Program jednání zastupitelstva města 16. 4. 2012Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 16.4.2012 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal         

č. 65    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání           

            2. Podklady starosty - Bc. Jan Tecl           

č. 102  Udělení čestného občanství města          

č. 103  Cena města - Novinářská křepelka

č. 104  Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012       

č. 101  Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2011         

č. 111  TJ Jiskra H. Brod - půjčka 4,2 mil.Kč        

č. 105  Změny rozpočtu v období 4/2012 - kompetence zastupitelstvo města

            3. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl        

č. 60    Integrovaný systém nakládání s odpady na Vysočině (ISNOV) 

č. 61    Podzemní separační kontejnery v HB - žádost o dotaci z OPŽP           

č. 62    Žádost - potvrzení čerpání dotace

č. 63    Žádost ve věci setrvání platnosti splátkového kalendáře         

č. 64    Prodej budovy č.p. 2190, Masarykova ul., Havlíčkův Brod        

č. 66    Koupě pozemků ppč. 1722/1 v k. ú. Havlíčkův Brod       

č. 67    Záměr směny pozemku ppč. 1708/34 v k. ú. Havlíčkův Brod     

č. 68    Záměr směny pozemků - Konečná

č. 69    Záměr prodeje pozemku - Suchá   

č. 70    Záměr směny pozemků - cesta Zbožice    

č. 71    Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 628/1          

č. 72    Smlouva o bezúplatném převodu č. 216  

č. 80    Záměr prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2798/19 a části ppč. 2798/2      

č. 81    Prodej pozemků ppč. 3991/1 a 3991/2 v k. ú. Havlíčkův Brod    

č. 82    Prodej pozemku Kalinovo nábřeží 

č. 84    Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 407/26        

č. 85    Záměr prodeje části pozemku - Pražská   

č. 87    Záměr prodeje pozemků stpč. 188 a 184 v k. ú. Poděbaby        

č. 88    Koupě pozemku stpč. 1858 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 89    Navrácení historického katastru obce Petrkov   

č. 91    Koupě pozemku - Zahradnického 

č. 92    Darováni pozemku ppč. 749/11 v k. ú. Havlíčkův Brod   

č. 93    Koupě pozemku ppč.1903/70 v k. ú. Havlíčkův Brod      

č. 94    Převod pozemků - U Pivovarských rybníčků        

č. 95    Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky - Na Spravedlnosti - revokace  

č. 96    Záměr směny pozemků - zahradnictví      

č. 97    Směna pozemku v k.ú. Bedřichov u Jihlavy za pozemek v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou        

č. 98    Prodej části pozemku v ul. P.F. Ledvinky 

č. 99    Prodej části pozemků v k. ú. Suchá ppč. 634/3, 634/4, 634/5 a  634/8  

č. 100  Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19, 2641/20 a 2641/21          

č. 110  Záměr směny pozemků - Cyklostezka Šmolovy   

č. 167  Směna pozemků  ppč. 628/124, 632/9 v k. ú. Havlíčkův Brod- Krpálek 

            4. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka     

č. 83    Koncepce kultury - hodnocení 2011         

č. 86    Informace o KD Ostrov, s.r.o.         

            5. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek    

č. 59    Demolice objektu čp. 1375 Havířská ulice

č. 73    Smlouva o spolupráci ve věci výstavby technické a dopravní infrastruktury v obytné zóně Rozkošská           

č. 74    Program regenerace MPR a MPZ roce 2012 – příspěvky vlastníkům památek 

č. 75    Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemek parc.č. 690/4 v k.ú. Havlíčkův Brod         

č. 76    Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 942/3, 1003/150 st.parc.č. 3014, 3786, 3788 v k.ú. Havlíčkův Brod   

č. 77    Smlouva o poskytnutí peněžitého daru    

č. 79    Plánovací smlouva - obytná zóna Vršovice         

č. 108  Změna ÚPSÚ Havl.Brod - pozemky parc.č. st. 2457, st. 3651, st. 3656/3, st. 3656/4, st. 3657, st. 4661, st. 5775 a parc.č. 1967/2, 1968/1, 2403/5, 3934, 4238 v k.ú. Havlíčkův Brod          

č. 109  Obytná zóna Rozkošská - pozemky pod trafostanicí     

č. 112  Smlouva o úpravě vztahů v souvislosti s realizací stavby        

            6. Různé        

č. 107  Jihovýchodní obchvat        

                                             

S pozdravem

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 6.4.2012 / 6.4.2012