Program jednání zastupitelstva města 15. 12. 2008Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 15.12.2008 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

         1. Zahájení a volba pracovních komisí 

         2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 356          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         3. Podklady člena zastupitelstva

č. 324          Vyhrazení pravomoci zastupitelstva města - oblast darování.       

č. 354          Rekonstrukce silnice II/344 (Chotěbořská)     

         4. Podklady starostky - Ing. Jana Fischerová, CSc.   

č. 321          Program jednání zastupitelstva města na rok 2009  

č. 355          Rezignace člena výboru zastupitelstva města 

č. 368          Návrh rozpočtu města Havlíčkova Brodu pro rok 2009       

         5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek   

č. 359          Změna ÚP SÚ Havl Brod p.č.2102 v k.ú.Suchá

č. 360          Změna ÚP SÚ  Havl Brod p.č.PK 623/1 v k.ú. Perknov       

č. 362          Změna ÚP SÚ Havl.Brod - p.č. 3230/1 v k.ú. Havl.Brod      

č. 364          Změna ÚP SÚ Havl.Brod p.č. 2204/1,2205,2989/1,2990,2991,2989/4 a 3832 v k:ú.Havl.Brod        

         6. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 350          " Rekonstrukce komunikace  ul. Bělohradská, Havlíčkův Brod" - přijetí daru    

č. 351          Záměr prodeje části  pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 292/1 a  294/8       

č. 352          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 147/08 v k.ú. Havlíčkův Brod

č. 353          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 130a/08 v k.ú. Havlíčkův Brod        

č. 357          Prodej pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 40/2     

č. 358          Záměr prodeje pozemků v k.ú. Mírovka ppč. 37/1, 38, 631/4 a 40/4    

č. 361          Dětské hřiště Herlify - koupě pozemků v k.ú. Termesivy ppč. 478/30, 478/41 stpč.192        

č. 363          Koupě pozemku pod chodníkem v k.ú. Perknov ppč. 792  

č. 365          Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod parc. č. 2259/192 a st. 4712     

č. 366          Prodej ostatní plochy p.p.č. 2798/29 v areálu kasáren letiště  Havlíčkův Brod 

č. 367          Prodej ostatní plochy p.p.č. 2798/20 a p.p.č. 2798/25 v areálu kasáren letiště  Havlíčkův Brod  

č. 369          Areál kasárna letiště – prodej objektu č.92   

         7. Podklady člena rady - Ing. Tomáš Hermann

č. 371          Jmenování členů školských rad  

č. 372          Příprava projektových záměrů k financování ze SF EU - rekapitulace    

č. 373          Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 JV - Cestovní ruch

č. 374          Převod místních knihoven pod Krajskou knihovnu Vysočiny        

         8. Různé     

č. 370          Zpráva o činnosti rady města     

                                     

 

S pozdravem

                                                                    Ing. Jana Fischerová, CSc.,v.r.

                                                                                   starostka

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 5.12.2008 / 5.12.2008