Program jednání zastupitelstva města 13. 12. 2010Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 13.12.2010 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Podklady člena zastupitelstva

č. 319          Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2011       

č. 320          Mimořádná dotace SDH Perknov z rozpočtu města na rok 2011   

č. 330          Zpráva z valné hromady HC REBEL a.s. 

         2. Podklady starosty - Bc. Jan Tecl      

č. 334          Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2011 

č. 335          Statut sociálního fondu zaměstnanců Městského úřadu Havlíčkův Brod  

č. 336          Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod    

č. 337          Plán jednání zastupitelstva města na 1. pololetí roku 2011

č. 338          Volba zástupce města do představenstva Lesního družstva ve Štokách   

         3. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 308          Koupě pozemku parcelní č. st. 102/1 v k.ú. Velká Zdobnice       

č. 309          Vymáhání úroků z prodlení za prodej v I.etapě – splátkové kalendáře    

č. 310          Záměr prodeje rybníka na pozemku parcelní č. 33 v k.ú. Květnov        

č. 311          Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Havlíčkův Brod na Cihlářském potoce        

č. 312          Duplicitní zápis vlastnictví k pozemku parcelní č. 377/1 díl 2 v k.ú. Havlíčkův  Brod - revokace     

č. 313          Žádost o prominutí úroku z prodlení   

č. 314          3.vlna privatizace - převod bytových jednotek       

č. 315          Prodej pozemku parcelní číslo 785/31 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

č. 317          3.vlna privatizace - převod bytových jednotek       

č. 321          Bezúplatný převod pozemku parcelní č. 1806/4 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Havlíčkův Brod

č. 322          Dohoda o splátkovém kalendáři s Okresní hospodářskou komorou Havlíčkův Brod      

č. 323          Žádost o vrácení kauce    

č. 326          3.vlna privatizace - převod bytových jednotek       

č. 327          Žádost - změna prohlášení vlastníka    

č. 328          Prodej části pozemku v k. ú. Termesivy ppč. 642   

č. 331          Záměr směny  pozemků KN 53/18 a PK 508 v k.ú. Suchá   

č. 332          Záměr prodeje či směny pozemků v k. ú. Mírovka ppč. 464/2 a 464/1  

č. 333          Prodej pozemku stpč. 3401 v k.ú. Havlíčkův Brod   

č. 340          Záměr směny a prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod  část ppč. 3592/5 a 3604/08        

č. 341          Záměr prodeje části  pozemku v k. ú. Perknov ppč. 747/1

č. 342          Rekonstrukce silnice II/150, ul.Žižkova

č. 343          Záměr směny pozemků stpč. 6103, ppč. 2259/209 a ppč. 270/7, 2448/8, 2447/1,  2434/58 a 2262/1 v k.ú. Havlíčkův Brod       

č. 344          Záměr prodeje částí pozemků ppč. 540/1 a ppč. 54/1 v k.ú. Poděbaby 

č. 345          Záměr prodeje pozemku ppč. 1860/5 v k.ú. Havlíčkův Brod        

č. 346          Záměr směny pozemku ppč. 377/16 v k. ú. Havlíčkův Brod

č. 347          Prodej pozemku stpč. 3229 v k. ú. Havlíčkův Brod  

č. 348          Směna pozemku ppč. 11/6 v k. ú. Březinka   

č. 349          Svěření movitého majetku  do správy příspěvkové organizace ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560   

č. 350          Záměr prodeje pozemku ppč. 11/5 o výměře 31 m2 v k.ú. Jilemník     

č. 351          Prodej části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2315 - NIMIRU 

         4. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka 

č. 329          Změna obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Havlíčkův Brod       

         5. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek        

č. 316          Prodej plynárenského zařízení - kasárna letiště       

č. 318          Programy na obnovu kulturních památek       

č. 324          Jihovýchodní obchvat     

č. 325          Plánovací smlouva - novostavba polyfunkčního domu        

         6. Různé     

č. 339          Zpráva z rady města        

                                     

 

S pozdravem

 

                                                                            Bc. Jan Tecl, v.r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 3.12.2010 / 3.12.2010