Program jednání zastupitelstva města 23. 11. 2009Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 23.11.2009 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 326          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 303          Změna stanov LD Štoky    

č. 321          Zápis a usnesení výboru pro kulturu a cestovní ruch

         3. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 307          Zpráva z rady města        

č. 315          Obecně závazná vyhláška 6/2009 O STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ        

č. 316          Obecně závazná vyhláška města  č. 8/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 2/2008, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ     

č. 317          Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2010       

č. 318          Návrh rozpočtových opatření 11/2009 

č. 319          Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU Z UBYTOVACÍ KAPACITY    

č. 320          Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek   

č. 322          Výzva 06 technologická centra ORP     

         4. Podklady místostarosty - Libor Honzárek   

č. 328          Změna ÚPSÚ Havl.Brod - pozemky parc.č. 1899/17, 1897/13, 2434/8 v k.ú. Havl.Brod, zahradnictví U Šlapanky  

č. 329          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - parc.č. 3450, 3452/1, 3445/2 a 3446 v k.ú. Havl.Brod      

         5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 304          Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě Havlíčkova - Rozkošská 

č. 305          3.vlna privatizace-převod bytových jednotek

č. 306          Prodej volných bytů za tržní cenu      

č. 308          Záměr prodeje pozemku v k. ú. Šmolovy ppč. 1332/2       

č. 309          Prodej pozemků v k.ú. Štoky    

č. 310          Záměr prodeje  části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, stpč. 815/1       

č. 311          Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Poděbaby  ppč. 546 

č. 312          Koupě pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 3119/5

č. 313          Záměr prodeje pozemku v k. ú. Suchá ppč. 630/21 

č. 314          Záměr směny pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, ppč. 1753/91      

č. 323          Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, stpč. 6289 a ppč. 998/23        

č. 324          Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod, stpč. 7405 

č. 325          Zpráva z valné hromady VaK Chrudim  

č. 327          Zpráva z valné hromady VaK Havlíčkův Brod  

         6. Různé     

                                     

 

S pozdravem

                                                                                            Ing. Jana Fischerová, CSc.

                                                                                                        starostka

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 13.11.2009 / 13.11.2009