Program jednání zastupitelstva města 12. 12. 2011Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 12.12.2011 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

         1. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal    

č. 294          Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání     

         2. Podklady člena zastupitelstva

č. 218          Plán činnosti Výboru pro sociální a zdravotní tématiku na rok 2012      

č. 295          Zrušení usnesení č. 630/09 ze dne 14.12.2009       

č. 296          Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2012       

         3. Podklady starosty - Bc. Jan Tecl      

č. 297          Volba přísedícího Okresního soudu v Havlíčkově Brodě      

č. 298          Zpráva z valné hromady HC REBEL, a.s.

č. 305          Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   

č. 306          Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému      

č. 307          Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry       

č. 308          Změna člena výboru pro sociální a zdravotní tématiku      

č. 309          Změny rozpočtu města 12/2011

č. 310          Stanovení paušální náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce     

č. 311          Plán jednání zastupitelstva města na 1. pololetí roku 2012

č. 312          Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2012     

č. 314          Rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod pro období 2013-2016 

č. 315          Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2012

         4. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl   

č. 250          Záměr darování - pozemky v k.ú. Klanečná   

č. 276          Prodej pozemku pro stavbu garáže     

č. 277          Prodej části pozemků dle KN 983/3 a dle PK 972, 983 v k. ú. Mírovka   

č. 278          Prodej pozemku v k. ú. Květnov  ppč. 38/12

č. 279          Prodej části pozemku ppč. 628/1 v k. ú. Havlíčkův Brod   

č. 280          Záměr darování pozemku ppč. 749/6 v k. ú. Perknov        

č. 281          Prodej pozemku v k. ú. Perknov stpč. 6       

č. 282          Prominutí 2. splátek kupních cen        

č. 283          Darovací smlouva - stojan s hodinami, hlásičem a odpadkovým košem   

č. 284          Žádost o prominutí úroku z prodlení   

č. 286          4. vlna privatizace bytových jednotek ve vlastnictví města

č. 287          Rodinné domky Letná, Havlíčkův Brod - převzetí veřejného osvětlení do majetku města        

č. 288          Prodej volného bytu - revokace usnesení      

č. 289          3. vlna privatizace - převod bytových jednotek      

č. 290          2. vlna privatizace - prodej bytu 1868/7       

č. 291          Analýza "Návrhu řešení bytové a sociální otázky v domech čp.310, 311 v ulici 5.května a čp.1375 v ulici Havířská" 

č. 292          Směna pozemků - Rozkoš

č. 293          Prodej  id. 1/2 pozemku ppč. 2640/1 v k. ú. Havlíčkův Brod      

č. 317          Prodej volných bytů        

         5. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka 

č. 168          Jmenování členů školských rad  

         6. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek        

č. 253          Změna ÚPSÚ Havlíčkův Brod - pozemky parc.č. 1820/1, 1821/2, 1820/3, 1823/1, 2383/1 v k.ú. Havlíčkův Brod         

č. 285          Plánovací smlouva - školící centrum NEST     

č. 300          Demolice objektů v kasárnách letiště  

č. 301          Rekonstrukce mostu u Sv. Kateřiny - smlouva o společném postupu zadavatelů

č. 302          Pokyny pro vypracování návrhu územního plánu Havlíčkův Brod  

č. 303          Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemky parc.č. 57/1, 57/3, 57/7, st.parc.č. 62, 63/2, 4198, 4199, 4200, 4201 v k.ú. Havlíčkův Brod       

č. 304          Změna ÚPSÚ Havl.Brod - pozemky parc.č. st. 2457, st. 3651, st. 3656/3, st. 3656/4, st. 3657, st. 4661, st. 5775 a parc.č. 1967/2, 1968/1, 2403/5, 3934, 4238 v k.ú. Havlíčkův Brod     

č. 313          Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 08/10 – finanční spoluúčast města na obnově 

č. 316          Pojmenování ulic  

         7. Různé     

                                     

 

S pozdravem

 

                                                                            Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 2.12.2011 / 2.12.2011