Program jednání zastupitelstva města 28. 1. 2008Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 28.1.2008 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí     

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 30    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady člena zastupitelstva    

č. 1      Zpráva o činnosti kontrolního výboru      

č. 5      Usnesení výboru pro výchovu, vzdělávání a sport          

č. 7      Zápis z jednání výboru pro sociální a zdravotní tématiku         

            4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 6      Novela vyhlášky č. 7/2005 o Městské policii města Havlíčkův Brod      

č. 12    Zpráva o činnosti Městské policie Havlíčkův Brod za rok 2007

            5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 20    Příspěvek na obnovu kulturní památky   

č. 21    Záměr rezidenčního bydlení "Nad Skalkou"      

č. 22    Stavební akce školství 2008

č. 23    Návrh opatření obecné povahy k návrhu změn č.24 a č.25 ÚP SÚ HB           

            6. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 2      Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod  v lokalitě "U Termesiv"         

č. 3      Bezúplatný převod pozemků v areálu "Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská čp. 3240" - využití převáděných nemovitostí    

č. 4      Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "Na Výšině" - revokace    

č. 9      Směna  části pozemku v k.ú. Termesivy  614       

č. 11    Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1 a ppč. 807/1 

č. 13    Prodej části pozemku ppč. 3053/4 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 14    Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 942/4

č. 15    Opětovné projednání prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2328/2      

č. 16    Prodej pozemku pč. 628/144 - rozšíření kupní smlouvy 

č. 17    Prodej pozemku pč. 628/139  - rozšíření kupní smlouvy

č. 18    Prodej městských bytových domů-bytových jednotek   

č. 19    Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod       

č. 24    Kasárna letiště – prodej pozemku st.p.č. 5480 včetně stavby bez čp/če na st.p.č. 5480 v k.ú. Havlíčkův Brod, p.p.č.162/9, p.p.č.162/10, st.p.č. 158, st.p.č. 160 včetně staveb bez čp/če na st.p.č. 158 a 160 v k.ú. Poděbaby.     

č. 25    Prodej areálu sběrných surovin v Havířské ulici v Havlíčkově Brodě  

č. 27    Prodej pozemku parc. č. 294/24 v k.ú. Poděbaby           

č. 28    Prodej městských bytových domů-bytových jednotek   

č. 29    Bezúplatný převod pozemků v areálu "Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská čp. 3240" - školní hřiště - revokace      

            7. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann   

č. 8      Prevence kriminality 2008  

č. 10    Darovací smlouva - krajané z Kazachstánu        

            8. Různé        

č. 26    Zpráva o činnosti rady města         

                                              

S pozdravem

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 21.1.2008 / 21.1.2008