Program jednání zastupitelstva města 17. 2. 2014Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 17.2.2014 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 1         Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání           

                2. Podklady člena zastupitelstva            

č. 4         Usnesení Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu      

č. 54       Usnesení Výboru pro sociální a zdravotní tématiku - jednání 28. 01. 2014         

č. 56       Návrh plánu činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a sport - rok 2014            

                3. Podklady člena rady města  

č. 2         Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - akční plán pro rok 2014 

č. 3         Zahrada Mahlerovy vily              

č. 55       Mimořádná valná hromada Úpravny vody Želivka, a. s.              

                4. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl      

č. 5         Zpráva z mimořádné valné hromady Kulturní dům "Ostrov", spol. s.r.o. konané dne 18.12.2013           

č. 6         Kulturní ceny města Havlíčkův Brod     

č. 7         Sportovní ceny města  

č. 8         Grantový program "Město bez bariér - 2014"  

č. 9         Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2014              

č. 10       Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2014               

č. 11       Rezignace člena výboru zastupitelstva města  

č. 12       Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství        

č. 62       Stanovení paušální náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce  

                5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl      

č. 13       ISNOV 

č. 14       Zpráva č. 3 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod (POH2)               

č. 15       Koupě pozemku č. 108/1 v k.ú. Poděbaby - hřiště Horní Papšíkov         

č. 17       Koupě částí pozemků č. 973/2 a 973/112 v k.ú. Havlíčkův Brod - garáže Cihlář 

č. 18       Záměr prodeje částí pozemků č. 48, č. 640/2 a č. 58/16 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu             

č. 19       Záměr prodeje pozemků č. 2551/6 a č. 2382/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - SŽDC      

č. 20       Záměr směny pozemků - Lidická, V Rámech     

č. 21       Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1964 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu    

č. 22       Prodej pozemku č. 5/52 v k.ú. Jilemník               

č. 23       Prodej pozemku č. 505/22 v k.ú. Květnov          

č. 24       Bezúplatný převod pozemku č. 95 v k.ú. Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí              

č. 25       Záměr prodeje pozemku st.č. 5653 v k.ú. Havlíčkův Brod - garáž Žižkov              

č. 26       Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň    

č. 27       Prodej pozemku č. 5/53 v k.ú. Jilemník               

č. 28       Záměr směny pozemků - Jilemník         

č. 29       Zřizovací listina příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod       

č. 30       Prodej volných bytových jednotek       

č. 31       Prodej pozemku č. 503/18 v k.ú. Termesivy      

č. 32       Prodej části pozemku č. 5/1 v k.ú. Jilemník       

č. 33       Záměr prodeje pozemků č. 1447/28, 1447/18 a 2348/39 v k. ú. Havlíčkův Brod - U Vlkovska      

č. 34       Záměr směny pozemků Termesivy - Mírovka  

č. 35       Záměr prodeje části pozemku č. 1661/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - Žižkov

č. 36       Záměr darování pozemku č. 3673/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Kasáren 

č. 37       Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Bělohradská 1128/34               

č. 38       Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Sídliště Pražská 2780/14        

č. 39       Prodej pozemku č. 503/20 v k.ú. Termesivy      

č. 40       Prodej pozemku č. 503/21 v k. ú. Termesivy     

č. 41       Záměr prodeje pozemku č. 21/5 v k. ú. Termesivy         

č. 42       Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Husova 1872/11         

č. 43       Záměr prodeje části pozemku č. 2664/1 v k. ú. Havlíčkův Brod - Humpolecká  

č. 44       Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - 5. května 311/7, U Kasáren 3504/19  

č. 45       Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Smetanovo náměstí 1857/47               

č. 46       Záměr prodeje části pozemku č. 1381/1 Havlíčkův Brod -Ve Vlkovsku 

č. 47       Prodej objektu čp. 2190 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalý Dům dětí a mládeže)             

č. 48       Prodej pozemku č. 3821 v k.ú. Havlíčkův Brod - Havířská ul.     

č. 49       Záměr prodeje pozemků ppč. 802/11, 802/52, 3732, 3733, 692/4, 1753/4 a 133/3, vše v k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 50       Záměr směny částí pozemků ppč. 4004, 1876/1, 263/3 a 263/24 za stavbu na pozemku ppč. 1876/6, v k.ú. Havlíčkův Brod - dotčené území u KD Ostrov        

č. 51       Prodej objektu čp. 2005 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie)             

č. 52       Prodej bytových jednotek v čp. 310, 5. května, Havlíčkův Brod               

č. 61       Prodej pozemků pro výstavbu řadových a terasových domů - lokalita Rozkoš 

                6. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka  

č. 57       Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2014     

                7. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek  

č. 53       Demolice objektu stp.č. 6157   

č. 59       II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-025        

                8. Různé             

č. 58       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace    

                                                              

S pozdravem

 

                                                                           Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 7.2.2014 / 7.2.2014