Program na jednání zastupitelstva města 26. 3. 2007Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 26.3.2007 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí     

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 128  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady člena zastupitelstva    

č. 95    Úprava jednacího řádu výborů zastupitelstva     

č. 126  Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města    

            4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 122  Rozvrhové usnesení soudu 

            5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 125  Usnesení z jednání hospodářského výboru ZM ze dne 13.3.2007         

č. 98    Prodej městských bytových domů-bytových jednotek   

č. 99    Prodej volných bytů za tržní ceny 

č. 112  Prodej pozemků  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 102/2, ppč. 2259/39 a části ppč. 103/10           

č. 113  Prodej části pozemku  v k.ú. Mírovka ppč. 1065/1         

č. 114  Koupě pozemků  v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 121/24, 121/26, 2259/180, 725/18, 1966/3, 279/1, 1967/5,  1966/2

č. 115  Koupě pozemkových parcel v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě Nuselská škola

č. 117  Koupě pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5170 a části pozemku ppč.1055/4  včetně příslušenství  a stavby.           

č. 116  Směna pozemků v k.ú. Perknov - rybníky           

č. 118  Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "Poříč" - k.ú. Havlíčkův Brod       

č. 119  Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky  do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita "U Nuselské školy"           

č. 120  Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.70/07 v k.ú. Havlíčkův Brod 

č. 121  Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 44/07 v k.ú. Havlíčkův Brod

č. 127  Darovací smlouva    

č. 97    Záměr prodeje domu čp. 53 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě        

č. 100  Záměr prodeje části  pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 689/23      

č. 101  Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 936/1, 2327/3 a 3786/3    

č. 106  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 1762/1       

č. 105  Záměr prodeje pozemku k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1708/29     

č. 107  Záměr prodeje v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 651/3           

č. 123  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34 studna        

č. 108  Záměr prodeje části  pozemku v k. ú. Perknov ppč. 103/34  přístavba

č. 109  Záměr prodeje pozemků  v k.ú. Mírovka ppč. 975/5, 975/1 a 976        

č. 110  Záměr směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3941/2          

č. 111  Záměr směny  pozemků  v k.ú. Suchá stpč. 162/3  a část ppč. 61/8       

č. 124  Jednotné zásady nakládání s nemovitým majetkem města        

            6. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 131  Pojmenování názvu ulice U Rybníčku      

č. 132  Bělohradská ulice - smlouva o společném postupu zadavatelů  

č. 133  Plánovací smlouva - bytový komplex Pražská     

            7. Podklady uvolněného člena rady - Ing. Tomáš Hermann      

č. 96    Veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací z rozpočtu města r. 2006  

            8. Různé        

č. 134  Zřizovací listina organizační složky Správa nemovitostí - kasárna letiště        

č. 129  Návrh na uzavření smíru   

č. 130  Zpráva z jednání rady města         

                                              

S pozdravem

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 20.3.2007 / 20.3.2007