Program jednání zastupitelstva města 12. 2. 2018Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 12.2.2018 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Program

                1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal            

č. 1         Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání             

                2. Podklady člena rady města   

č. 28       Zpráva o činnosti Sociálního výboru za rok 2017 a Plán činnosti na rok 2018        

                3. Podklady člena zastupitelstva             

č. 16       Informace kontrolního výboru o provedené kontrole  

č. 17       Usnesení Výboru pro školství a volnočasové aktivity - jednání dne 1.11.2017   

č. 27       Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů v roce 2017          

                4. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 18       Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina            

č. 19       Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2018    

č. 20       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - Grant na Farmářské trhy Koudelův talíř 2018               

č. 21       Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

č. 22       Rezignace na člena dozorčí rady Městského divadla a kina Ostrov spol. s.r.o.   

č. 29       Rezignace/nominace člena výboru pro cestovní ruch, média a kulturu 

                5. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 2         Záměr prodeje pozemku stč. 6340 a části pozemku č. 933/1, v katastrálním území Havlíčkův Brod - Pražská      

č. 3         Záměr prodeje pozemků č. 415/1, 415/2, 414 v k.ú. Termesivy

č. 4         Záměr prodeje části pozemku č. 600/1 v k.ú. Poděbaby              

č. 5         Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - ulice Pod Radnicí          

č. 6         Koupě pozemku č. 1661/63 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bratříků             

č. 7         Prodej části pozemku č. 3902 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jihlavská       

č. 8         Prodej části pozemku č. 2964/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Trocnovská             

č. 9         Darování částí pozemku č. 3093 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Kamenická              

č. 10       Hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod         

č. 11       Prodloužení termínu dokončení stavby - lokality U Rybníčku a Rozkoš 

č. 12       Záměr směny pozemků - Šmolovy-Dolík             

č. 13       Koupě pozemků - ulice Ledečská           

č. 30       Veřejná obchodní soutěž - pozemek stč. 5132 včetně budovy v k.ú. Havlíčkův Brod - Prokopa Holého

                6. Podklady místostarostky - Ing.  Ivana Mojžyšková     

č. 24       Dodatek č. VI zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884      

č. 25       Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol

                7. Podklady místostarosty - Bc. Libor Honzárek

č. 23       Předkupní právo na pozemky veřejného prostranství - žádost T. F.       

č. 26       Plán obnovy a rozvoje nemovitého majetku města      

                8. Různé             

č. 14       Řešení dopravní situace v ulici U Topíren - průběžná informace              

č. 15       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                                              

S pozdravem

 

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 2.2.2018 / 2.2.2018