Program jednání zastupitelstva města 17. 12. 2018Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 17.12.2018 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 223    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady člena zastupitelstva             

č. 227    Plán činnosti kontrolního výboru na r. 2019       

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 228    Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2019     

č. 229    Žádost o zřízení osadního výboru Horní Žižkov 

č. 230    Střednědobý výhled rozpočtu 2020-21

č. 231    Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2019    

č. 232    Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností 

                4. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 242    Kupní smlouva - pozemky od Státního statku Jeneč      

č. 238    Záměr směny pozemků - Občiny            

č. 240    Záměr směny pozemků v k.ú. Perknov

č. 239    Záměr prodeje pozemku stč. 26 a části pozemku č. 69/1 v k.ú. Klanečná             

č. 225    Přijetí daru části pozemku č. 2293/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - Kraj Vysočina - ulice Ledečská          

č. 224    Smlouva o bezúplatném převodu - pozemky pod cyklostezkou              

č. 241    Prodej volných bytových jednotek č. 2381/1 a 2381/4, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod             

č. 244    Pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod - pod lokalitou U Rybníčku - hospic        

                5. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 235    Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory – Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o.   

č. 236    Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2019          

č. 237    Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2019              

                6. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 226    Určený zastupitel pro projednávání Územního plánu Havlíčkův Brod    

                7. Různé             

č. 233    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

č. 234    Řešení dopravní situace v ulici U Topíren - průběžná informace              

                                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 7.12.2018 / 7.12.2018