Program jednání zastupitelstva města 15. 6. 2020Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 15. 6. 2020 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Podklady člena zastupitelstva             

č. 92       Informace kontrolního výboru o provedené kontrole - zastávky MHD 

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 68       Úprava statutu "Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol"          

č. 69       Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod "O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Havlíčkův Brod"   

č. 70       Rezignace člena výboru              

č. 71       Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí roku 2020         

                3. Podklady místostarosty - Zbyněk Stejskal      

č. 74       Záměr prodeje části pozemku č. 3941/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Na Stráni 

č. 79       Záměr prodeje pozemků - ulice Lidická

č. 80       Záměr prodeje části pozemku č. 103/1 v k.ú. Perknov - ulice Lipová      

č. 81       Záměr prodeje částí pozemků č. 2036/12, 2036/13 a 2036/54, v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová          

č. 82       Záměr prodeje částí pozemků - Jilemník             

č. 83       Záměr směny částí pozemků - Veselice               

č. 84       Záměr prodeje části pozemku č. 511/5 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu              

č. 85       Záměr směny pozemků v k.ú. Pohled a k.ú. Termesivy

č. 86       Záměr směny pozemků - LCJ Invest, a.s.            

č. 87       Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova              

č. 88       Prodej pozemků - ulice Pražská              

č. 89       Prodej částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská     

č. 90       Kupní smlouva - pozemky od Státního statku Jeneč      

č. 91       Pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod - Hospic - dodatek smlouvy       

č. 93       Záměr prodeje části pozemku č. 674/45 v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Rozkoš

č. 94       Předkupní právo - chata v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou   

č. 96       Předkupní právo na pozemky veřejného prostranství  

č. 99       Darování pozemků - areál nemocnice  

                4. Podklady místostarosty - Ing. Vladimír Slávka              

č. 62       Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2019       

č. 63       Poskytnutí individuální dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.              

č. 97       Žádost o finanční podporu Dobrovolnického centra v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř          

č. 98       Městské divadlo a kino Ostrov  -  Veřejnoprávní smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby               

č. 64       Opatření týkající se poskytování finančních podpor z rozpočtu města HB v roce 2020 v souvislosti s šířením nákazy COVID-19           

č. 65       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2020               

č. 66       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2020

č. 67       Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2021   

č. 73       Žádost o individuální dotaci - Tělovýchovná jednota  Jiskra Havlíčkův Brod (rekonstrukce „Víceúčelového sportovního zařízení Havlíčkův Brod“ - budova tribuny)              

č. 95       Žádost o prominutí odvodu části dotace za rok 2019 - FC PRAMEN Havlíčkův Brod         

                5. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 75       Jihovýchodní obchvat - dodatek smlouvy o spolupráci 

č. 76       Plán rekonstrukce místních komunikací v roce 2021      

č. 77       Schválení podílu v rámci rezervy Programu regenerace MPZ 2020          

č. 78       Veřejná doprava vysočiny - smlouva o poskytnutí příspěvku    

                6. Různé             

č. 72       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 5.6.2020 / 5.6.2020