Program jednání zastupitelstva města 16. 12. 2019Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 16.12.2019 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 212    Informace kontrolního výboru o provedené kontrole a plán činnosti KV ZM na r. 2020

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 236    Rezignace člena kontrolního výboru     

č. 238    Rozpočet a závazné ukazatele finančního hospodaření města pro rok 2020       

č. 239    Střednědobý výhled rozpočtu 2021-22

č. 240    Návrh Obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů          

č. 241    Návrh Obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2019, o místním poplatku ze psů   

č. 243    Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 7/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů               

č. 244    Návrh Obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu            

č. 245    Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 11/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství       

č. 246    Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2020     

č. 247    Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města      

                3. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 214    Záměr prodeje části pozemku č. 689/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Za Hrnčírnou          

č. 215    Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Parkem        

č. 216    Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - U Školy x Kozí   

č. 217    Záměr směny pozemků - Občiny            

č. 218    Záměr darování pozemků - Kraj Vysočina           

č. 219    Záměr směny pozemků - cyklostezka Dolík       

č. 220    Záměr směny - koupě - pozemky ve Svatém Kříži          

č. 221    Záměr prodeje pozemku č. 621/3 v k.ú. Mírovka            

č. 222    Prodej pozemku stč. 4620 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Vítů             

č. 223    Prodej pozemku č. 942/11 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Výšině     

č. 224    Směna pozemků - ulice Jižní     

č. 225    Směny pozemků - cesta Poděbaby - Šmolovy  

č. 226    Záměr prodeje pozemku č. 2551/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská             

č. 227    Kupní smlouva - pozemek č. 180/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Štáflova              

č. 228    Smlouva o bezúplatném převodu - Klanečná    

č. 229    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1857/40, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod  

                4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 237    Žádost BK Havlíčkův Brod o povolení splátek vratky části dotace a prominutí penále     

č. 231    Smlouva o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod       

č. 230    Podání žádosti o dotaci do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích  

č. 235    Dodatek č. I zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod     

č. 232    Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2020              

č. 233    Finanční podpory poskytované dle "Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod“ na rok 2020             

č. 234    Žádost o individuální dotaci - Oblastní charita Havlíčkův Brod    

                5. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 154    Smlouva o spolupráci na akci I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - dodatek               

č. 193    Změna ÚP Havl.Brod - přeložka části SV segment obchvatu      

č. 194    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 195    Změna ÚP Havl.Brod - Občiny  

č. 196    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 197    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 198    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 199    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 200    Změna ÚP Havl.Brod - Suchá    

č. 201    Změna ÚP Havl.Brod - Termesivy           

č. 202    Změna ÚP Havl.Brod - Občiny  

č. 203    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 204    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 205    Změna ÚP Havl.Brod - Mírovka

č. 206    Změna ÚP Havl.Brod - Horní Papšíkov  

č. 207    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

č. 208    Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod  

                6. Různé             

č. 209    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

č. 210    Průmyslová provozovna v ulici U Topíren - průběžná informace              

č. 211    Obnova městských lesů - průběžná informace

                                              

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 6.12.2019 / 6.12.2019