Program jednání zastupitelstva města 25. 5. 2009Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 25.5.2009 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 141          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 164          Jmenování zástupce města na Valnou hromadu VaK Havlíčkův Brod, a.s.

č. 167          Předsedové a členové osadních výborů

č. 166          Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2008   

č. 149          Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek   

č. 150          Člen výboru pro životní prostředí        

č. 156          Jednací řád zastupitelstva města - novela     

         3. Podklady místostarosty - Libor Honzárek   

č. 161          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - parc.č. 2047, 2048/3, k.ú. Havlíčkův Brod       

č. 162          Změna ÚP SÚ Havlíčkův Brod - parc.č. 1630, k.ú. Havlíčkův Brod

č. 163          Zadání změny č.29 ÚPSÚ Havlíčkův Brod       

         4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 142          Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v ul. Bratří Čapků    

č. 155          Koupě pozemků ppč. 2021/9, 2074/2, 2075/2 a 2072/2 -  "Oprava mostu a komunikace U Traplů přes Šlapanku, Havlíčkův Brod" 

č. 157          Prodej nemovitostí  v areálu  kasárna-letiště III.etapa       

č. 158          Prominutí pohledávky     

č. 159          Odkoupení a směna pozemků v k.ú. Termesivy       

č. 160          Záměr směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2627/7  

č. 143          Koupě pozemků parcelní č. 3119/3 a 3942 v k.ú. Havlíčkův Brod

č. 144          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HHB/5365/2008-HHBM - Cihlářský potok - revokace   

č. 147          Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita  Žižkova ulice     

č. 151          Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 630/21    

č. 152          Prodej části pozemků v k.ú. Perknov ppč. 751/7,   

č. 148          Prodej bytu Husova 1872, Havlíčkův Brod     

č. 153          Prodej části pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 292/1 a 294/8 

č. 154          Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3122/1 a 3119/10   

         5. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann

č. 145          Návrh na zrušení organizační složky Servis školství Havlíčkův Brod, návrh dodatku č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

č. 146          Design manuál - jednotný grafický styl

         6. Různé     

č. 165          Zpráva z rady města        

č. 168          Malá zakázka - vybavení Czech POINT  

                                     

 

S pozdravem

 

 

                                                                                             Ing. Jana Fischerová,v.r.

                                                                                                        starostka

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 18.5.2009 / 18.5.2009