Usnesení rady města z 1. 11. 2004Přítomni:

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Bc. Jiří Vondráček, PhDr. Ivana Šrossová, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Vladimír Hušek

Omluveni:

Milan Plodík

Ostatní:

Ing. Václav Stejskal, Ing. Josef Jukl, Ing. Josef Beneš, JUDr. Vít Fikar, Světlana Pátková

 

640/04 Návrh na likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek

Rada města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku dle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 25. 10. 2004.

 

641/04 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2004.

Rada města schvaluje Pokyn II/2004 k zajištění a provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Havlíčkův Brod a jeho organizačních složek k účetní závěrce 2004.
Rada města schvaluje složení Ústřední inventarizační komise pro r. 2004 takto:
Ing. Josef Jukl - předseda, Bc. Jiří Vondráček - místopředseda, PhDr. Ivana Štrossová - 1. člen, Ilona Mišková - 2. člen, Ing. V. Krajanská - 3. člen.

 

642/04 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2004.

Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy města Havlíčkův Brod zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2004. Rada města ukládá ředitelce této příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2004.

 

643/04 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2004.

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2004. Rada města ukládá řediteli této příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2004.

 

644/04 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2004.

Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Konečná zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2004. Rada města ukládá ředitelce této příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2004.

 

645/04 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2004.

Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Nuselská zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2004. Rada města ukládá ředitelce této příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2004.

 

646/04 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2004.

Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace ZŠ Štáflova zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2004. Rada města ukládá ředitelce této příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2004.

 

647/04 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2004.

Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace ZŠ V Sadech zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2004. Rada města ukládá ředitelce této příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2004.

 

648/04 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2004.

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace ZŠ Wokkerova zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2004. Rada města ukládá řediteli této příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2004.

 

649/04 Inventarizace majetku města H. Brod k účetní závěrce za rok 2004.

Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Havlíčkův Brod zajistit inventarizaci majetku, závazků a pohledávek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 29 a § 30) k účetní závěrce 2004. Rada města ukládá řediteli této příspěvkové organizace předložit radě města k projednání Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích inventarizace za rok 2004.

 

650/04 Návrh rozpočtu města H. Brod na rok 2004.

Rada města projednala návrh rozpočtu města 2005 připravený pro pracovní seminář zastupitelstva a doporučuje hledat možnosti snížení deficitu hospodaření.

 

651/04 Chodník Havířská

Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit provedení opravy stávajícího chodníku na pozemku 2395/13 katastrální území Havlíčkův Brod dle požadavku podniku Pleas a.s. v rámci investiční akce Chodník v ulici Havířská v Havlíčkově Brodě

 

652/04 Rekonstrukce komunikace Pražská

Rada města souhlasí s nakoupením stavebního materiálu v roce 2004 na rekonstrukci ulice Pražská s jeho uložením do doby použití u dodavatele stavby firmy Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod s.r.o.

 

653/04 Veřejná zakázka - Stezka pro pěší

Rada města na základě doporučení hodnotící komise stanovuje u veřejné stavební zakázky na realizaci Stezky pro pěší a cyklisty Ostrov – Rico, Havlíčkův Brodv souladu s nabídkovou cenou následující pořadí:  – první Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, druhý Lubomír Dvořák, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod a třetí M – Silnice a.s., Husova 1697, 530 02 Pardubice, odštěpný závod 02 Havlíčkův Brod.

 

654/04 Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení - komunikace Sekaninova

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení ve prospěch vedení kanalizační přípojky v rámci stavby Rekonstrukce komunikace Sekaninova po pozemku parc.č.368/8 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4.

 

655/04 Smlouva o smlouvě budoucí - úprava příjezdu k rodinným domům v ulici Kyjovská

Rada města souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch vedení kanalizační přípojky po pozemku parc.č.3211/3 katastrální území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina.

 

656/04 Změna doby nájmu v domě čp. 1128 Bělohradská - zmocnění hospodářského odboru

Rada města pověřuje hospodářský odbor povolováním změny doby nájmu v domě čp. 1128 Bělohradská ul. v Havlíčkově Brodě.

 

657/04 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Evy Č., Havlíčkův Brod.

 

658/04 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Dáši B., Havlíčkův Brod.

 

659/04 Návrh na doplnění sociálního pořadníku

Rada města projednala návrh bytové a sociální komise na doplnění sociálního pořadníku žadatelů o byt a schvaluje zařazení Jolany V., Havlíčkův Brod.

 

660/04 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+0 Kokořínská 2475, Havlíčkův Brod, Jaroslavě D., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

661/04 Pronájem bytu uchazečce ze sociálního pořadníku

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+0 Smetanovo nám. 1860, Havlíčkův Brod, Janě S., Havlíčkův Brod. Bude s ní uzavřena nájemní smlouva typu A na dobu neurčitou.

 

662/04 Pronájem bytu v domě pečovatelské služby U Kasáren 3504 Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem bytu č. 10 o velikosti 1+ 0 v domě čp. 3504 U Kasáren, Havlíčkův Brod, Václavu P., Lípa. Bude s ním uzavřena nájemní smlouva typu B.

 

663/04 Záměr pronájmu částí pozemků pp.č. 505/5,505/6,505/7,505/8 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje záměr pronájmu částí pozemků pozemková parcela číslo 505/5 o výměře 27 m2, část pozemkové parcely číslo 505/6 o výměře 1 m2, část pozemkové parcely číslo 505/7 o výměře 49 m2 a část pozemkové parcely číslo 505/8 o výměře 38 m2 vše v katastrálním území Květnov, za účelem provozování zahrádky.

