Program jednání zastupitelstva města 22. 10. 2012Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 22.10.2012 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl  

č. 259  Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory    

č. 260  Předseda a členové Osadního výboru ve Vysočanech         

č. 261  Jednací řád výborů zastupitelstva města Havlíčkův Brod - změna č. 1          

č. 262  Úpravna vody Želivka, a.s. - variantní možnosti provozování vodohospodářského majetku společnosti      

č. 263  Statuty cen města Havlíčkova Brodu  

č. 264  Novela "Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod"           

č. 265  Žádost FC Slovan o prominutí části nebo celého nařízeného odvodu za zjištěné porušení rozpočtové kázně           

č. 266  Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů         

č. 267  Návrh rozpočtových změn 10/2012   

            2. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl  

č. 181  Záměr prodeje pozemku ppč. 752/34 v k.ú. Havlíčkův Brod 

č. 228  Záměr prodeje pozemku v k. ú. Poděbaby ppč.2542/2 a 342/12      

č. 229  Prodej  bytových jednotek- 4.vlna privatizace

č. 230  Přijetí daru -  pozemek v ul. Humpolecká      

č. 231  Záměr prodeje pozemku ppč. 1055/4 v k.ú. Havlíčkův Brod- U Cihláře        

č. 232  Záměr prodeje části pozemku ppč. 785/1 v k. ú. Havlíčkův Brod - Letná      

č. 233  Převod pozemků z vlastnictví České republiky - Termesivy - revokace        

č. 234  Přijetí daru - pozemek v ul. Mírová    

č. 235  Záměr prodeje pozemku stpč. 5103 v k. ú. Havlíčkův Brod  

č. 236  Záměr prodeje pozemků ppč. 445/1, 452 a stpč. 4810/1 v k. ú. Havlíčkův Brod - Žabor     

č. 238  Prominutí poplatku z prodlení

č. 239  Směna pozemků - Jižní ul.     

č. 240  Směna pozemků ppč. 690/4 a ppč. 1624/4 v k.ú. Havlíčkův Brod     

č. 241  Prodej volných bytů   

č. 242  Prodej  bytové jednotky- 3.vlna privatizace    

č. 244  Záměr prodeje pozemků, uznání vlastnictví - ČEZ    

č. 245  Prodej  bytové jednotky - 4.vlna privatizace   

č. 246  Prodej objektu Masarykova 2190       

č. 248  Prodej pozemků - Autobusový terminál         

č. 249  Směna podílů pozemků - Sv. Anna    

č. 250  Smlouva o bezúplatném převodu       

č. 251  Uznání dluhu a dohoda o splátkách   

č. 252  Prominutí poplatku z prodlení

č. 253  Prodej  bytových jednotek- 4.vlna privatizace

č. 254  Prodej volných bytů   

č. 255  Žádost o odpuštění poplatku z prodlení        

č. 256  Bezúplatný převod - pozemky TJ Jiskra        

č. 257  Bezúplatný převod 2 bytových jednotek - p. Sarkisjan          

č. 258  Bezúplatný převod bytové jednotky - Lédlová           

č. 268  Směrnice pro nakládání s nemovitým majetkem        

č. 269  Futurum Regnum s.r.o. - informace o pohledávkách 

č. 274  Prodej pozemku - Lidická ul. - revokace        

            3. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka

č. 247  Projekty podpořené z ROP    

            4. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek           

č. 271  Demolice objektu č. 15 a 33 v bývalých kasárnách letiště     

č. 272  Obytná zóna Rozkoš - plynofikace    

č. 273  Plánovací smlouva Vršovice   

č. 275  Víceúčelový dům Šmolovy     

            5. Různé        

č. 243  Jihovýchodní obchvat - průběžná informace   

                       

S pozdravem

 

                                                                           Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 12.10.2012 / 12.10.2012