Program jednání zastupitelstva města 24. 11. 2008Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 24.11.2008 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Zahájení a volba pracovních komisí 

         2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 346          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         3. Podklady člena zastupitelstva

č. 325          Plánovaná rekonstrukce Žižkovy ulice a cyklostezka

č. 344          Dotace z rozpočtu města pro rok 2009

č. 347          Kontola prodeje městských bytových domů   

         4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 323          Rozpočtové opatření 11/2008   

č. 345          Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek   

         5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek   

č. 348          Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 o poplatku za užívání veřejného prostranství     

         6. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 326          Prodej pozemku parc. č. 1868/129     

č. 327          Záměr směny pozemků parc.č. st. 3206/1 a st. 3206/2 v k.ú. Havlíčkův Brod  

č. 328          Prodej částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, stpč. 3346 a 1045 - revokace     

č. 329          Prodej bytů třetím osobám       

č. 330          Prodej volného bytu za tržní cenu      

č. 331          Prodej bytů třetím osobám       

č. 332          Prodej volných bytů        

č. 334          Přijetí daru pozemku parc. č. 3513/15

č. 335          Směna částí pozemků 1609/10 a 1609/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod 

č. 349          Přijetí daru majetku TJ Jiskra Havlíčkův Brod

č. 336          Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod parc. č. 2259/192 a st. 4712     

č. 337          Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 2088/2 a ppč. 2644/2       

č. 338          Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 998/1  

č. 339          Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/1  

č. 340          Záměr směny části pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 879/1    

č. 341          Záměr prodeje  pozemku v k.ú. Suchá ppč. 58/21  

č. 342          Směna pozemku parcelní č. 243/4 v k.ú. Poděbaby 

         7. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann

č. 320          Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města pro rok 2008 

č. 322          Grantový program „Bruslařská škola“   

č. 343          Zpráva z mimořádné valné hromady HC Rebel a.s.   

         8. Různé     

č. 333          Zpráva o činnosti rady města     

                                     

 

S pozdravem

                                                                    Ing. Jana Fischerová, CSc.,v.r.

                                                                                   starostka

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 20.11.2008 / 20.11.2008