Program na jednání zastupitelstva města 28. 5. 2007Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 28.5.2007 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí     

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 178  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady člena zastupitelstva    

č. 208  Informace a zápis z jednání hospodářského výboru zastupitelstva města ze dne 9.5.2007    

č. 214  Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města    

            4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 173  Volba přísedících okresního soudu           

č. 174  Valná hromada Vak Havlíčkův Brod a.s.

č. 177  Valná hromada  Úpravna vody Želivka a.s.        

č. 207  Valná hromada HC Rebel a.s.       

č. 179  Partnerská smlouva s jihotyrolským městem Brixen      

            5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 186  Plánovací smlouva-bytový komplex Pražská       

č. 187  Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Mírovka

č. 188  Financování Stavebních úprav sportovního areálu TJ Jiskra Havlíčkův Brod          

č. 189  Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Havlíčkův Brod-směr Chotěboř        

č. 190  Přijetí daru technické infrastruktury v lokalitě "U Dubnů"     

č. 191  Dopravní řešení na Masarykově ulici       

č. 192  Prodej plynovodní přípojky - Denní centrum pro seniory         

č. 193  Koupě části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 815/1 a domu č.p. 1415 v Havlíčkově Brodě      

            6. (přestávka)           

            7. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 209  Záměr prodeje areálu kasáren letiště        

č. 184  Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dobronín

č. 211  Záměr prodeje části  pozemku  k.ú. Havlíčků Brod ppč. 526/9 

č. 185  Záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1          

č. 194  Záměr prodeje  pozemku v k.ú. Termesivy ppč. 462/1   

č. 183  Doplnění pravidel prodeje bytového fondu ve vlastnictví města H.Brod         

č. 180  Prodej městských bytových domů-bytových jednotek   

č. 198  Prodej volných bytů za tržní ceny 

č. 210  Informace o objektu čp. 43 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě         

č. 196  Prodej stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň           

č. 197  Prodej pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34       

č. 212  Prodej částí pozemků v k.ú. Mírovka  dle PK ppč. 1019,1023, 1024 a dle KN ppč. 1024 a 1012/2  

č. 213  Směna pozemků - H.B.N. a.s. Huťská 229, Kladno - revokace 

č. 200  Směna pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 2024/2, 2024/3,  2024/5, 2025/2, 2025/3, 2392/2, 2392/3, 3730, 448/4    

č. 199  Koupě pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 1111 " Revitalizační a protipovodňové opatření na Cihlářském potoce"

č. 201  Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

č. 202  Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky  do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita  Lidická-Havířská  

č. 204  Pozemky ve vlastnictví České republiky v zahrádkové kolonii "Vodárna" - Vršovice          

č. 205  Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 103/07 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 203  Darování pozemků parc. č. 2642/18 a 2642/16 v k.ú. Havlíčkův Brod 

            Volba členů hodnotící komise - prodej kasárna letiště    

            8. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann   

č. 195  Smlouva o poskytnutí dotace - dopravní hřiště.  

            Střednědobý záměr vzdělávací soustavy města Havlíčkova Brodu       

            9. Různé        

č. 206  Zpráva o jednání rady města         

                                              

S pozdravem

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 21.5.2007 / 21.5.2007