodnění podkladu č. 504.

 

587/07 Výpůjčka Havlíčkova náměstí v Havlíčkově Brodě - Církev Adventistů sedmého dne

Rada města schvaluje výpůjčku části Havlíčkova náměstí o výměře 50 m2 sboru Církve adventistů sedmého dne, zastoupeným kazatelem Stanislavem Slaninou, Havlíčkův Brod, za účelem uspořádání preventivního programu pro zachování zdraví dne 4. října 2007 od 8:00 do 19:00 hodin.

 

588/07 Integrace rodiny krajanů z Kazachstánu

Rada města ruší usnesení č. 537/07 a 538/07 z 27.8.2007.

 

589/07 Integrace rodiny krajanů z Kazachstánu

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+1 v domě čp. 2800 Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod rodině krajanů z Kazachstánu. Bude uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu určitou 1 roku, počínaje dnem 1.11.2007 do 31.10.2008. Za předpokladu , že budou řádně plněny povinnosti nájemce, bude smlouva prodloužena, max. po dobu 5 let. Kauce nebude hrazena, nájemné bude účtováno ve výši dvojnásobku.

 

590/07 Podnět občana dle § 16 zákona o obcích (ulice Mírová)

Rada města ukládá odboru rozvoje města prověřit možnost zbudování jednostranného chodníku podél ulice Mírová - III/3810 a výsledek předložit radě města.

 

591/07 Program jednání zářijového zastupitelstva města

Rada města schvaluje program zářijového jednání zastupitelstva města.

 Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

                                                                                                          

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka