Program jednání zastupitelstva města 31. 5. 2010Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 31.5.2010 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 130          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 115          Žádost o finanční podporu TJ Jiskra - úprava povrchu ve sportovní hale

č. 123          Valná hromada Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.         

č. 125          likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek    

č. 126          Závěrečný účet města H.Brod za rok 2009     

č. 127          Žádost o finanční podporu na zajištění akce "Letní kino" v Havlíčkově Brodě  

č. 128          Návrh rozpočtových změn 05/2010     

č. 131          Valná hromada Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

č. 167          Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod 

         3. Podklady místostarosty - Libor Honzárek   

č. 133          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - areál VKS a přilehlé plochy 

č. 134          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - stav.parc.č. 1, část parc.č. 64/1 v k.ú. Poděbaby    

č. 135          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - část pozemků parc.č. PK 830, 845/1-2 v k.ú. Mírovka

č. 136          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - část pozemku parc.č. 806/1 v k.ú. Šmolovy   

č. 137          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 816/1-5 v k.ú. Šmolovy       

č. 138          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 907/2 a 3634 v k.ú. Havlíčkův Brod         

č. 139          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 903/10 a 909/2 v k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 140          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - část pozemku parc.č. 1669 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu (místní část Svatý Kříž)    

č. 150          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č.227/1 parc.č. PK 225, 227/1, 227/2 v k.ú. Poděbaby (místní část Občiny u Šmolov)       

č. 151          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 585/11, 585/32, 585/33 v k.ú. Havlíčkův Brod (Ledečská ul.)       

č. 152          Prodej plynovodní přípojky       

č. 154          Změna ÚPSÚ - parkoviště u HŘBITOVA  

č. 155          Jihovýchodní obchvat - smlouva o spolupráci

č. 156          Výstavba obchodního centra     

         4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 132          3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 141          3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 142          Prodej pozemku v k. ú. Šmolovy ppč. 879/1 

č. 143          Záměr prodeje pozemku ppč. 125/71 v k.ú. Perknov        

č. 144          Záměr prodeje části pozemku ppč. 745/8 v k.ú. Havlíčkův Brod  

č. 145          Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/21 - revokace

č. 146          Záměr prodeje pozemku v k. ú. Mírovka ppč. 1150/3       

č. 147          Dodatek k prodeji pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 3768    

č. 148          Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 537/50, 537/51,, 537/53, 537/54, 537/55, 537/56, 537/58, 2290/8, 2290/9, 361/10  

č. 149          Prodej pozemku v k. ú. Perknov ppč. 103/214       

č. 153          Záměr směny pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1661/124     

č. 157          Směna pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod  ppč. 407/10 a 407/26    

č. 158          Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pro pěší zónu Havlíčkův Brod - Perknov

č. 159          Vegetační úpravy místních komunikací v souvislosti se stavbou "I/38 Havlíčkův Brod - jihovýchodní obchvat"    

č. 160          ZTV Žižkov III, 3. etapa, Havlíčkův Brod - kupní smlouva a převzetí objektů do majetku města, SO - 01 Komunikace, SO - 08 Kabelové vedení, veřejné osvětlení       

č. 161          Žádost o snížení úroku z prodlení - odvolání 

č. 162          Záměr darování části pozemku ppč.182/1 v k.ú. Havlíčkův Brod  

č. 163          Prodej nemovitostí areálu - kasárna letiště IV.etapa

č. 164          Prodej stavebních parcel v lokalitě U Rybníčku       

č. 165          Záměr směny pozemku ppč. 162/18 a části pozemku ppč. 162/37 v k.ú. Poděbaby   

č. 166          Prodej akcií HC Rebel a.s. a Smlouva o spolupráci mezi ŽSD a.s. a Městem Havlíčkův Brod        

         5. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann

č. 168          Zpráva o předkládaných žádostech o dotace ze SF EU a dalších programů       

č. 169          Koncepce kultury Města Havlíčkův Brod         

         6. Různé     

č. 129          Zpráva z rady města        

                                     

 

S pozdravem

 

 

                                                                   Ing. Jana Fischerová, CSc.,v.r.

                                                                                   starostka

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 24.5.2010 / 24.5.2010