usnesení rady města z 10. 4. 2007Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, Jan Tecl

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Eva Nigošová, Ing. Tomáš Horáček, Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Josef Beneš, Jan Zimmermann

 

225/07 Následná veřejnosprávní kontrola - TS HB

Rada města na základě závěrů následné veřejnosprávní kontroly ukládá řediteli PO TS HB přijmout uložená nápravná opatření, a to: 
1. Dodržovat postupy stanovené „vnitřní směrnicí k postupu zadávání zakázek TS HB malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.“
2. Zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, aby odpovídal podmínkám a prostředí organizace a byl v souladu s platnou legislativou.

 

226/07 Dodatek č.1 ke smlouvě o zabezpečení požární ochrany č. SI- 08/07

Rada města schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě č. SI-O8/07 o zabezpečení požární ochrany, kterým je upřesněno využití finančního příspěvku poskytovaného městem hasičskému záchrannému sboru na oplocení areálu HZS.

 

227/07 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo SI-12/07 s MK Consult

Rada města souhlasí s posunutím termínu dodání části pasportu komunikací na 30.4.2007, jak je uvedeno v dodatku č.1smlouvy o dílo SI-12/07 s firmou Ing. Miroslav Šikula, MK Consult a z důvodu technických problémů na straně města netrvá na sankcích za nedodržení smluvního termínu tak jak je uveden ve smlouvě o dílo.

 

228/07 Žádost o povolení vyjímky z Vnitřní směrnice pro zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona 137/2006 Sb.

Rada města povoluje vedoucímu odboru správy a informatiky odchylně od bodu 2 písmena a) Vnitřní směrnicí k postupu zadávání zakázek města Havlíčkův Brod malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. provést výběr dodavatele 15-ti kusů počítačů z dvou došlých nabídek.

 

229/07 Omezení provozu mateřských škol o letních prázdninách

Rada města schvaluje rozhodnutí ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkova Brodu zajistit letní prázdninový provoz v měsíci červenci 2007 odloučeným pracovištěm Mateřská škola Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832 a v měsíci srpnu 2007 odloučeným pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Žižkov 1352.

 

230/07 Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Rada města schvaluje stanovisko města Havlíčkova Brodu k Podkladům pro studii proveditelnosti k projektu výstavby Krajské knihovny Vysočiny"v Havlíčkově Brodě.

 

231/07 Handball Help 2007

Rada města projednala žádost obchodní společnosti Tango Havlíčkův Brod v.o.s. ze dne 21. 3. 2007 o změnu určení účelu dotace na konání akce Handball Help tak, aby vyhrazené prostředky pro konání akce v roce 2007 mohly být užity na úhradu závazků společnosti vůči příspěvkovým organizacím města.
Rada města konstatuje, že město Havlíčkův Brod oceňuje úsilí a zásluhy všech organizátorů na založení tradice akce Handball Help, spojující rovinu sportovní, kulturně-zábavnou a charitativní a má ve schváleném rozpočtu pro rok 2007 vyčleněny prostředky ve výši 100 tis. Kč na úhradu služeb a činností spojených s organizací akce Handball Help 2007.
Rada města po důkladném zvážení situace a zákonných možností a po opakovaném projednání s řediteli škol, jednateli Tanga Havlíčkův Brod v.o.s. a na jednání rady města ve dnech 5. 2., 12. 2., 21.3., 23.3. a 10.4.2007 vydává k žádosti Tanga Havlíčkův Brod v.o.s. toto stanovisko: 
Ze schváleného rozpočtu města na rok 2007 nelze pokrýt dluhy v.o.s. Tango Havlíčkův Brod za rok 2006. Město je připraveno konání akce Handball Help Cup v roce 2007 finančně podpořit do výše schváleného rozpočtu poté, kdy dojde ze strany Tanga Havlíčkův Brod v.o.s. k úhradě dluhů vůči příspěvkovým organizacím města, a to nejpozději do 31.5.2007. Město nebude spolupořadatelem akce Handball Help 2007.

 

232/07 Vyjádření města Havlíčkův Brod k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „I/38 Havlíčkův Brod – jihovýchodní obchvat“

Rada města souhlasí s předloženým zněním vyjádření města Havlíčkův Brod k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „I/38 Havlíčkův Brod – jihovýchodní obchvat“.

 

233/07 Rekonstrukce středu města

Rada města bere na vědomí informaci k rekonstrukci Havlíčkova náměstí včetně předloženého harmonogramu dle podkladového materiálu a ukládá odboru rozvoje města vyzvat Národní památkový ústav Brno, Dopravní inspektorát Policie ČR Havlíčkův Brod, Hospodářskou komoru Havlíčkův Brod a výbory zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města a pro životní prostředí ke jmenování zástupců pro jednání pracovní skupiny určené pro revitalizaci středu města.

 

234/07 Smlouva o budoucí smlouvě - přeložka kabelů NN a VN, ul. Bělohradská

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie týkající se přeložky kabelové trasy pro úpravu vjezdu v ulici Bělohradská.

 

235/07 Příprava rekonstrukce veřejného osvětlení v ulice Bělohradská

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit realizaci přípravy rekonstrukce veřejného osvětlení v části ulice Bělohradská a na realizaci této stavby uzavřít smlouvy o dílo s firmami M – SILNICE a.s., o.z. Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havlíčkův Brod, a ELEKTROSLUŽBY spol.s r.o., Průmyslová 3608, 580 01 Havlíčkův Brod, cena díla bude dle předložených nabídek.

