Pozvánka na jednání zastupitelstva města 27. 3. 2006Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí dne 27.3.2006 od 14.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

 

Program

            1. Zahájení a volba pracovních komisí - Ing. arch. Jaroslav Kruntorád          14.30 - 14.35

            2. Kontrola plnění usnesení - Ing. Václav Stejskal           14.35 - 14.40

č. 96    Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání 

            3. Podklady místostarosty - Ing. Tomáš Hermann           14.40 - 17.00

č. 81    Změna vyhlášky č. 7/2003   

č. 91    Prodej volných bytů za tržní ceny 

č. 94    Autobusový terminál - informace o dalším postupu       

č. 95    Prodej městských bytových domů 

č. 92    Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 499/3 a 499/7         

č. 88    Prodej objektu čp. 2272 a pozemků v katastrálním území Havlíčkův Brod    

č. 93    Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o spolupráci na objekty vybudované investorem stavby "Obchodní centrum Havlíčkův Brod" na pozemcích ve vlastnictví InterCory, spol. s.r.o. a na pozemcích ve vlastnictví města Havlíčkův Brod        

č. 61    Prodej objektu čp. 72 a pozemků v katastrálním území Mírovka        

č. 89    dům čp. 578 Sázavská         

č. 22    Záměr prodeje části pozemku  k.ú. Havlíčků Brod ppč. 1849/1

č. 82    Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá  ppč. 541/4          

č. 62    Záměr prodeje části pozemku k.ú. Havlíčků Brod ppč. 2359/27           

č. 63    Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4237/3      

č. 83    Prodej pozemků v zahrádkové kolonii osada " Vodárna"        

č. 64    Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2393/7          

č. 65    Prodej pozemků v k.ú. Suchá ppč. 58/20 a 58/4  

č. 66    Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 53/35 

č. 84    Odkoupení pozemků  a zřízení věcného břemena v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 2170/9 a k tíží  ppč. 2099/7 a 2099/8 v rámci staby  "Odkanalizování průmyslové zóny  Havlíčkův Brod a obce Mírovka"      

č. 67    Prodej pozemku ppč. 32/3 v k.ú. Mírovka - revokace    

č. 68    Odkoupení pozemků od akciové společnosti Benzina     

č. 69    Odkoupení pozemku od Ministerstva obrany ČR          

č. 70    Směna pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč.1083/28 - revokace         

č. 85    Bezúplatný převod vojenského majetku do vlastnictví Města Havlíčkův Brod          

č. 87    Bezúplatný převod a prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pod komunikací "Lidická-Havířská" - 2. stavba

č. 86    Telekomunikační vedení - "Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí - Optická síť" - věcné břemeno - revokace       

č. 71    Zrušení věcného břemene - HARTMANN - RICO a.s.  

č. 90    Rozšíření zřizovací listiny a statutu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod      

            4. (přestávka)            17.00 - 17.20

            5. Podklady místostarostky -  PhDr. Ivana Štrossová      17.20 - 17.50

č. 72    Dotace 2006 - vyřazené žádosti      

č. 73    Návrh změny Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města         

č. 76    Kontrola vyúčtování dotací a grantů poskytnutých v roce 2005           

č. 77    Základní škola Konečná - informace.       

č. 78    Dotace 2006  

            6. Podklady člena zastupitelstva     17.50 - 18.00

č. 79    Jednání kontrolního výboru          

č. 80    Jednání Finančního výboru 6.3.2006        

            7. Různé         18.00 - 18.30

č. 97    Rezignace člena výboru      

č. 98    Usnesení z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání - 20.3.2006        

                         

                                              

 

S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, v.r.

                                                                                                         starosta

 

 

Zodpovídá: administrátor

Vytvořeno / změněno: 27.3.2006 / 27.3.2006