Program jednání zastupitelstva města 15. 9. 2014Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 15.9.2014 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal          

č. 197    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání           

                2. Podklady člena zastupitelstva            

č. 186    Informační brožura MIC 2015   

č. 236    Zpráva z řádné valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s.         

č. 237    Lyžařský areál Vysoká  

č. 245    Informace kontrolního výboru o provedené kontrole 

č. 251    Informace kontrolního výboru o provedené kontrole (výpůjčky NM a hospodaření PO TS)     

č. 252    Informace kontrolního výboru o provedené kontrole (prodej bytů)    

č. 253    Informace kontrolního výboru o provedení kontroly (Využití a prodej NM)    

                3. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl      

č. 185    Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu 24. Podzimního knižního veletrhu  

č. 187    Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2013/2014           

č. 188    Určení celkové částky pro poskytování finančních podpor v roce 2015

č. 189    Zpráva z řádné valné hromady HC REBEL, a.s.  

č. 190    Zpráva z řádné valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r. o.               

č. 191    Místní agenda 21           

č. 192    Návrh rozpočtových změn 09/2014       

č. 193    Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně       

č. 194    Místní poplatek "za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" - sazba na rok 2015        

č. 195    Žádost o investiční dotaci od FC Slovan Havlíčkův Brod na nástavbu fotbalových kabin             

č. 196    Žádost o investiční dotaci od TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výstavbu nového sociálního zázemí pro oddíl tenisu               

                4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl      

č. 129    Záměr prodeje pozemků ppč. 234/1 a stpč. 34/1 v k.ú. Poděbaby          

č. 198    Prodej pozemku ppč. 133/3 v k.ú. Havlíčkův Brod, Šubrtova ulice         

č. 199    Převod pozemku č. 141/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pivovar - REVOKACE

č. 200    Darování pozemku parc. č. 2293/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - Ledečská ulice          

č. 201    Záměr prodeje pozemku č. 10/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - Kalinovo nábřeží         

č. 202    Záměr prodeje pozemků stpč. 3983, 3984 a 3985 v k.ú. Havlíčkv Brod, Žižkov II               

č. 203    Bezúplatný převod pozemku č. st. 169/1 v k.ú. Mírovka             

č. 204    Darování  pozemků - U Slunce - stavba "II/150 HAVLÍČKŮV BROD - MOST EV.Č. 150-025"         

č. 205    Prodej části pozemku v k.ú. Jilemník   

č. 206    Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš        

č. 207    Záměr směny pozemků - STK Lidická ulice        

č. 208    Koupě pozemku 3553/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Tunelu          

č. 209    Nabídka pozemků - U sv. Jána 

č. 210    Prodej pozemku č. st. 86/5 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu     

č. 211    Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod   

č. 212    Prodej částí pozemků č. 636/1 a 576/2 ve Svatém Kříži

č. 213    Prodej bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod    

č. 214    Záměr směny pozemku č. 1494 v k.ú. Havlíčkův Brod - Občiny

č. 215    Záměr prodeje pozemku stpč. 5202 a části pozemku ppč. 1777/53, oba v k.ú. Havlíčkův Brod, Žižkov II              

č. 216    Odpis pohledávky - Bělohradská 1128/30, Havlíčkův Brod        

č. 217    Prodej pozemků č. 1447/28, 1447/18 a 2348/39 v k. ú. Havlíčkův Brod - U Vlkovska       

č. 218    Zápis z členské schůze Lesního družstva ve Štokách     

č. 219    Koupě pozemků v k.ú. Mírovka              

č. 220    Záměr prodeje pozemku č. 197 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu      

č. 221    Záměr prodeje části pozemku č. 1381/1 v k.ú. Havlíčkův Brod -  Vlkovsko         

č. 222    Smlouva o bezúplatném převodu - pozemky Na Výšině            

č. 223    Darování pozemku ppč. 3673/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, U Kasáren           

č. 224    Prodej pozemku stpč. 5467 a části pozemku ppč. 2798/1, oba v k.ú. Havlíčkův Brod     

č. 225    Prodej části pozemku č. 58/25 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu              

č. 226    Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.   

č. 227    Odpis pohledávky - Žižkov II 1269/12, Havlíčkův Brod 

č. 228    Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Kokořínská 2475/6    

č. 229    Notářský zápis společnosti Teplo HB s. r. o.      

č. 230    Záměr prodeje pozemku č. 463/9 v k.ú. Termesivy       

č. 231    Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Na Výšině 3223/3     

č. 232    Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.       

č. 233    Záměr prodeje části pozemku ppč. 103/1 v k.ú. Perknov            

č. 234    Prodej objektu čp. 2005 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie)             

č. 235    Prodej pozemků č. 1447/29, 1447/3  a stč. 5104/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Vlkovska   

č. 249    Záměr směny pozemků - Smetanovo náměstí 

č. 250    Prodej části pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby - letiště           

                5. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek  

č. 238    Změna č. 33 ÚPSÚ Havlíčkův Brod         

č. 239    Most 34-042, smlouva o spolupráci       

č. 240    Odvodnění Plovárenská - věcné břemeno        

č. 241    Rekonstrukce komunikace ulice Na Ostrově    

č. 242    Veřejné osvětlení Klanečná - věcné břemeno

č. 243    Cyklostezka Na Losích 

č. 246    Územní plán Havlíčkův Brod    

č. 247    Zelený okruh - pozemky            

č. 248    Obytná zóna Rozkoš - koupě pozemků

                 6. Různé            

č. 244    Jihovýchodní obchvat - průběžná informace    

                                                              

S pozdravem

                                                                           Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 5.9.2014 / 5.9.2014