Program jednání zastupitelstva města 10. 9. 2012Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 10.9.2012

od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Slib nového člena zastupitelstva    

č. 222  Rezignace člena zastupitelstva města

č. 224  Slib nového člena zastupitelstva města          

č. 225  Volba člena rady města          

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal     

č. 189  Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání      

            3. Podklady člena zastupitelstva        

č. 206  Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

č. 207  Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

            4. Podklady člena rady města 

č. 170  Park Budoucnost        

č. 176  Zpráva z valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.         

č. 177  Zpráva z valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s.  

            5. Podklady starosty - Mgr. Jan Tecl  

č. 212  Změny rozpočtu v kompetenci ZM období 9/2012    

č. 209  Žádost o zřízení osadního výboru     

č. 210  Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní   rok 2011/ 12   

č. 208  Cena města Havlíčkův Brod  za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu   

č. 211  Finanční podpory poskytované mimo "Zásady" z rozpočtu města na rok 2012         

č. 213  Určení celkové částky pro poskytování finančních podpor v roce 2013       

            6. Podklady místostarosty - Ing. Čeněk Jůzl  

č. 185  Prodej budovy 2190 Masarykova ul.  

č. 187  Bezúplatný převod pozemků - Na Výšině      

č. 188  Prodej městských bytových domů - bytových jednotek         

č. 193  Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň 

č. 171  Zpráva z valné hromady Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.           

č. 186  Koupě pozemku pod "Domem s pečovatelskou službou - Na Výšině"          

č. 172  Směna částí pozemků - Konečná ul.  

č. 194  Uznání vlastnictví - ČEZ         

č. 190  Záměr směny pozemků - Sv. Anna    

č. 191  Záměr směny pozemku ppč. 2671/7 v k. ú. Havlíčkův Brod - Stavba

č. 173  Přijetí daru - pozemek v ul. Nádražní 

č. 174  Darování pozemků U Trojice  

č. 175  Smlouvy o bezúplatném převodu       

č. 195  Záměr prodeje objektu č.p. 2005 U Trojice, Havlíčkův Brod včetně přilehlých pozemků     

č. 192  Záměr prodeje části pozemku ppč. 1708/31 v k. ú. Havlíčkův Brod  

č. 196  Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Ul. Na Výšině a Bratří Čapků          

č. 197  Prodej části pozemku 1933/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace        

č. 199  Koupě pozemků ppč. 3973 a ppč. 499/16 v k. ú. Havlíčkův Brod     

č. 218  Záměr prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/26

č. 178  Převod pozemku - U Traplů   

č. 204  Záměr prodeje pozemku - Jižní ul.    

č. 198  Záměr směny pozemků ppč. 690/4 a ppč. 1624/4 v k.ú. Havlíčkův Brod      

č. 179  Záměr prodeje pozemku - Hrnčířská ul.        

č. 180  Záměr prodeje pozemku - Vršovice   

č. 200  Koupě pozemků ppč. 1017/22 a 1039/2 v k. ú. Mírovka - Baštínov  

č. 201  Prodej pozemků ppč. 675/1 a 657 v k. ú. Kojetín u Havlíčkova Brodu          

č. 202  Dodatek ke smlouvě   

č. 205  Bezúplatný převod pozemků - U Slunce        

č. 182  Záměr prodeje části pozemku - Pražská ul.   

č. 183  Převod pozemků pod komunikacemi - Pobřežní       

č. 184  Prodej pozemku - Lidická ul.  

            7. Podklady místostarosty - Ing. Ivan Kuželka

č. 214  Informace o konání  řádné valné hromady Kulturního domu "OSTROV" spol. s r.o. 

            8. Podklady uvolněného člena rady - Libor Honzárek           

č. 215  Změna č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod - zadání  

č. 216  Usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města        

č. 217  Vodovody a kanalizace - smlouva o upsání akcií, dohoda o započtení pohledávek  

č. 219  Obytná zóna Rozkoš - odůvodnění veřejné zakázky 

č. 220  Obytná zóna Rozkoš - smlouva o smlouvě budoucí kupní    

č. 221  Obytná zóna U Rybníčku - rozvody plynu     

č. 223  Prodloužení inženýrských sítí v bývalých kasárnách letiště, HB - plynovod  

č. 227  Úprava přechodů pro chodce

            9. Různé        

č. 226  Jihovýchodní obchvat – průběžná informace

                                              

S pozdravem

 

 

                                                                           Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                   starosta

 

Zodpovídá: Petra Dolejšová

Vytvořeno / změněno: 31.8.2012 / 31.8.2012