Program jednání zastupitelstva města 26. 11. 2007Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 26.11.2007 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí     

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 381  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady člena zastupitelstva    

č. 376  Finanční výbor ZM - jednání 14.11.2007 a plán činnosti FV na rok 2008       

            4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.        

č. 345  Obecně závazná vyhláška města č. 7/2006 o poplatku ze vstupného    

č. 346  Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek           

č. 378  Rozpočtová opatření 11/2007         

č. 344  Plán jednání zastupitelstva města na rok 2008    

            5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 349  Využití pozemků parc.č. 345 a 349

č. 351  Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Havlíčkův Brod – Ledečská   

č. 353  Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Havlíčkův Brod – Občiny       

č. 354  Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Havlíčkův Brod – Vysočany   

č. 355  Plánovací smlouva   

č. 370  Úsekové měření rychlosti - Masarykova ulice      

            6. (přestávka)           

            7. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 347  Bezúplatný převod spoluvlastnických podílů zemědělských  pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod  

č. 348  Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "U Panských"        

č. 356  Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/48     

č. 357  Záměr prodeje pozemku parc. č. 2658/2 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy    

č. 358  Záměr prodeje pozemku a budovy v k.ú. Šlapanov       

č. 359  Zaměr prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 1781 a ppč.  998/8       

č. 360  Směna  části pozemku k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3941/2

č. 361  Záměr prodeje pozemku  v k.ú. Perknov ppč. 103/35    

č. 362  Záměr směny pozemků v k.ú. Termesivy  ppč. 614        

č. 363  Záměr prodeje části pozemku parc. č. 294/12 a příjetí daru v k.ú. Poděbaby 

č. 364  Prodej pozemků parc. č. 205, 193/2, st. 111 včetně budovy čp. 108 v k.ú. Dobronín 

č. 365  Prodej bytu za tržní cenu   

č. 366  Prodej bytů třetím osobám 

č. 367  Prodej objektu čp. 43 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě - revokace           

č. 368  Odkoupení nemovitého majetku pro "Autobusový terminál"  

č. 369  Záměr směny částí pozemků  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1777/99,  1777/92, 1777/87           

č. 371  Záměr prodeje pozemku  v k.ú. Perknov ppč. 564/3 a část 564/1         

č. 372  Přijetí daru v k.ú. Perknov ppč. 715/7      

č. 373  Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1045/1          

č. 374  Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 50/2   

č. 375  Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 2328/2 dle PK        

            8. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann   

č. 377  Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací - převod majetku do správy    

č. 379  Střednědobý záměr vzdělávací soustavy města Havlíčkova Brodu       

č. 380  Projektová příprava - SF EU        

            9. Různé        

č. 382  Jednání rady města 

č. 383  Mimořádní dotace FC Slovan - povolení zpětného čerpání       

                                              

S pozdravem

                                                                                       Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

                                                                                                        starostka

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 19.11.2007 / 19.11.2007