Program jednání zastupitelstva města 18. 4. 2011Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 18.4.2011 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 117          Kontrola plnění usnesení 

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 51  Vyhodnocení plnění koncepce kultury za rok 2010  

č. 89  Členská schůze LD ve Štokách - hospodářský výsledek       

č. 115          Plán činnosti Výboru pro sociální a zdravotní tématiku      

         3. Podklady starosty - Bc. Jan Tecl      

č. 118          Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek   

č. 119          Závěrečný účet 2010      

č. 120          Návrh obecně závazné vyhlášky o místním koeficientu daně z nemovitostí     

č. 121          Valná hromada Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o.     

č. 122          Valná hromada Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

č. 123          Valná hromada Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.         

č. 124          Cena města - Novinářská křepelka       

č. 125          Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2011

č. 126          Finanční dar od Futaba Czech, s.r.o.  

č. 127          Žádost o finanční podporu TJ Jiskra    

č. 128          Žádost o finanční podporu TJ Sokol Mírovka  

č. 129          Návrh rozpočtových opatření pro jednání ZM 4/2011        

         4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 68  Záměr prodeje části pozemku ppč. 1873/5 v k. ú. Havlíčkův Brod        

č. 69  Prodej částí pozemků ppč.  540/1 a ppč. 54/1 v k.ú. Poděbaby  

č. 70  Záměr směny části pozemků ppč. 3592/5, 3613/1 v k. ú. Havlíčkův Brod        

č. 71  Záměr prodeje pozemků ppč. 802/17 a ppč. 792/2 v k.ú. Havlíčkův Brod       

č. 72  Směna části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  část ppč. 3592/5   

č. 73  Souhlas s uzavřením souhlasného prohlášení k pozemku v k.ú. Smrčná na Moravě     

č. 74  Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 35/11 v k.ú. Havlíčkův Brod  

č. 75  Bezúplatný převod pozemku parcelní č. st. 45 v k.ú. Jilemník z vlastnictví kraje Vysočina  

č. 76  Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita "Drátovna" - zrušení      

č. 80  Záměr prodeje části  pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1753/86      

č. 81  Záměr prodeje pozemku ppč. 1897/2  v k. ú. Havlíčkův Brod      

č. 82  Záměr prodeje části pozemku ppč. 375/3 v k. ú. Havlíčkův Brod 

č. 83  Směna pozemků  v k.ú. Jilemník        

č. 84  Záměr prodeje části pozemku ppč. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod 

č. 85  Záměr prodeje pozemku ppč. 374/35 v k. ú. Havlíčkův Brod       

č. 86  Prodej části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2798/2 

č. 87  Prodej pozemku  k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 377/16 a studně       

č. 88  Prodej části  pozemku ppč. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod  

č. 90  Koupě pozemků " Chodník - Horní Papšíkov" 

č. 91  Záměr prodeje části pozemku ppč. 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

č. 92  Žádost o prominutí úroku z prodlení za dlužné nájemné   

č. 93  Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky  do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita "Rozkoš"    

č. 94  Prodej pozemků parcelní č. st. 2838 a st. 7505 v k.ú. Havlíčkův Brod   

č. 95  Úplatný a bezúplatný převod pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ul. Pražská      

č. 97  Koupě pozemku ppč. 930/6 v k.ú. Havlíčkův Brod   

č. 98  Záměr prodeje pozemku ppč. 1876/6  v k.ú. Havlíčkův Brod       

č. 99  Salónek na zimním stadionu      

č. 100          Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita u Domova pro seniory - revokace        

č. 101          Záměr prodeje částí pozemku 569/1 v k.ú. Termesivy      

č. 102          Koupě pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3120/2

č. 103          Záměr prodeje části pozemku  v k. ú. Poděbaby ppč. 162/37     

č. 104          Prodej pozemku stpč. 269 v k.ú. Šmolovy     

č. 105          Prodej pozemků ppč. 125/74 a stpč. 591 v k.ú. Perknov  

č. 106          Prodej pozemku stpč. 5629 v k.ú. Havlíčkův Brod   

č. 107          Prodej pozemku stpč. 3927 v k.ú. Havlíčkův Brod   

č. 108          Darování pozemku stpč. 1512 díl "a" v k.ú. Havlíčkův Brod

č. 109          Směna pozemků stpč. 6103, ppč. 2259/209 a ppč. 270/7, 2448/8, 2447/1, 2434/58 a 2262/1 v k.ú. Havlíčkův Brod    

č. 110          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 208/11    

č. 111          3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 112          3. vlna privatizace - prodej 3.osobám 

č. 113          Směna části pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 377/16, 375/4 a 375/3      

č. 130          Záměr směny pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 626/124, 632/9      

         5. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek        

č. 77  Realizace projektu Zateplení ZŠ Nuselská      

č. 78  Program regenerace městské památkové zóny        

č. 79  Změna č. 28 ÚPSÚ Havlíčkův Brod       

         6. Různé     

č. 116          Jihovýchodní obchvat     

                                    

S pozdravem

 

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 8.4.2011 / 8.4.2011