 

236/07 Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy - osadní výbory

Rada města doporučuje zastupitelstvu města určení rozpočtové rezervy č.org.244 a určení části rozpočtové rezervy č.org. 470 dle podkladového materiálu.

 

237/07 Pronájem bytu č. 47 v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje na základě doporučení bytové a sociální komise pronájem bytu č. 47 o velikosti 2+KK v domě čp. 1128 Bělohradská ul., Havlíčkův Brod Lence K., Havlíčkův Brod. S nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva typu D dle schválených podmínek pro tento dům, počínaje dnem 2.5. 2007, za podmínky úhrady kauce ve výši trojnásobku nájemného a zálohy na úhradu služeb.

 

238/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení na uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 7 Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod se Simonou Š., Havlíčkův Brod , počínaje dnem 2.5.2007.

 

239/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 2 Na Výšině 3219, Havlíčkův Brod s Kateřinou L., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 2.5. 2007.

 

240/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 11 Na Spravedlnosti 3207, Havlíčkův Brod s Jiřím Š., Havlíčkův Brod, počínaje dnem 2.5.2007.

 

241/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 14 Na Výšině 3219, Havlíčkův Brod s Dagmar H.,Havlíčkův Brod , počínaje dnem 2.5.2007.

 

242/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 32  Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod s  Ludvíkem B., Havlíčkův Brod , počínaje dnem 2.5. 2007.

 

243/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemní smlouvy typu E na nájem bytu č. 14 Na Spravedlnosti 3209, Havlíčkův Brod s  Petrem S., Havlíčkův Brod , počínaje dnem 2.5.2007.

 

244/07 Nabídkové řízení pronájmu městských bytů - návrhy na uzavření nájemních smluv

Rada města schvaluje na základě výsledku nabídkového řízení uzavření nájemních smluv typu E na nájem bytu č. 1 Sídliště Pražská 2762, Havlíčkův Brod s Marií H., Havlíčkův Brod , počínaje dnem 2. 5. 2007.

 

245/07 Pronájem rybníka ppč. 219 v katastráním území Termesivy

Rada města schvaluje pronájem pozemku (rybníka) pozemkové parcely číslo 219 o výměře 5.809 m2 v katastrálním území Termesivy Jaroslavu F., Termesivy , za účelem chovu ryb, za cenu 0,50 Kč/m2/rok, tj. 2.904,50 Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.5.2007, přičemž výpověď musí být podána nejpozději do 1.10. příslušného roku.

 

246/07 Revokace usnesení - Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě - Hospodářská komora České republiky

Rada města ruší svoje usnesení č. 172/07 přijaté dne 19. 3. 2007 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě č. 24 o výměře 24,48 m2 (kancelář) a č. 25 o výměře 24,45 m2 (kancelář) organizaci Hospodářské komory České republiky, Freyova 27/82, Praha 9, zastoupená Dr. Ing. Jaromírem Drábkem, IČ: 49279530, za účelem působení organizace Hospodářské komory České republiky, za cenu 900 Kč/m2/rok s účinností od 16. dubna 2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

247/07 Revokace usnesení - Pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě - Hospodářská komora Havlíčkův Brod

Rada města ruší svoje usnesení č. 173/07 přijaté dne 19. 3. 2007 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu čp. 1128 v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě č. 16 o výměře 47,36 m2 (sál), č. 26 o výměře 17,45 m2 (kancelář), č. 27 o výměře 7,06 m2 (společná předsíň ke kancelářím) a č. 28 o výměře 24,84 m2 (kancelář) organizaci Hospodářské komory Havlíčkův Brod, Horní ulice 2002, Havlíčkův Brod, zastoupená Ing. Jaroslavem Drastichem, IČ: 60110201, za účelem působení organizace Hospodářské komory Havlíčkův Brod, za cenu 900 Kč/m2/rok s účinností od 16. dubna 2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

248/07 Výstavba přípojky NN - Termesivy, p. Fikar - věcné břemeno

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zák.č. 458/2000 Sb. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 10/2 a 10/10 v katastrálním území Termesivy ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: 27232425, úplatně za cenu 60 Kč/bm. Geometrický plán si žadatel nechá vyhotovit na vlastní náklady. Do doby kolaudace vedení a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Podmínkou uzavření smlouvy řádné je uvedení pozemků do původního stavu.

 

249/07 Odměna řediteli Technických služeb Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje upravený doplatek odměny za tok 2006 řediteli TS Havlíčkův Brod Ing. Zdeňku Endrlemu.

 

250/07 Pracovní náplně odborů a oddělení městského úřadu

Rada města schvaluje s účinností od 11.4.2007 pracovní náplně jednotlivých odborů a oddělení městského úřadu, které jsou přílohou organizačního řádu úřadu.

 

251/07 Program jednání zastupitelstva dne 23.4.2007

Rada města schvaluje program jednání zastupitelstva města 23.4.2007.

 

252/07 Cena Jana Václava Stamice

Rada města schvaluje záměr udílení cen Jana Václava Stamice mladým hudebníkům a ukládá Tomáši Hermannovi předložit podklad ke schválení zastupitelstvu města a připravit nominace pro rok 2007.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka