Program jednání zastupitelstva města 26. 5. 2008Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 26.5.2008 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí     

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 156  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady člena zastupitelstva    

č. 135  Dokumentace k regeneraci parku Budoucnost včetně lesoparku Vlkovsko    

č. 157  Valná hromada HC Rebel  

            4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 143  Rozpočtová opatření - období 01/2008 až 05/2008          

č. 144  Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2007        

č. 145  Nominace zástupce na valnou hromadu VaK a.s. dne 18.6.2008 a předložení výroční zprávy za rok 2007   

č. 146  Pořízení nového dopravnětechnického hasičského automobilu 

            5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 155  Informace o záměrech - rekonstrukce Havlíčkova náměstí, zřízení pobočky Vysoké školy, jihovýchodní obchvat         

            6. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 136  Prodej pozemku  v k.ú. Poděbaby ppč. 54/1        

č. 137  Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4858         

č. 138  Záměr směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2602 

č. 139  Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/27    

č. 140  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 3346 a 1045          

č. 141  Záměr prodeje části pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 292/1         

č. 142  Záměr prodeje  pozemků v zahrádkové kolonii za TS   

č. 147  Prodej části pozemku v k.ú. Kojetín ppč. 687/7  

č. 148  Prodej stavebních pozemků  v k.ú. Havlíčkův Brod pod garážemi a ppč. 2627/2      

č. 149  Prodej pozemku v k.ú. Šmolovy  ppč. 840           

č. 150  Záměr směny části pozemku v k.ú. Suchá ppč. 667        

č. 151  Převzetí úseků pozemních komunikací od Kraje Vysočina       

č. 152  Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita "Cihlářský potok" 

č. 154  Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 150/4          

            7. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann   

            8. Různé        

č. 153  Zpráva o činnosti rady města         

                                              

S pozdravem

                                                                                        Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                         starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 19.5.2008 / 19.5.2008