Tisková zpráva k červnovému zastupitelstvu města

Zobrazeno 12. 6. 2024


Na červnovém zastupitelstvu města Havlíčkův Brod byla schválena aktualizace obecně závazné vyhlášky o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Zastupitelé se seznámili s novou vizuální identitou a schválili i aktualizované Zásady pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města. Schváleny byly i dvě individuální dotace, a to pro TJ Sokol Mírovka i TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Zastupitelé rovněž schválili změnu rozpočtu a závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2024, kdy došlo k navýšení rozpočtových příjmů a v souvislosti s tím i k navýšení rozpočtových výdajů. Nově byl schválen také finanční příspěvek vlastníkům kulturní památky, kteří se přihlásili do Programu regenerace MPR a MPZ 2024 na obnovu památkového objektu. 

Aktualizace obecně závazné vyhlášky o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
V rámci aktualizace obecné vyhlášky o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství byly, na doporučení oddělení dozoru a kontroly veřejné správy, provedeny formální změny. Na žádost městské policie pak byla také zapracována nová lokalita veřejného prostranství, na kterou se nově vyhláška také vztahuje. Konkrétně jde o okolí Plovárenské ul., kde strážníci městské policie často řeší osoby požívající alkohol.

Individuální dotace a Zásady pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města
Zastupitelstvo města rovněž schválilo žádost o individuální dotaci TJ Sokol Mírovka. Dle slov pana starosty Zbyňka Stejskala je tento spolek ukázkou toho, jak správně by měly spolky fungovat. Sokol Mírovka se snaží aktivně vyhledávat dotační tituly, které mohou využít na zvelebení a zlepšení nemovitosti, kterou mají od města svěřenou do užívání. Často na tyto objekty město o dotaci žádat nemůže, ale spolek ano. Snažíme se pak spolku pomoc s dofinancováním, aby mohl být účel naplněn. Je  to výhodná investice do majetku města, kterou by stejně v budoucnu muselo město provést.

Zastupitelstvo dále schválilo individuální dotaci pro TJ Jiskra Havlíčkův Brod. „Spolku TJ Jiskra Havlíčkův Brod v loňském roce výrazně narostly náklady na energie a vše se spolek snažil sanovat vlastním přičiněním a provozním úvěrem. Nicméně tento krok nijak neřeší situaci zvýšených nákladů za energie pro rok 2024, kdy bude tento problém přetrvávat. Navíc Jiskra má i novou víceúčelovou halu, u které vycházíme stále pouze z odhadů nákladu, protože není v provozu ani rok. Město si je vědomo, že Jiskra ve standardním řízení před koncem roku nemohla čerpat vyšší dotaci s ohledem na Zásady pro poskytování finanční podpor, proto řeší nastalou situaci formou mimořádné dotace. S ohledem na to, že jde o největší sportovní spolek, který má 1400 členů, je nutné tomuto spolku finančně vypomoci,“ uvedl k tomuto bodu starosta města Zbyněk Stejskal. Starosta města Havlíčkův Brod dále navázal i tím, že situace TJ Jiskra vedla příslušný odbor města k aktualizaci Zásad pro poskytování finančních podpor, čímž by mělo být vytvořeno prostředí pro čerpání dotace ve standardním režimu. Tím dojde ke značné redukci mimořádných individuálních dotací.

Zvýšení rozpočtových příjmů
Město v aktuálním období nově identifikovalo původně nepředpokládané příjmy, konkrétně jde o částku 58,3 mil. Kč. Navýšení rozpočtových příjmů souvisí s vratkami za vypořádání provozních příspěvků zřizovaných příspěvkových organizací, zejména tedy Technických služeb města Havlíčkův Brod. Dále došlo ke sledované výplatě likvidačního zůstatku Sberbank a rovněž bylo oproti plánu i vyšší inkaso z úročení vkladů volných prostředků města. „Rozpočtové výdaje byly zvýšeny na 77,19 mil. Kč, přičemž rozdíl v hodnotě 16,89 mil. Kč byl aktivován z původně plánované rozpočtové rezervy, tedy nedojde ke změnám u plánovaného schodku hospodaření. Plánujeme, že tyto výdaje budou použity primárně do rozvoje infrastruktury. Tady se bavíme o zkrácení rekonstrukce ulice Dobrovského a B. Kobzinové na jeden rok z původně plánovaného rozložení stavby na dvě části do let 2024 až 2025, dále o výstavbě a opravě chodníků a veřejného osvětlení ve vytipovaných lokalitách. Rovněž nám do těchto výdajů padají ještě náklady spojené s rekonstrukcí Staré radnice, připravované cyklostezky nebo dokončení kanalizačního řadu,“ vysvětluje Zbyněk Stejskal, starosta města. Město s ohledem na novou strategii v oblasti kultury a cestovního ruchu předpokládá také zvýšené náklady příspěvkové organizace MDKO (Městské divadlo a kino Ostrov).

Dotace z Programu regenerace MPR a MPZ 2024
Zastupitelstvo města dále souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku vlastníkům kulturní památky, kteří se přihlásili do Programu regenerace MPR a MPZ 2024 na obnovu památkového objektu. „Konkrétně půjde o obnovu měšťanského domu č.p. 185 v Horní ulici, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 13 100Kč, dále o budovu děkanství č.p. 173 na Rubešově náměstí, a to ve výši  max. 80 000Kč, o obnovu měšťanského domu č.p. 152 v Dolní ulici, a to ve výši  max. 110 000 Kč, o obnovu měšťanského domu č.p. 54, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 25 460 Kč,“ přednesl Libor Honzárek, místostarosta města.

Nové složení Školských rad havlíčkobrodských základních škol
Zastupitelstvo města jmenovalo také pro funkční období 2024 až 2027 členy Školských rad havlíčkobrodských základních škol. „Do jednotlivých školských rad, které jsou tříčlenné, byli navoleni jak zastupitelé města Havlíčkův Brod, tak i odborníci z příslušného Odboru sociálních věcí a školství. Konkrétní složení jednotlivých rad naleznou obyvatelé města ve veřejném usnesení z dnešního zastupitelstva,“ říká Vladimír Slávka, místostarosta města.

Přijetí daru od Kraje Vysočina - komunikace u JV obchvatu
„Zastupitelstvo města na svém dnešním zasedání schválilo také uzavření budoucí darovací smlouvy, která se týká převzetí silnic III/03813 v katastrálním území Termesivy a dále silnice III/03811 v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod,“ říká místostarostka města Marie Rothbauerová.