Pozvánka na jednání zastupitelstva města 30. 1. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 30.1.2006 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

                1. Zahájení a volba pracovních komisí - Ing. arch. Jaroslav Kruntorád    14.30 - 14.35

                2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal           14.35 - 14.40

č. 26       Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání           

                3. Podklady starosty - Ing. arch. Jaroslav Kruntorád       14.40 - 15.00

č. 28       Zpráva o činnosti Městské policie Havlíčkův Brod za rok 2005 

č. 29       Informace o průběhu prací na obchvatu Havlíčkova Brodu.      

č. 30       Oprava fasády ZŠ Štáflova         

č. 31       Valná hromada               

                4. Podklady místostarosty - Ing. Tomáš Hermann           15.00 - 16.30

č. 16       Záměr prodeje objektu čp. 72 a pozemků v k.ú. Mírovka           

č. 23       Záměr prodeje objektů čp. 43 a čp. 44 a pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod             

č. 27       Odkoupení pozemků par. č. 3171/2 a 3790/1 v k.ú. Havlíčkův Brod na stavbu "Chodník okolo kruhového objezdu u Hypernovy v  Havlíčkově Brodě"           

č. 3         Autobusový terminál - aktuální informace       

č. 4         Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/3 a 499/7             

č. 19       Záměr prodeje objektu čp. 2272 v Husově ulici v Havlíčkově Brodě     

č. 5         Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 1797 a 1798           

č. 6         Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč. 4237/3    

č. 7         Záměr prodeje pozemků v k.ú. Suchá  ppč. 58/20 a 58/4             

č. 11       Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 1980  a 1981           

č. 8         Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 229/3         

č. 12       Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 3122/4, 3122/3 a 3119/48 

č. 9         Prodej pozemků v zahrádkové kolonii osada " Vodárna"          

č. 17       Prodej domu čp. 76 Šmolovy a čp. 2706 - 2607 Rozkošská Havlíčkův Brod          

č. 13       Prodej pozemku v k.ú. Poděbaby ppč. 54/7      

č. 10       Prodej pozemků v k.ú. Dobronín           

č. 14       Odkoupení pozemků kolem stávajícího kruhového objezdu u Hypernovy v Havlíčkově Brodě              

č. 15       Směna  pozemků parc. č. 2359/33, 2348/21, 752/106, 382/16, 2394/2 v k.ú. Havlíčkův Brod       

č. 20       Areál kasáren Karla Havlíčka Borovského          

č. 18       Areál kasáren letiště v Havlíčkově Brodě a letiště v Havlíčkově Brodě- informace       

                5. (přestávka)   16.30 - 16.50

                6. Podklady místostarostky -  PhDr. Ivana Štrossová      16.50 - 17.00

č. 21       Vyhlášení grantů na rok 2006   

                7. Podklady člena zastupitelstva             17.00 - 17.15

č. 1         Závěry z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města       

č. 2         Závěry z jednání výboru pro územní plán a rozvoj města           

č. 24       Zápis z jednání výboru ZM pro cestovní ruch, kulturu a vztahy s veřejností ze dne 18. 1. 2006 

č. 25       Závěry z jednání výboru pro sociální a zdravotní problematiku              

                8. Různé              17.15 - 17.30

                                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, v.r.

                                                                                                         starosta

 

 

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 23.1.2006 / 23.1.2006