Program jednání zastupitelstva města 11. 4. 2016Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 11.4.2016 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Podklady člena rady města   

č. 47       Usnesení Sociální výboru - ze dne 10. 03. 2016 

                2. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl       

č. 50       Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2015          

č. 51       Novinářská křepelka za rok 2015 - cena města 

č. 52       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2016

č. 53       Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2016               

č. 54       Žádost o individuální dotaci - FC Slovan Havlíčkův Brod (61. ročník turnaje "O pohár města Havlíčkův Brod")     

č. 55       Finanční dar Nemocnici Havlíčkův Brod

č. 56       Žádost o individuální finanční podporu - TJ Jiskra Havlíčkův Brod (na vybavení softbalového zázemí)    

                3. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl       

č. 65       Prodej pozemku č. 1794/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Staškova          

č. 66       Koupě pozemků - park Budoucnost      

č. 67       Prodej práva stavby - pozemek č. 162/37 v k.ú. Poděbaby         

č. 68       Prodej pozemku č. 3821 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská  

č. 69       Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny        

č. 70       Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. 178/2016 - lokalita Zahradnického             

č. 71       Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - trafostanice Rozkoš       

č. 72       Prodej pozemků - rodinné a bytové domy - lokalita Rozkoš      

č. 73       Koupě pozemků - areál Vysoká - revokace        

č. 74       Nabídka nemovitosti ke koupi - ulice Nádražní 

č. 75       Prodej pozemku č. 2371/2  v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice P.F. Ledvinky   

č. 76       Koupě pozemku č. 1047/7 v k.ú. Mírovka - veřejné osvětlení   

č. 77       Koupě pozemků č. 1040/11, 1040/13, 1040/12, 1040/7, 1040/6, 1040/15, 694 a 1040/16 - komunikace v Mírovce               

č. 78       Záměr směny pozemku č. 747/1 v k.ú. Perknov - ulice Spojovací - rekonstrukce komunikace   

č. 79       Koupě pozemků č. 222/19 a 222/25 v k.ú. Poděbaby - Občiny   

č. 80       Věcné břemeno - nasvětlení přechodů pro chodce       

č. 81       Záměr prodeje části pozemku č. 2260/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bezručova              

č. 82       Prodej pozemků - lokalita Spálená Stráň             

č. 83       Výkup pozemků pro výstavbu jihovýchodního obchvatu            

č. 84       Záměr směny části pozemků č. 453, 449 v k.ú. Termesivy - vodní nádrž               

                4. Podklady místostarostky - Ivana Mojžyšková              

č. 48       Vyhodnocení Koncepce kultury 2016    

č. 49       Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách v roce 2016     

                5. Podklady místostarosty - Libor Honzárek       

č. 57       Změna č.3 Územního plánu Havlíčkův Brod - vydání změny       

č. 58       Plánovací smlouva - kanalizační řad Mírovka     

č. 59       Plánovací smlouva - MATEZA    

č. 60       Rekonstrukce staré radnice - 3.etapa, dokončení           

č. 61       Program regenerace městské památkové zóny na rok 2016 - finanční podíl města na obnově památek              

č. 62       Demolice přístavby objektu bývalé obchodní akademie čp. 2005            

č. 63       Veřejné osvětlení Svatý Kříž - zřízení služebnosti           

č. 64       Plynofikace - zřízení služebnosti             

č. 85       Jihovýchodní obchvat - smlouva o spolupráci   

                6. Různé             

č. 46       Jihovýchodní obchvat - průběžná informace     

                                              

S pozdravem

                                                                       Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Ivana Abbrentová

Vytvořeno / změněno: 1.4.2016 / 1.4.2016