Obyvatelům Havlíčkova Brodu se od nového roku změní systém platby za popelnice

Zobrazeno 8. 4. 2024


Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schválilo na svém dubnovém zasedání dvě obecně závazné vyhlášky města, které se vztahují k odpadovému hospodářství. Od prvního ledna 2025 se změní systém placení místního poplatku za komunální odpad, kdy se přechází z paušální platby za osobu s  trvalým pobytem v Havlíčkově Brodě na platbu za množství odpadu odkládaného z jednotlivých nemovitostí. Současně byla schválena také vyhláška města o obecním systému odpadového hospodářství, která na problematiku úzce navazuje.

Na dubnovém zastupitelstvu města Havlíčkův Brod byly schváleny dvě nové vyhlášky, které se týkají odpadové problematiky. Zatímco doposud město vybíralo poplatek za popelnice paušálně dle osob přihlášených k trvalému pobytu v dané nemovitosti, tak od roku 2025 dojde ke změně. Nově bude platit každá nemovitost částku 0,65 Kč za litr odpadu, a to podle kapacity sběrných nádob na směsný komunální odpad a s ohledem na počet svozů. Na lidech pak bude záležet, zda si od nového roku budou chtít změnit velikost nebo počet sběrných nádob.

S ohledem na platnou legislativu a zvyšující se poplatek za skládkování musí město Havlíčkův Brod přistoupit stejně jako ostatní města ke změně odpadové vyhlášky. Některá města jdou cestou výrazného navýšení poplatku za popelnice na osobu s trvalým pobytem, město Havlíčkův Brod ale zavede systém více odpovídající reálně vyprodukovanému odpadu. „Cesta, pro kterou jsme se rozhodli, by měla vést obyvatele Havlíčkova Brodu k zodpovědnému nakládání s odpadem a k důslednému třídění. Současně bude více reflektovat realitu vyprodukovaného odpadu. V důsledku to znamená, že kdo bude třídit a bude mít menší popelnici na směsný odpad, zaplatí například i méně než dnes. Na druhou stranu ti, kteří netřídí a produkují velké množství odpadu, tak si od ledna budou muset připlatit,“ vysvětluje Zbyněk Stejskal, starosta města.

Nová podoba platby za odvoz a zpracování komunálního odpadu bude spravedlivější hned v několika ohledech. Nový systém bude zohledňovat skutečně bydlící osoby v dané nemovitosti, což se bude týkat například i pronajatých bytů nebo rodinných domů, které nyní fungují jako malé ubytovny, apod. Město Havlíčkův Brod však předpokládá i drobné komplikace, zejména u jednočlenných či dvoučlenných domácností žijících v rodinných domech. „Tito lidé mohou mít z dřívější doby velkou sběrnou nádobu, kterou mnohdy ani nenaplní a bude nutné je informovat, aby ji vyměnili za menší. Jinak by se mohlo stát, že budou zbytečně platit za objem, který není vyvážen. Na druhou stranu ve výsledku se mohou i oni v rámci nového systému dostat na nižší částku,“ doplňuje Marie Rotbauerová, místostarostka města Havlíčkův Brod.

Nový systém navazuje na dlouholetou strategii města v oblasti odpadové politiky a zodpovědného třídění. O tom, že jde město Havlíčkův Brod správnou cestou a jednotlivá opatření fungují, svědčí i dlouhodobé výsledky. V roce 2021 i 2022 získalo město i ocenění, tzv. Odpadového Oskara za množství směsného komunálního odpadu mezi městy v Kraji Vysočina nad 5.000 obyvatel.