Program jednání zastupitelstva města 20. 2. 2012Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 20.2.2012 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal   

č. 4    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

2. Podklady člena zastupitelstva   

č. 5    Grantový program "Město bez bariér 2012"

č. 6    Souhrnná zpráva Výboru pro sociální a zdravotní tématiku o podpořených grantech z grantového programu "Město bez bariér - 2011".

č. 21    Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

č. 31    Plán práce výboru pro cestovní ruch a kulturu pro rok 2012

č. 32    Zápis výboru pro cestovní ruch a kulturu

č. 45    Zpráva z kontroly Kontrolního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod

č. 46    Zpráva z kontroly Kontrolního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod

č. 47    Plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a sport

č. 57    Vyhodnocení grantu města "Budky 2011" a plán práce výboru ŽP pro rok 2012

3. Podklady starosty - Bc. Jan Tecl   

č. 52    Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2012

č. 53    Ceny města Havlíčkův Brod

č. 54    Návrh OZV města Havlíčkův Brod č. 2/2012 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry

č. 55    Návrh OZV města Havlíčkův Brod č. 3/2012 - zrušovací vyhláška k vyhlášce č. 7/2011

č. 58    Změna člena finančního výboru zastupitelstva města

4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 3    Darovací smlouva - Svazek obcí Přibyslavska

č. 7    Zpráva č. 1 o plnění aktuálního Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod (POH2)

č. 8    Dotace SVJ Strážná 439

č. 9    Prodej volných bytů - revokace usnesení

č. 10    Prodej volných bytů

č. 11    Prodej bytů třetím osobám

č. 12    Prodej objektu Masarykova 2190

č. 13    Dohoda o způsobu úhrady dluhu

č. 14    4.vlna privatizace - změna Pravidel

č. 15    3. vlna privatizace - převod bytových jednotek

č. 16    Bezúplatný převod pozemku - KD Ostrov

č. 17    Darování pozemků - Klanečná, Poděbaby

č. 18    Záměr prodeje částí pozemků - k.ú. Suchá

č. 19    Záměr prodeje části pozemku 973/113 v k.ú. Havlíčkův Brod

č. 20    Darování pozemku ppč. 749/6 v k. ú. Perknov

č. 22    Koupě pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3515/2 a 2795/2

č. 23    Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky  - Termesivy

č. 24    Koupě pozemku ppč. 1707/8 v k. ú. Havlíčkův Brod

č. 25    Záměr prodeje části pozemku ppč. 1708/29 v k.ú. Havlíčkův Brod

č. 26    Záměr prodeje části pozemku ppč. 150/28 v k. ú. Perknov

č. 27    Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky - Na Spravedlnosti

č. 28    Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 206

č. 35    Záměr směny pozemků - zahradnictví

č. 36    Přijetí daru

č. 37    Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HHB/548/2012-HHBM

č. 38    Koupě pozemků - zelený okruh

č. 39    Bezúplatný převod pozemku - Sekaninova

č. 40    Záměr prodeje pozemku - Kalinovo nábřezí

č. 41    Koupě pozemku  v k.ú. Termesivy ppč. 478/8

č. 42    Záměr prodeje části pozemku ppč. 3991/1 a 3991/2 v k. ú. Havlíčkův Brod

č. 43    Záměr prodeje pozemku ppč. 903/7, 903/6, 922 a 926/1 v k. ú. Havlíčkův Brod přeložka  VTL DN300

č. 44    Prodej volných bytů a bytů 3.osobám

5. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka   

č. 29    Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod

č. 30    Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a NNO v sociální oblasti (Oblastní charita HB, Fokus Vysočina HB, Úsvit - zařízení SPMP HB) pro rok 2012

č. 33    Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

č. 34    Program prevence kriminality - 2012

č. 56    Informace z valné hromady Kulturní dům "Ostrov", s.r.o.

6. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek   

č. 48    Uzavření kupní smlouvy - kanalizace Žižkov III

č. 49    Projekt Revitalizace vodního toku mezi ulicemi Havlíčkova, Ledečská a řekou Sázava

č. 50    Obytná zóna Rozkošská - smlouva o spolupráci

7. Různé   

č. 51    Jihovýchodní obchvat

 

S pozdravem

 

Bc. Jan Tecl, v. r.

starosta

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 10.2.2012 / 10.2.2012