Program jednání zastupitelstva města 28. 4. 2008Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 28.4.2008 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí     

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 124  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady člena zastupitelstva    

č. 125  Zápis z výboru pro sociální a zdravotníé tématiku ze dne 3. 4. 2008    

            4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 133  Valná hromada VaK a.s. Chrudim          

č. 132  Ceny města   

            5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 113  Darování projektové dokumentace           

č. 128  Změna územního plánu západní části obchvatu města   

            6. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 104  Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1777/92, 1777/87, 1777/99           

č. 105  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 840          

č. 106  Prodej domu v Havlíčkově Brodě č.p. 1415 na pozemku stpč. 815 /1 v k.ú. Havlíčkův Brod           

č. 107  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 150/4          

č. 108  Záměr prodeje  stavebních pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  pod garážemi  a ppč. 2627/2  

č. 109  Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4174         

č. 110  Prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2328/2 PK 

č. 111  Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4858         

č. 114  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/100      

č. 115  Prodej pozemků v k.ú. Ždírec na Moravě

č. 116  Prodej městských bytových domů - bytových jednotek 

č. 117  Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 - podíl 1/10 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 118  Zajištění správy kasáren Letiště    

č. 119  Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod  - lokalita "Sportovní areál" - revokace       

č. 120  Koupě pozemků parcelní č. 1107/13 a 3946/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - pro poldr       

č. 121  Žádost o určení správce Cihlářského potoka - dělená správa   

č. 122  Prodej uvolněných stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň  

č. 123  Koncepce řešení bytové a sociální otázky v domech čp. 310, 311 v ulici 5. května a čp. 1375 v ulici Havířská       

            7. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann   

č. 131  Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008 - podle nových Zásad         

č. 134  Žádost o dotaci TJ Jiskra   

č. 129  GRANTY 2008       

č. 130  Zásady pro poskytování neinvestičních dotací a grantů 

č. 112  Lunety - bezúplatný převod do majetku města.  

            8. Různé        

č. 126  Zpráva o činnosti rady města         

č. 127  Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace      

                                              

S pozdravem

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 22.4.2008 / 22.4.2008