Program jednání zastupitelstva města 29. 9. 2008Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 29.9.2008 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí     

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 263  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady člena zastupitelstva    

č. 251  Zpráva z valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s.     

č. 262  Zpráva z kontrolního výboru        

č. 290  Informace o hospodareni HC REBEL a.s. k 8. mesici 2008 a priprava mimoradne valne hromady           

č. 288  Vyhlášení grantu     

č. 289  Petice proti znaleckému odhadu ceny       

            4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 274  Zpráva z valné hromady HC Rebel          

č. 283  Zpráva z členské schůze Lesního družstva          

č. 287  Zpráva z valné hromady Kulturního domu Ostrov s.r.o.          

č. 286  Účast na světovém finále Ironman

č. 276  Spišská Nová Ves - povodeň          

č. 235  Rozpočtová opatření 9/2008           

č. 272  Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek           

            5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 246  Regionální operační program - revitalizace středu města          

č. 248  Operační programy - podpořené projekty           

č. 253  Podchod Masarykova ulice

č. 259  Prodej kanalizace    

č. 257  Pořízení nového územního plánu Havlíčkův Brod          

č. 258  Změna ÚP SÚ Havl.Brod - pozemky p.č.197 a 889/2 v k.ú. Šmolovy   

č. 249  Změna ÚP SÚ  Havl Brod-pozemek p.č.95/1 v k.ú.Klanečná    

č. 245  Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod, místní část Šmolovy     

č. 260  Změna ÚP SÚ Havl.Brod, pozemky p.č. 169/2 a 126/1 v k.ú.Poděbaby          

č. 261  Změna ÚP SÚ Havl.Brod,Humpolecká ul., Havl.Brod, p.č. 2785/1, 2786/1, 2786/2, 3515/1, 2796/4 a 2795/5

č. 264  Změna ÚP SÚ Havl.Brod, část pozemku p.č.PK 383/1 v k.ú. Termesivy        

            6. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 212  Duplicitní vlastnictví k pozemku parcelní č. 2745/24 v k.ú. Havlíčkův Brod   

č. 213  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá  u Havlíčkova Brodu ppč. 807/4          

č. 266  Prodloužení lhůty na realizaci prodeje pozemku

č. 267  Žádost o prodloužení doby kolaudace RD na ppč. 632/7 (Spálená stráň)        

č. 254  Záměr směny pozemku parcelní č. 243/4 v k.ú. Poděbaby        

č. 256  Areál kasárna letiště – prodej objektu č.92          

č. 214  Záměr směny pozemků v k.ú. Mírovka  ppč . 37/1, 38, 631/4 a 40/4     

č. 215  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 40/2         

č. 216  Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.1040/3, 2342/1, stpč. 6288

č. 236  Záměr prodeje části pozemku ppč. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 237  Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod řadovými garážemi U Panských         

č. 217  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3211/56  

č. 218  Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 87, 88, 89, 90 a část ppč. 2259/108      

č. 219  Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 2088/2 a ppč. 2644/2    

č. 238  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3819, 1967/3, 1962/17   

č. 220  Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod parc. č 2259/129, 2259/128 a st. 4712 

č. 221  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 998/1         

č. 270  Záměr prodeje pozemků a budovy v k.ú. Štoky  

č. 222  Záměr prodeje orné půdy  

č. 223  Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Termesivy ppč. 10/1, 569/4 a 569/3         

č. 239  Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 998/27     

č. 277  Prodej pozemku pč. 628/142 - rozšíření kupní smlouvy 

č. 240  Prodej pozemku v k.ú. Perknov  ppč. 125/62      

č. 279  Prodej trvalých porostů v souvislosti se silniční stavbou "I/34-Rouštany-Pohled"     

č. 224  Směna pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2366/2      

č. 225  Koupě pozemku parcelní č. st. 5317 v k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 268  Koupě části pozemku parcelní č. PK 1175 v k.ú. Havlíčkův Brod - lom Vlkovsko - revokace         

č. 275  Koupě pozemků v k.ú. Mírovka - v areálu TJ Sokol Mírovka  

č. 269  Odkoupení pozemků v k.ú. Simtany         

č. 241  Odkoupení pozemků Letná ppč. 674/13, 689/39, 688/14, 689/38           

č. 226  Bezúplatný převod pozemku v areálu "Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská čp.3240"          

č. 227  Bezúplatný převod pozemku pod "Domem s pečovatelskou službou - Na Výšině"   

č. 228  Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 152/08 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 229  Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v ulici "Na Spravedlnosti" 

č. 230  Bezúplatný převod pozemků u "Domu pro seniory" a "Domu s pečovatelskou službou"   

č. 231  Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - pod komunikací "Na Výšině"   

č. 232  Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v ulici "Reynkova" 

č. 233  Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlasnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "Na Výšině" 

č. 242  Revitalizační a protipovodňové opatření na Cihlářském potoce  - směna části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2273/3     

č. 244  Revitalizační a protipovodňové opatření na Cihlářském potoce - odkoupení pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1211 a 1212        

č. 243  Revitalizační a protipovodňové opatření na Cihlářském potoce - odkoupení pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1218, 1219 a PK pozemky ppč. 1218,1228/1, 1229/1 

č. 247  Revitalizační a protipovodňové opatření na Cihlářském potoce - odkoupení části pozemku  dle PK ppč. 1176   

č. 273  Revitalizační a protipovodňové opatření na Cihlářském potoce - odkoupení části pozemků dle PK ppč. 1300, 1301     

č. 282  Revitalizační a protipovodňové opatření na Cihlářském potoce - odkoupení pozemků dle PK ppč. 1302 a 1303

č. 284  Doplnění zřizovací listiny TS - umělá fotbalová tráva    

č. 255  Prodej bytů třetím osobám 

č. 285  Prodej volného bytu za tržní cenu 

č. 250  Prodej městských bytových domů-bytových jednotek   

č. 252  Privatizace městských bytů-doplnění pravidel    

č. 281  Zpráva z valné hromady VaK a.s. Chrudim       

č. 280  Zpráva z valné hromady VaK a.s. Havlíčkův Brod        

            7. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann   

č. 234  Udělení cen města nejlepším žákům základních škol za školní rok 2007/08    

č. 265  Výjimka ze Zásad    

č. 278  Určení celkové částky rozpočtu na rok 2009 na poskytování podpor neziskové činnosti ve městě   

            8. Různé        

č. 271  Zpráva o činnosti rady města         

                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                   Ing. Jana Fischerová, CSc.,v.r.

                                                                                   starostka

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 22.9.2008 / 22.9.2008