 

664/04 Pronájem části pozemku pp.č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod

Rada města schvaluje pronájem části pozemku pozemková parcela číslo 2745/18 o výměře 176 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, Vladimíru R., Havlíčkův Brod. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. prosince 2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 3 Kč/m2/rok.

 

665/04 Pronájem částí pozemků pp.č. 39/1 a 498 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků pozemková parcela číslo 39/1 o výměře 60 m2 a část pozemkové parcely číslo 498 o výměře 25 m2 v katastrálním území Květnov, Zdenkovi a Haně D., Štoky, za účelem užívání zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od 1. prosince 2004 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok. Vzhledem k tomu, že část pozemku 39/1 o výměře 60 m2 v katastrálním území Květnov bude užíván jako zahrada, je třeba požádat orgán ochrany přírody (odbor životního prostředí) o souhlas se zásahem do VKP (významného krajinného prvku).

 

666/04 Pronájem částí pozemků pp.č 505/1, 505/5, 505/6, 505/8 v k.ú. Květnov

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků pozemková parcela číslo 505/1 o výměře 22 m2, část pozemkové parcely číslo 505/5 o výměře 3 m2, část pozemkové parcely číslo 505/6 o výměře 32 m2 a část pozemkové parcely číslo 505/8 o výměře 12 m2 v katastrálním území Květnov, Josefu N., Havlíčkův Brod za účelem provozování zahrádky. Nájemní vztah bude sjednán s účinností od              1. prosince 2004  s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena za pronájem činí 2 Kč/m2/rok.

 

667/04 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 014/2004/Zim

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy číslo HO 014/2004/Zim uzavřené s Jaroslavou C., Havlíčkův Brod, dohodou k 31.prosinci 2004.

 

668/04 Ukončení nájemní smlouvy č. HO 014/2004/Zim

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 684/4 - díl 12 o výměře 84 m2 a díl 13 o výměře 66 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

669/04 Ukončení nájemní smlouvy č. 91/11 MBS HB, s.r.o./2004 - čp. 91 Havlíčkovo náměstí

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 91/11 MBS HB, s.r.o./2004 uzavřené s Anežkou S.,Znojmo, IČ: 67034870 dohodou k 31.10.2004.

 

670/04 Ukončení nájemní smlouvy č. 91/11 MBS HB, s.r.o./2004

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor ve II. patře domu čp. 91 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě o výměře 18 m2.

 

671/04 Dodatek mandátní smlouvy

Rada města schvaluje uzavření dodatku k mandátní smlouvě uzavřené s Městskou bytovou správu HB,s.r.o., Havlíčkův Brod dle odůvodnění podkladového materiálu.

 

672/04 Převod objektů Dolní ul. č.p. 3107 a Horní ul. č.p. 2002 v Havlíčkově Brodě z majetku státu do vlastnictví města Havlíčkův Brod - informace o stavebně technickém stavu objektů

Rada města bere na vědomí informaci o stavebně technickém stavu nebytových objektů v Dolní ul. č.p. 3107 a v Horní ul. č.p. 2002 v Havlíčkově Brodě - podklad k předložené nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Havlíčkův Brod Štáflova 2003 v Havlíčkově Brodě na převod objektů do majetku města dle zákona č. 219/2000 Sb.

 

673/04 Žádost o výpůjčku sálu  Staré radnice na 14.11. 2004 pro soubor Limbora

Rada města schvaluje výpůjčku sálu Staré radnice na den 14.11.2004 od 13.30 do 17.30 pro pěvecký soubor Limbora při ZŠ Štáflova k pořádání koncertu.

 

674/04 Reklamně-prodejní akce spol. Český Mobil a.s. - Oskar na Havlíčkově náměstí

Rada města schvaluje užívání Havlíčkova náměstí společnosti Český Mobil a.s., Vinohradská 167, Praha 10 pro uskutečnění reklamně-prodejní akce ve dnech 11. - 13. listopadu 2004 v rozsahu 32 m2 na Havlíčkově náměstí. Poplatek za užívání Havlíčkova náměstí se zvyšuje, vzhledem ke stání prodejny Oskaravan i přes noc, o 20 %. Celkem je tedy stanoven ve výši Kč 3.456.

 

675/04 Předvolební mítink České strany sociálně demokratické

Rada města schvaluje výpůjčku Havlíčkova náměstí České straně sociálně demokratické, Nadražní 397, Havlíčkův Brod za účelem uspořádání doprovodného programu k předvolebnímu mítinku na Havlíčkově náměstí. Předvolební mítink se bude konat na Havlíčkově náměstí dne 4. listopadu 2004 od 10°° do 18°° hodin včetně úklidu středové plochy Havlíčkova náměstí, kterou zajistí pořadatel.

 

676/04 Umístění znaku města na dokument "Benchmarking......."

Rada města souhlasí s umístěním znaku města na všech dokumentech, které prezentují výsledky projektu "Benchmarking výkonu státní správy", do něhož je Město Havlíčkův Brod zapojeno.

 

677/04 Sociální věci

V souladu s  § 37 zákona 114/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů rada města schvaluje návrh č. 18 na zařazení do poradníku a následné umístění do domova důchodců dle přiloženého seznamu. 

 

PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ, v. r.

Bc. Jiří VONDRÁČEK, v. r.

Místostarostové                                                        Ing. arch. Jaroslav KRUNTORÁD, v. r.

                                                                                                     starosta