Program jednání zastupitelstva města 13. 6. 2011Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 13.6.2011 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 182          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 114          Usnesení mediálního výboru  17. 5. 2011     

č. 177          Usnesení z jednání výboru pro sociální a zdravotní tématiku - 05. 04. 2011   

         3. Podklady starosty - Bc. Jan Tecl      

č. 138          Plán jednání zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2011

č. 139          Valná hromada Úpravny vody Želivka, a.s.     

č. 140          Finanční dar od Futaba Czech, s.r.o.  

č. 141          Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2011

č. 142          Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - dodatky smluv      

č. 157          Rozpočtová opatření zast.města pro období 06/2011 (čj. 5. až 9.).      

         4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 96  Prodej pozemku parcelní č. st. 6678 v k.ú. Havlíčkův Brod         

č. 131          Záměr prodeje části pozemku ppč. 2259/159 v k. ú. Havlíčkův Brod     

č. 132          Záměr prodeje pozemků v k. ú. Perknov ppč. 103/119 a 103/184        

č. 133          Záměr prodej pozemků ppč. 459/1 a 459/3 v k.ú. Perknov

č. 134          Záměr prodeje části pozemku ppč. 295/2 v k.ú. Havlíčkův Brod  

č. 135          Záměr prodeje části pozemku ppč. 540/7 v k.ú. Poděbaby

č. 136          Prodej části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/1   

č. 137          Zpráva z  27. valné hromady Kulturního domu "Ostrov" spol. s r.o.        

č. 143          Zrušení rozvazovací podmínky - pozemky u KD Ostrov      

č. 144          3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 145          3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 146          3.vlna privatizace - převod bytových jednotek       

č. 147          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 74/11     

č. 148          Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 204/11    

č. 149          Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Havlíčkův Brod - u "Domu s pečovatelskou službou" 

č. 150          Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Havlíčkův Brod - Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce   

č. 151          Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Havlíčkův Brod v ulici Nádražní, Havířská  

č. 152          Prodej části pozemku ppč. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod

č. 153          Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

č. 156          Prodej částí pozemku 569/1 v k.ú. Termesivy         

č. 158          Doplnění Zřizovací listiny Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu     

č. 159          Prodej části pozemku k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 627/62 a 628/2 

č. 160          Prodej pozemku v k. ú. Mírovka ppč. 464/2 a část pozemku ppč. 464/1

č. 161          Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 374/35

č. 162          Prodej pozemků parcelní č. st.. 2838 a st. 7505 v k.ú. Havlíčkův Brod 

č. 163          Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Klášterská 

č. 164          Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Termesivy ppč. 394/4       

č. 165          Záměr prodeje pozemku v k. ú. Antonínův Důl       

č. 166          Záměr prodeje - garáž     

č. 169          Záměr směny částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Autoklub     

č. 170          Záměr směny částí pozemků - Vršovice

č. 171          Směna pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1661/4

č. 172          Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství        

č. 173          Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  část ppč. 182/1   

č. 174          Žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci veřejných WC a haly výpravní budovy žst. Havlíčkův Brod od Českých drah, a.s. Regionální správa majetku Brno   

č. 176          Záměr prodeje objektu č.p. 2190 Masarykova ulice, Havlíčkův Brod včetně garáže a přilehlých pozemků        

         5. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka 

č. 178          Převod vzdělávací činnosti Základní umělecké školy Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31     

č. 179          Dodatek č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času    

č. 181          Dodatek č. V zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240        

         6. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek        

č. 154          Urbanistická závada - panelový dům čp. 1879 - 80  

č. 155          Změna č. 31 ÚPSÚ Havlíčkův Brod       

         7. Různé     

č. 180          Jihovýchodní obchvat     

                                     

 

S pozdravem

 

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 3.6.2011 / 3.6.2011